Увеличиха парите по две оперативни програми за сметка на “Добро управление”

За сметка на Оперативна програма “Добро управление”, която е намалена с около 90 млн. евро, има увеличение на други две оперативни програми, заяви вицепремиерът Зинаида Златанова след днешното правителствено заседание. 80 млн. евро са насочени за заетост по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и 10 млн. евро към Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” за образование.
Общият ресурс за следващите седем години по седемте Оперативни програми е общо е общо 7 422 млн. евро. По механизъм за свързване на Европа са предвидени 406 млн. евро. Общият ресурс за Европейско териториално сътрудничество е 165 млн. евро, за Фонд за подпомагане на най-нуждаещи се лица – 104 млн. евро , а за обща земеделска политика и обща политика по рибарство е 7 600 млн. евро. Или общо 15 697 млн. евро.
Финансовото разпределение на средствата от ЕС за периода 2014 – 2020 по Оперативни програми е съответно – по ОП “Транспорт и транспортна инфраструктура” – 1 612 млн. евро, по ОП “Околна среда” 1 494 млн. евро, по ОП “Региони в растеж” – 1 351 млн. евро, ОП “Иновации и конкурентоспособност” – 1 202 млн. евро, по ОП “Развитие на човешките ресурси” – 895 млн. евро, ОП “Наука и образование за интелигентен растеж” – 583 млн. евро и по ОП “Добро управление” – 285 млн. евро.
Средствата по ОП” Транспорт и транспортна инфраструктура” ще бъдат насочени за ж.п. транспорт – инфраструктура и подвижен състав, пътища – магистрали, пътища І-ви клас, метро – инфраструктура и подвижен състав и интермодални терминали.
Средствата от ОП “Околна среда” са за води – пречиствателни станции и ВиК, отпадъци – системи за (разделно) събиране на отпадъци, оползотворяване, завод за боклука на София, Натура 2000 и биоразнообразие, защита от наводнения, Опазване на въздуха.
Финансовият ресурс за ОП “Региони в растеж” е за енергийна ефективност – публични и жилищни сгради, болници, ВУЗ-ове, училища, детски градини, градска среда – благоустрояване, опазване и развитие на културно-исторически паметници, пътища 1, 2 и 3-ти клас, градски транспорт.
Ресурсът по ОП “Иновации и конкурентоспособност” ще се разпредели за следните дейности: бизнеса и предприятията, иновации, нови технологии, енергийна ефективност, навлизане на международни пазари. Със средствата за ОП “Развитие на човешките ресурси” ще бъдат финансирани мерки за заетост – посреднически услуги, обучения, стажове, предприемачество; мерки за качествени социални и здравни услуги, деинституционализация на деца и възрастни; подкрепа за институциите и партньорите в сферата на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването. По ОП “Наука и образование за интелигентен растеж” средствата ще СА насочени за развитие на науката; развитие на качествено образование на всички нива; намаляване на ранното отпадане от училище и образователна интеграция на малцинствени групи; учене през целия живот. Ресурсът по ОП “Добро управление” ще е за комплексно административно обслужване и намаляване на административната тежест, управление на човешките ресурси в администрацията и съдебната система, електронно управление – е-здравеопазване, е-образование, е-обществени поръчки, е-митници и е-идентификация, е-правосъдие.
По Програмата за развитие на селските райони са предвидени 2 339 млн. евро, като те ще отидат за Биологично земеделие, животновъдство, овощарство, зеленчукопроизводство, основни услуги за хората – здравеопазване, образование, публична инфраструктура – пътища, ВиК, стартова помощ за предприемачество, диверсификация.
Европейското териториално сътрудничество ще се финансира със 165 млн. евро. То включва меки мерки за заетост , образование, предприемачество, обмяна на опит както и дребномащабна инфраструктура и опазване на природното и културното богатство. 406 млн. евро по Механизъм за свързване с Европа са за проекти в секторите: транспорт – ж.п. проекти и корабоплаване по Дунав, енергетика – развитие на електроенергийната инфраструктура и газопреносната система, мерки за по-добър достъп до Интернет. Фондът за подпомагана на най-нуждаещи се лица от 104 млн. евро ще е за храна и основни стоки за потребление (дрехи, обувки и други) за най-нуждаещите се лица.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.