ВАС потвърди санкции за образуван картел за продажба на скъпо олио

Върховният административен съд потвърди санкции от 85 673 лв. на „Звезда“ АД, Долна Митрополия и 76 154 лв. на „КООП – Търговия и туризъм“ АД, София, наложени от КЗК за картел – забранено вертикално споразумение, което по своята цел предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията на пазара на бутилирано слънчогледово олио за крайно потребление посредством определяне на фиксирани и минимални цени за препродажба на рафинирано слънчогледово олио.

Проучването на КЗК през 2013 г. установи, че сключените между „Звезда“ и „КООП Търговия и туризъм“ дистрибуторски договори предвиждат задължение за дистрибуторите да се съобразяват с ценовата политика на „Звезда“ и конкретно с препоръчителните цени, определени в ценовата листа при продажбата на договорните стоки. Въпреки че клаузата реферира към „препоръчителни цени“, в действителност тя представлява задължение за дистрибутора да се придържа към крайни продажни цени и му отнема възможността свободно да определи цената, на която да предлага закупените стоки. Освен това дистрибуторът няма право да продава на трети лица стоките под размера на официално обявената ценова политика на „Звезда“ АД. Съгласно тази клауза, „КООП Търговия и туризъм“ АД се съгласява да не продава закупената стока от „Звезда“ АД на цена под минималната, официално обявена от „Звезда“ АД. Ценовото ограничение се отнася и за предлаганите цени на поддистрибутори от страна на дистрибутора, който е длъжен да съгласува цените с представител на „Звезда“ АД.

В своето решение ВАС изцяло потвърждава констатациите на КЗК за наличие на съгласувана воля между двете ответни страни, с цел ограничаване свободата на дистрибуторите самостоятелно и независимо да взимат решения, касаещи ценовата им политика. В случая според съда е налице предварителен отказ от конкуренция, тъй като страните по договора заменят риска от осъществяването на ефективна конкуренция със знание, съгласие и контрол относно ценообразуването. ВАС изтъква, че това обстоятелство само по себе си, от гледна точка на конкурентното право, цели предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на съответния пазар, без да е необходимо реално да е настъпил някакъв конкретен резултат.

В съответствие с чл. 104 от ЗЗК всяко физическо или юридическо лице, на което са причинени вреди в резултат на установеното нарушение, има право на обезщетение, а влязлото в сила решение на ВАС има обвързваща сила за гражданския съд, пред който е предявен искът за обезщетение по реда на ГПК.

(Източник: КЗК)

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.