ВАС потвърди санкциите на КЗК срещу Юбер

Гласуваме електронно, ако съдът реши

Върховният административен съд потвърди незабавното изпълнение на решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което се постановява прекратяване на установената нелоялна конкуренция от страна на Юбер Б.В. и Разиер Опърейшънс Б.В.

КЗК установи, че при предоставяне на услугата за превоз на пътници UberX двете предприятия са извършили нарушения на общата забрана по чл. 29 от ЗЗК и им наложи имуществени санкции, всяка от които в размер на 50 000 лв. Също така КЗК наложи санкции на двете дружества по 50 000 лв. за неизпълнение на задълженията за съдействие поради непредоставяне на изискана в хода на проучването информация. КЗК постанови незабавно изпълнение на своето решение.

Със свое определение ВАС отхвърля искането на Юбер за спиране на незабавното изпълнение на решението, тъй като спиране е допустимо само при доказване от оспорващия на значителна или трудно поправима вреда. Независимо че загубите и пропуснатите ползи за дружествата имат имуществено измерение, ВАС приема, че установените от КЗК нарушения засягат обществен интерес, а именно – спазване добросъвестната търговска практика във връзка с въведените в страната изисквания за извършване на превоз на пътници, което е непосредствено свързвано и с осигуряване живота и здравето на гражданите чрез безопасен транспорт. Според ВАС няма пречки санкционираните от КЗК предприятия да осъществят планираните от тях инвестиции в страната при спазване на националното законодателство.

Ето и кратка статистика за съдебния контрол върху актовете на КЗК през 2014 г. По-голямата част – 78% от решенията на КЗК в областта на конкуренцията са окончателно потвърдени от ВАС, 14% са върнати за преразглеждане от КЗК, а само 8% от решенията ѝ са отменени. Подобни са показателите и при обществените поръчки – от 454 решение на КЗК съдът е оставил в сила 367 решения, а е отменил 87.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.