Във Фонда за гарантиране на влоговете има пари и книжа за 1,581 млрд. лв.

Нетните активи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките достигат 1 580 920 000 лева в края на 2012 година, пише в отчета на Фонда за 2012 година публикуван днес в Интернет. В края на 2011 година нетните активи на фонда са били 1 325 277 000 лева.

Към 31 декември 2012 година във Фонда е имало парични средства и парични еквиваленти в размер на 848 696 000 лева и ценни книжа на разположение за продажба в размер на 731 395 000 лева, пише в отчета.

Фондът за гарантиране на влоговете в банките е юридическо лице, създадено със Закона за гарантиране на влоговете в банките от 1998 г.

Фондът защитава средствата на вложителите в банките в размер до 196 000 лв., както и интересите на кредиторите в производствата по банкова несъстоятелност. По този начин институцията съдейства за поддържане на стабилността и доверието в банковата система.

Към настоящия момент Фондът гарантира спестяванията на вложителите в 26 банки.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.