Трябват общи правила в административните процедури за европейските институции

ЕК потвърждава тенденцията на възстановяване на европейската икономика

“Резултатите в докладите показват, че ненавременното и неправилно транспониране на европейските директиви продължава да бъде основен проблем при прилагането на правото на Европейския съюз”, отбеляза българският евродепутат Емил Радев по време на днешното обсъждане в Европейския парламент на докладите относно контрола върху прилагането на правото на ЕС за 2012 и 2013 г. Според него не може да не се отбележи и активната роля на гражданите в този процес, тъй като жалбите, които те подават са от ключово значение за по-доброто и навременно прилагане на правото на ЕС от държавите-членки.

Въпреки това цялостното намаление на броя на официалните производства за установяване на неизпълнение на задължения през последните пет години (от 2 900 на 1 300) показва, че е намерено решение на проблема. Трябва да бъде отбелязана и положителната роля на предварителната процедура „EU Pilot“. В тази връзка е необходима и повече прозрачност, за да може Европейският парламент, а и гражданите да бъдат надлежно информирани, смята още евродепутатът.

“Знаем, че основната отговорност за правилното прилагане и изпълнение на правото на Европейския съюз е носена от държавите-членки, но това не трябва да освобождава институциите на ЕС от задължението им да зачитат първичното право, при приемането на законодателни актове”, добавя в заключение Емил Радев. Според него . Така ще се намали бюрокрацията, ще се гарантира пълното зачитане на правото на гражданите на добра администрация и Европейският съюз ще бъде по-достъпен за всички.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.