„Титан – Клинър” събори обществената поръчка за сметосъбиране в Сливен

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Сливен за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата на местата за обществено ползване в Община Сливен”.

По жалбата на „Титан – Клинър” ООД, гр. Кърджали, производството установи, че класираният на първо място участник „Грийн партнърс – БКС” ДЗЗД, гр. София, е представил документи, с които изцяло е променил първоначално предложените сметосъбиращи автомобили за изпълнение на поръчката и реално е променил част от техническото си предложение, поради което е следвало да бъде отстранен от процедурата. Законодателят изрично е забранил представянето на други документи, освен лисващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията. В случая в офертата на „Грийн партнърс – БКС” ДЗЗД са липсвали доказателства за това, че предложените сметосъбиращи камиони разполагат с преса с минимален обем 18 м³.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите за подбор на участниците при спазване на мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.