„Топлофикация Бургас” осъди ДКЕВР

„Топлофикация Бургас” спечели дело срещу ДКЕВР за неправомерно наложени изкупни цени на ел.енергията от комбинирано производство. Цените, определени от държавната комисия, са незаконосъобразни, немотивирани, нелогични и субективни, реши съдът. ВАС отмени решението на ДКЕВР и върна преписката за ново произнасяне. Законът изисква от независимия регулатор при формиране на цените на енергоносителите да се основава на обективни критерии и да прилага единна методика спрямо всички енергийни дружества в страната. Спрямо „Топлофикация Бургас” ДКЕВР е подходила субективно, дори е подменила ценообразуващите фактори, представени от топлофикационното дружество пред комисията.

„Неоснователно ДКЕВР се позовава на чл.23, т.4 от ЗЕ – съобразен от нея баланс на интересите на енергийните предприятия и клиентите. Нарушение в баланса има при промяна на ценообразуващите фактори, както е в случая, а не при тяхното запазване. Балансът няма да бъде нарушен само при законоустановеност и обоснованост на промяната в ценообразуващите фактори, което в случая не е налице.”, пише в решението на съда.

ДКЕВР е натоварена с функциите да регулира действията в енергетиката, включително и цените, на които НЕК изкупува електрическа енергия, произведена по високо ефективен комбиниран начин. Съгласно Закона за енергетиката тези цените се образуват от енергийните предприятия и се утвърждават от ДКЕВР всяка година. Корекцията на цените се извършва съобразно отчетната и прогнозна информация от енергийните дружества, след одобряване на необходимите приходи и икономически обоснованите разходи, на които се прилага метода за регулиране „норма на възвращаемост на капитала”. Последната включва и прогнозни количества топлинна енергия, която дружеството ще трябва да произведе.
При определяне на цените за „Топлофикация Бургас” ДКЕВР е извършил три нарушения на материалноправните разпоредби, установява съдът.
Без никакво основание комисията е намалила оборотния капитал на дружеството с
2 211 000 лв, а това влияе върху образуването на цената на ел.енергията. Незаконосъбразно са намалени и технологичните разходи по преноса на топлоенергията с 15 000 МВтч или 27.8%. ДКЕВР мотивира това с инвестиции в мрежата на стойност 213 хил. лв., които Топлофикация била направила през миналия период, и намеренията за нови инвестиции от 311 000 лв. за подмяна на стари тръби.

Противно на икономическата логика ДКЕВР е увеличила с 15 000 МВтч прогнозното количество топлинна енергия, която дружеството трябва да продаде, независимо дали ще има клиенти за тях.
За всички тези необосновани и незаконно направени „корекции” „Топлофикация Бургас” е подала своите възражения в ДКЕВР и в Министерството на икономиката и енергетиката, но без резултат.

На услугата на Топлофикация в Бургас разчитат над 100 000 души. През последните години дружеството успя трайно да задържи най-ниската цена на парното отопление в страната.Всяка неправомерна и необоснована подмяна на ценообразуващите фактори ще се отрази върху цената на топлоенергията в града. Тя е в пряка зависимост от цената на електрическата енергия и количествата, които „Топлофикация Бургас” продава на НЕК, коментираха от бургаското дружество.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.