ЦИК одобри облекчения при гласуване на хора с увреждания

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват и в друга секция, ако тяхната не е на първия етаж на сградата, където се се пуска вота, се посочва в решение 842-НС на ЦИК.
Когато в сграда с повече от един етаж има секции и на горни етажи, районните избирателни комисии определят секция на първия етаж, която е с най-малък брой избиратели, за гласуване на хора с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Пред тази секция се поставят табели, на които се отбелязва и
допълнителното й предназначение.
Избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секция, пише в решението на ЦИК.
Избирателите, решили да гласуват в чужда секция, удостоверят пред СИК самоличността си с документ. СИК вписва тези хора в допълнителната страница на избирателния списък, след като представят декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. Декларациите се прилагат към
избирателния списък и са неразделна част от него. Когато избирателят е с увредено зрение или със затруднения в придвижването, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на
комисията може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия.
Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.
Когато увреждането не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва “гласувал” и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата “Забележки” и в протокола на секционната избирателна комисия.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.