Трима одитори на КТБ са обвинени в безстопанственост

Софийска градска прокуратура привлече като обвиняеми още три лица за безстопанственост по случая КТБ, съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.

Това са Снежанка Велева – Стефанова – ръководител на специализирана служба за вътрешен одит на „КТБ“АД, избрана от Общото събрание на акционерите на „КТБ“АД, и Маргарита Голева и Красимир Хаджигенов – външни одитори от Кей Пи Ем Джи, отговарящи за изпълнение на ангажиментите по отношение на „КТБ“АД.

Обвинението на Снежанка Велева – Стефанова е за това, че в периода от 01.01.2009 г. до 20.06.2014 г. в гр. София, не е положила достатъчно грижи за възложената й работа и от това е последвало разпиляване на имуществото на „Корпоративна търговска банка“ АД. Последвали са значителни щети за банката, изразяващи се в намаляване на капиталовата адекватност и влошаване на ликвидността, както и предизвикване на ликвидна криза. Това е довело до поставяне на „КТБ“ АД по особен надзор и до намаляване на пазарната й капитализация.

Деянието е извършено умишлено, щетите са в особено големи размери и случаят е особено тежък, посочват от прокуратурата.

“Маргарита Голева и Красимир Хаджигенов са обвинени в това, че в периода от началото на 2009 г. до 20.06.2014г. в гр. София, умишлено са улеснили изпълнителните директори на „КТБ“АД – Орлин Русев, Илиян Зафиров, Александър Пантелеев и Георги Христов да не положат достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването и запазването на повереното им имущество. От това е последвало разпиляване на имуществото на „Корпоративна търговска банка“ АД и са последвали значителни щети за банката – намаляване на капиталовата адекватност и влошаване на ликвидността, както и предизвикване на ликвидна криза. Това е довело до поставяне на „КТБ“ АД по особен надзор и до намаляване на пазарната й капитализация.

Голева и Хаджигенов са действали в качеството си на отговорни одитори в различни периоди и са извършвали действия в нарушение на задълженията си съгласно Закона за кредитните институции и наредби на БНБ. Въпреки констатирани нарушения в дейността на „КТБ“АД, станали им известни в хода на одитните ангажименти, не са докладвали писмено и незабавно за тях на БНБ.Тези нарушения, установени в периода 2009 г. – 2014 г., не са били отразени в Одиторски доклади за надзорни цели, съгласно изискванията на нормативните актове. По този начин обвиняемите Голева и Хаджигенов са възпрепятствали пълноценното използване на системата на пруденциален надзор на БНБ над дейността на „КТБ“АД”, отбелязват още от прокуратурата.

Преди ден Софийска градска прокуратура привлече като обвиняем и Румен Симеонов, бивш подуправител на БНБ и ръководител на управление “Банков надзор” за престъпление по служба. Той е обвинен, че в периода 29.02.2010 г. – 15.06.2013 г. в качеството си на длъжностно лице не е изпълнил задълженията си, определени в Закона за БНБ, Закона за кредитните институции и Правилника за функциите и отговорностите на структурните звена и за компетентностите на ръководните длъжностни лица в БНБ.
Бездействието на обвиняемия Симеонов е предпоставка за настъпване на немаловажни вредни последици, изразяващи се в застрашаване на финансовите интереси на държавата, допълват от прокуратурата.

За същото престъпление към наказателна отговорност е привлечен и Цветан Гунев, подуправител на БНБ и ръководител на управление “Банков надзор” от юни 2013 г.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.