Тенденцията, свързана с нарушения на ЗОП от кметовете, се запазва

От началото на годината до сега КЗК е отменила 81 решения на кметове, поради допуснати различни нарушения на изискванията на закона за обществените поръчки. Управляваните от ПП“ГЕРБ“ общини държат първенството по нарушения на нормативната база.

Към 05.11.0212г. осемдесет и едно са отменените от КЗК като незаконосъобразни решения приети от кметове на българските общини при възлагането на обществени поръчки.
Според данните, от КЗК са установени два случая на комисии, заседавали в незаконен състав и определили изпълнители на обществени поръчки в общините Летница и Горна Оряховица. Решенията на кметовете на общините Летница (независим) и Горна Оряховица (ПП“ГЕРБ“) са отменени на това основание.
В осем от разгледаните от  КЗК случаи през 2012г. кметовете на общини незаконосъобразно са подменили състава на назначените оценителни комисии. Поради тази причина са отменени актовете на кметовете на общините Враца (независим), Поморие(ПП“ГЕРБ“), Генерал Тошево(ПП“БСП“), Брезник (независим), Панагюрище(ПП“ГЕРБ“), Ново Село(независим), Летница(независим) и Горна Оряховица(ПП“ГЕРБ“). Първенството държат общини управлявани от ПП“ГЕРБ“.
Според практиката на КЗК за 2012г. некомпетентни комисии са заседавали при провеждането на обществени поръчки в общините Панагюрище (ПП“ГЕРБ“), Ново село (независим), Поморие(ПП“ГЕРБ“). И тук първенството при установените нарушения държат общини управлявани от ПП“ГЕРБ“.
Пет случая на възлагане на обществени поръчки при установени дискриминационни условия са констатирани в общините Хаджидимово (независим), Долни Дъбник(демократ), Дупница(ПП“ГЕРБ“), Мадан(ПП“ДПС“), Раднево(ПП“ГЕРБ“), Джебел(ПП“ДПС“). Първенството при тези нарушения е споделено от общини управлявани от ПП“ГЕРБ“ и ПП“ДПС“.
В осем от разгледаните от  КЗК случаи през 2012г. кметове на общини са допуснали по предложение на оценителните комисии незаконосъобразно отстраняване на участници в процедури или са ги отстранили на формално основание. Това е причината за отмяна на актовете на кметовете на следните общини: Раковски(ПП“ГЕРБ“), Мизия(ПП“НДСВ“), Долни Чифлик(независим), Сандански(независим), Столична община(ПП“ГЕРБ“), Раднево (ПП“ГЕРБ“)и Чирпан(ПП“БСП“). Първенството и тук е на общини управлявани от ПП“ГЕРБ“.
КЗК за  2012г. е установила повече от едно нарушение при дейността на общините Болярово(ПП“БСП“), Сандански(независим), Аврен (ПП“ГЕРБ“) и Казанлък(ПП“ГЕРБ“). И тук първенството при установените нарушения държат общини управлявани от ПП“ГЕРБ“.

Още констатации:

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Хаджидимово, 1.2.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Хаджидимово за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Упражняване на строителен надзор при извършване на рехабилитация и реконструкция на водоснабдителната мрежа, реконструкция на улици и рехабилитация на градски парк на територията на община Хаджидимово”.
Проучването установи, че възложителят е изискал от участниците оборот за финансовите 2008, 2009 и 2010 г., надвишаващ значително стойността на поръчката, както и общ оборот от мин. 2 млн. лв. на изпълнените договори през тези три години, надхвърлящ над 8 пъти прогнозната стойност на поръчката.
Комисията счита, че посочените изисквания стесняват кръга на потенциалните участници в процедурата и нарушават принципите на ЗОП за свободна конкуренция. Заложените условия са дискриминационни и незаконосъобразни, тъй като ограничават участието на фирми, които имат техническите възможности да изпълнят поръчката, но не могат да отговорят на финансовите изисквания на възложителя.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Левски, 1.2.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени заповед на кмета на община Левски, за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Малчика, община Левски”.
Производството е образувано след постъпила жалба от страна на „Статус -Н” ООД, гр. София.
Извършеното проучване установи, че възложителят е прекратил процедурата като е преценил, че избраната методика за класиране не позволява обективна оценка на кандидатите. КЗК счита, че посочените аргументи не са основателни и заповедта за прекратяване е незаконосъобразна.
Комисията връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане, оценка и класиране на участниците, при спазване на мотивите, изложени в настоящото решение.


Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Враца, 2.2.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Враца за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг за реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Враца”.
Проучването установи, че класираният на първо място участник „Строително предприемачески холдинг” ЕООД не отговаря на изискванията на възложителя. Във връзка с изискването за представяне на банкова атестация за свободни средства по кредитна линия в размер от 3 млн. лв., дружеството е предоставило само писмо за намерение от банката. Поради непълната оферта на участника оценителната комисия е изискала допълнително необходимия документ, който е представен издаден от дата, далеч след датата на подаване на офертата за участие.
Съгласно ЗОП допълнително изисканите и представени документи трябва да съдържат информация за обстоятелства, които са били налице към датата на подаване на офертата (касаят минал период от време), но не и след тази дата. Поради това нарушение КЗК счита, че оценителната комисия е следвало да предложи участника за отстраняване, а не да го допуска до етапите на отваряне на техническите и ценовите предложения.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Долни Дъбник, 6.2.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Долни Дъбник за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР на обект „Уширение на мост. С. Градина и корекция на прилежащото дере от мост при ОК 124 до УПИ И-6 в стр. кв. 54 – Община Долни Дъбник “ по проект „Корекция на река Петърнишкапоморие бара в Градина“
Производството е образувано след постъпила жалба от Изпълнителния директор на Агенция по обществени поръчки.
КЗК установи, че възложителят е включил в условията за участие дискриминационно изискване, според което 80 % от общия оборот на кандидатите трябва да е от реализация на строителство. Подобно ограничение противоречи на принципите на ЗОП и е основание за отмяна на решението за откриване на процедурата.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Пловдив, 13.2.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Пловдив за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет „Извършване на услуги по застраховане на материални активи, собственост на община Пловдив” по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Сключване на застраховки „Гражданска отговорност” на автомобилистите, „Злополука” на пътниците и „Каско” на МПС и Детска железница „Знаме на мира” – гр. Пловдив” и Обособена позиция № 2 – „Имуществено застраховане на материални активи –общинска собственост”.
Производството установи, че изискването, поставено от възложителя, коефициентът за обща ликвидност на участника (съотношението между сумата на краткотрайните активи и сумата краткосрочните задължения) за 2010 г. да е равен на или по-голям от единица, противоречи на основните принципи на ЗОП.
В Кодекса за застраховане са посочени законово въведените изисквания, които всеки застраховател следва да спазва при осъществяване на застрахователната дейност. Разпоредбите за застрахователната дейност не съдържат гореспоменатото изискване за ликвидност.
КЗК счита, че  условието за допустимост на участниците не съответства и съществено надвишава законовите изисквания, поради което води до необосновано ограничаване на участниците и нарушаване правилата на конкуренция.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Раднево, 13.2.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Раднево за класиране на участниците и определяне на изпълнител по Обособена позиция № 1 на процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително монтажни работи по Договор BG 161РО001/3.1-02/2009/015, Проект „Нов живот за миналото”. ЛОТ 1 – Изграждане на необходимата инфраструктура на АП „Нов живот за миналото”.
Производството установи, че избраното дружество за изпълнител „ЕКСА” АД не е оценено според изискванията на заложената Методика по подпоказател „Съответствие на графика за изпълнение на дейностите с технологичните и сметни норми”. Участникът е предложил общ срок за изпълнение от 365 календарни дни, считано от датата на откриване на строителната линия и площадка на обекта, който не съответства на крайната дата за изпълнение на обществената поръчка – 31.08.2012 г., тъй като отварянето на офертите се е състояло на 22 ноември 2011 г.
В случая предвидените дейности по изпълнение на обществената поръчка не са съобразени с продължителността на процедурата по възлагане, тъй като участникът е посочил точно определени периоди за тяхното времево изпълнение, които започват и приключват преди обществената поръчка да е приключила и да е избран изпълнител.
КЗК връща преписката за продължаване на процедурата от последното законосъобразно действие – оценка на техническото предложение по Подпоказател П 1.3. „Съответствие на графика за изпълнение на дейностите с технологичните и сметни норми”, при спазване на указанията в решението.


Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Враца, 16.2.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Враца за класиране на участниците и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от населените места на община Враца, поддържане чистотата на уличната мрежа и терени, предназначени за обществено ползване в нормални и зимни условия, в т.ч. снегопочистване, поддържане на зелените площи и озеленяване на територията на гр. Враца”.
Производството установи, че възложителят незаконосъобразно е подменил състава на оценителната комисия, без да спази предвидените в ЗОП материално – правни предпоставки за това. Законът за обществените поръчки определя подмяната на членовете на новата оценителна комисия да се извършва по определен ред, като посочва, че е допустимо единствено да се издаде заповед за определяне на нов член на оценителната комисия, в съответствие със законовите предпоставки. От своя страна незаконосъобразното назначаване на нова оценителна комисия опорочава постановеното решение на кмета на Община Враца за класиране на участниците и избор на изпълнител, поради което КЗК счита, че то следва да бъде отменено.
КЗК връща процедурата на етап определяне на състав на нова комисия за разглеждане и оценка на офертите на участниците, съобразно мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Раковски, 24.2.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Раковски за класиране на участниците и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР по инвестиционен проект: „Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Раковски, съпътстваща устойчиво развитие”.
Производството установи, че и 4-те жалби на участници в процедурата са основателни.
На първо място изборната комисия е отстранила незаконосъобразно участник, като не е съобразила, че дружество, член на обединение, е солидарно отговорно с другите членове за изпълнението на договора по ЗОП.
На следващо място комисията е отстранила незаконосъобразно и на формално основание двама от участниците поради липса на документ за разполагаем финансов ресурс на стойност не по-малко от 1 млн. лв. Проучването установи, че в единия случай е представен годен такъв – оборотна ведомост, а във втория комисията е следвало да изиска допълнително липсващия документ.
Производството установи също така, че оценителната комисия неправилно и формално не е приела законосъобразно издаден документ – банкова гаранция на гражданско дружество на основание, че е издадена 2 дни преди договора за създаването му, което не отговаря на истината.
КЗК връща процедурата на етап разглеждане на документите, съдържащи се в плик № 1 „Документи за подбор”, от офертите на участниците при спазване на мотивите, изложени в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Елин Пелин, 1.3.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Елин Пелин за обявяване на класирането и избор на изпълнител в процедура по възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет „Ремонт и реконструкция на образователна инфраструктура в община Елин Пелин” – ОПРР Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” Операция 1.1. „Социална инфраструктура”; Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, открита с Решение № 70/09.02.2011г. на възложителя.
Настоящата процедура е върната вече веднъж от КЗК с решение № 1082/2011г. на етап допустимост. С настоящото решение повторно назначената комисия е действала отново незаконосъобразно, тъй като при връщането на процедурата е разгледала офертата на участник – Обединение „Геопланстрой” ДЗЗД – отстранен от предходната процедура, което  решение не е обжалвано и е влязло в сила.
КЗК приема, че макар процедурата да е върната на етап допустимост на офертите, това не се отнася за Обединение „Геопланстрой” ДЗЗД, което вече е оттеглило жалбата си срещу отстраняването му с предходно решение на кмета на Елин Пелин.
Комисията връща процедурата на етап допустимост на офертите съгласно указанията, изложение в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Джебел, 13.3.2012г.
КЗК отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Джебел за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строителни работи по обособени позиции: 1.1 „Подобряване на условията за живот в община Джебел, чрез достъп на населението до услуги, свързани със свободно време и спорт и подобряване на пътната инфраструктура”, 1.2 „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари и улично осветление в гр. Джебел”.
Производството е образувано по жалба на Агенцията по обществени поръчки. В случай на сигнал АОП може да обжалва пред КЗК решения за откриване на процедури, с които са одобрени обявления, съдържащи условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в обществените поръчки.
На първо място ограничително е изискването всеки кандидат да разполага с мин. 40 човека персонал. Комисията счита, че то не е съобразено с обема и сложността на обществената поръчка, тъй като за изпълнение на 3-та категория строежи в ЗОП не се предвижда минимална численост на персонала, а условието превишава дори изискването за по-високата категория строежи.
Като следващо ограничително условие е изискването кандидатите да не са били санкционирани от ДНСК и/или РДНСК. КЗК счита, че по този начин се възпрепятстват лицата, които вече имат наложени санкции, да участват в поръчката, без това да гарантира бъдещото качествено изпълнение на строително-монтажните дейности.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Дупница, 14.3.2012г.
КЗК отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Дупница за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:”Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци от населените места с организирано сметосъбиране в община Дупница, машинно метене и миене на територии за обществено ползване на територията на община Дупница”.
КЗК счита за незаконосъобразни предвидените критерии за оценка на притежаваната техника. В нарушение на ЗОП възложителят е заложил условията за допустимост на офертите, като вида, броя, капацитета, обема и собствеността на техниката, да бъдат показатели за формиране на оценките. Комисията споделя твърдението на жалбоподателя, че при така заложения показател за оценка се нарушават основните принципи, залегнали в ЗОП за равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Болярово, 21.3.2012г.
КЗК отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Болярово, с което е обявено класирането на участниците и определен изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти и хигиенно – санитарни материали за нуждите на учебните, детски и социални заведения на територията на община Болярово, област Ямбол с транспорт на изпълнителя по следните обособени позиции; 1. Доставка на хляб и хлебни изделия; 2. Доставка на месо и месни произведения; 3. Доставка на други хранителни продукти / плодове, зеленчуци – преработени или консервирани, варива, подправки, захарни изделия, млечни изделия/. 4. Доставка на хигиенно- санитарни материали”.
Производството установи няколко нарушения на процедурата. Оценителната комисия не е предоставила на представител от присъстващите кандидати правото да подпише плика с техническото предложение; нарушена е последователността на отваряне на пликовете с офертите; не е оповестено съобразно изискванията отварянето на ценовите оферти, което е следвало да бъде отразено в протокол. В деня на  отваряне на ценовите оферти комисията е трябвало да оповести и резултатите от техническите предложения, с което изискване се цели по-голяма прозрачност при оценяване на отделните показатели на офертите. 
КЗК връща преписката на възложителя за прекратяване на обжалваната процедура за възлагане на обществена поръчка при спазване на мотивите, изложени в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Мизия, 27.3.2012г.
КЗК отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Мизия за обявяване класирането и определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „СМР на обект „Обновяване на град Мизия чрез реконструкция на централен площад „Свобода”, централна градска алея, улична мрежа и тротоари”: Обособена позиция 1: Подобект 1: „СМР на обект „Реконструкция на централен площад „Свобода” и централна градска алея” и Обособена позиция 2: Подобект 2: „СМР на обект „Реконструкция на улична мрежа и тротоари”. Поръчката е открита с Решение № 67 от 21.02.2011 г. на възложителя.
Производството установи, че оценителната комисия незаконосъобразно е отстранила жалбоподателя „Пътинженеринг – М” АД на основание, че е попълнил некоректно списъка с изпълнени от негова страна договори и не е представил документи, доказващи неговата компетентност. 
КЗК счита за основателна в това производство и жалбата на „Виагруп” ЕООД, отстранено с  мотива, че не отговаря на изискванията на условие, което не е било заложено в документацията за участие.
КЗК връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане на документите за подбор на участниците съобразно мотивите, изложени в настоящото решение.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Долни чифлик, 28.3.2012г.
КЗК отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Долни чифлик, с което „Инжстройинженеринг” ЕООД, гр. Варна е отстранен от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, гр. Долни чифлик”.
Производството установи, че оценителната комисия незаконосъобразно е отстранила жалбоподателя от участие в процедурата на основание липса на свидетелство за правоспособност по Закона за кадастъра и имотния регистър на геодезиста по проекта, тъй като никъде в документацията не е конкретизиран начинът и документът, с които следва да се доказва правоспособността по ЗКИР за предложения геодезист.
КЗК счита, че представената заповед от „Инжстройинженеринг” ЕООД на изп. директор на Агенцията по кадастър, с която се нарежда да бъде вписан геодезиста на дружеството в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, удостоверява по надлежен начин, че той е получил правоспособност по кадастър при условията и по реда на ЗКИР и може да изпълнява дейности в тази връзка.
КЗК връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане, оценка и класиране на офертите при спазване на мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Варна, 29.3.2012г.
КЗК отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Варна за откриване на "открита" по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: " Доставка чрез покупка на хранителни стоки за нуждите на социалните заведения: "Домашен социален патронаж, Дом за стари хора "Гергана", Дом за възрастни с физически увреждания и СУПЦ "Анастасия Д-р Желязкова" и други, финансирани от Община Варна по обособени позиции".
Производството установи, че част от заложените от възложителя изисквания в обявлението и документацията за участие нарушават основните принципи на ЗОП за свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност на всички участници в процедурите. Като незаконосъобразни КЗК определя неясната формула, по която се формира показателя за оценка, изискването за представяне на проекти на етикети за стоките, както и условието за представяне на удостоверение за регистрация за търговия с месо и риба и техните продукти за всички позиции, независимо от това по колко обособени позиции кандидатства даден участник.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Сандански, 10.4.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Сандански за класиране на участниците и избор на изпълнител на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реставрация, консервация и експониране на три броя културно- исторически паметници, формиращи туристическа атракция „Археологически парк Сандански”.
Производството установи няколко нарушения на процедурата.
Комисията е отстранила жалбоподателя по преписката „Екса” АД в противоречие на ЗОП, като не е поискала допълнителни документи, които да докажат, че предложеният от дружеството ръководител на обект притежава минимален професионален стаж от 10 г.
На второ място КЗК установи, че жалбоподателят е доказал, че разполага с необходимата техника за осъществяване на проекта, поради което е отстранен незаконосъобразно и по тази точка от процедурата.
Комисията приема, че дружеството, класирано на първо място, не е доказало по категоричен начин, че разполага с осигурен финансов ресурс от мин. 2 млн. лв., тъй като е представило документ за банкова наличност от дата, предхождаща значително периода на подаване на офертите.
КЗК връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на офертите, в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Мадан, 23.4.2012г.
КЗК отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Мадан за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разширение на регионално депо за ТБО гр. Мадан и изграждане на площадки за предварително третиране на отпадъци в общините Мадан, Златоград и Неделино (преработка 1)”.
КЗК установи, че възложителят е заложил изискване всеки участник да има печалба за 2008, 2009 и 2010 г. не по-малко от 1 млн. лв., което се явява дискриминационно, противоречи на ЗОП и е основание за отмяна на решението за откриване на обществената поръчка по същество.
Комисията счита, че условието ще ограничи участието на лица с доказан оборот и успешно изпълнени договори, но които нямат посочения размер печалба. Размерът на финансовия резултат зависи от икономическата ситуация и от позицията на съответния участник на пазара. При един и същ оборот две дружества ще имат различна печалба – т.е. няма пряка връзка между печалбата и икономическите и финансови възможности на участника.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Марица, 3.5.2012г.
КЗК отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Марица за класиране на участниците и избор на изпълнител в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Изпълнение на строително- монтажни работи за внедряване на енергоспестяващи мерки в 6 обекта от образователната инфраструктура в община „Марица”, област Пловдив по проект „Подобряване на енергийната ефективност и модернизиране на образователната инфраструктура в община Марица” по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013)”.
Производството установи, че оценителната комисия е нарушила процедурата, като не е поискала подробна писмена обосновка на участниците, които по показател «аванс» са оферирали 0% и по този начин са предложили с 30% по-благоприятни оферти от останалите. КЗК счита, че това нарушение на ЗОП е основание за отмяна на решението по същество.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Враца, 4.5.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Враца за обявяване на класиране и определяне на изпълнител в обществена поръчка с предмет „Осъществяване на денонощна /въоръжена и невъоръжена/ физическа охрана, осигуряване на пропускателен режим и видеонаблюдение на обекти, собственост на Община Враца”.
Производството е образувано по жалби на „Елитком 95” АД и „Агенция за сигурност и охрана Сириус” ЕООД. Проучването установи, че оценителната комисия е нарушила процедурата, като вместо да поиска разяснение от жалбоподателите поради съмнения относно представените от тях технически оферти, извън своите правомощия допълнително е изчислявала предложените работни часове, отпуски, почивки и др. и необосновано е приела, че не са налице възможности за изпълнение на поръчката.
Правото на помощния орган на възложителя да иска разяснения е заложено от законодателя и се разглежда като задължение за активност от негова страна в практиката на Комисията във всички случаи, когато възникват съмнения и има необходимост от допълнителна информация.
Второто нарушение на процедурата е въвеждането на нов критерий за оценка на офертите – „гаранция за сигурност на обектите” – отново извън правомощията на оценителната комисия.
КЗК връща преписката за продължаване на процедурата от етап разглеждане и оценка на техническите предложения на участниците, съобразно мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Раднево, 8.5.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на Община Раднево, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци и поддръжка на местата за обществено ползване на територията на Община Раднево”.
Производството е образувано след постъпили жалби от страна на Консорциум „Еко – Сорт Раднево” и ДЗЗД „Евро Импекс – Раднево”.
Извършеното проучване установи, че възложителят не е спазил дадените от ВАС указания за отстраняване на допуснатото противоречие в обявлението и документацията за участие. По този начин са нарушени принципите за равнопоставеност и недопускане на дискриминация заложени в  ЗОП.            
Комисията връща преписката на възложителя с указания за издаване на решение за прекратяване на процедурата.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Аврен, 10.5.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на Община Аврен за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване в населените места на територията на Община Аврен”.
Производството установи няколко нарушения в методиката за оценяване на офертите. На първо място, възложителят не е спазил една от императивните разпоредби на ЗОП, според която, когато критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта, не се включват като показатели при оценяването критериите за подбор. Също така е допуснато различно оценяване на участниците в зависимост от това дали техническото оборудване е собствено на участника или наето от него. На следващо място методиката допуска участник, който не разполага с техника – собствена, наета или на лизинг, да може да продължи участието си в процедурата, което противоречи на условията за участие – наличие на техническо оборудване.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Поморие, 11.5.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Поморие за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци, почистване на териториите за обществено ползване, измиване на улиците, снегопочистване и опесъчаване на улиците в община Поморие”.
Проучването установи, че възложителят е изменил състава на оценителната комисия не по установения ред, с което грубо е нарушил императивна разпоредба на ЗОП. Промяна в състава на комисията се извършва само при наличие на изрични законови предпоставки, с цел приемственост, поради което възложителят е следвало да изложи съответни мотиви към решението си. В тази връзка неспазването на процедурните правила налага отмяна на решението по същество.         
Комисията връща преписката с указания за продължаване на процедурата от етап назначаване на новия комисия, съобразно изискванията на закона.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Враца, 15.5.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Враца за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на водопроводната и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на град Враца – Етап II” по Проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца” по Договор № 58111-С065-256/15.01.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.
Проучването установи, че са налице съществени несъответствия между работния проект и количествените сметки от документацията за участие по отношение брой на водопроводните отклонения, спирателни кранове, улични ревизионни и дъждоприемни шахти и др.
КЗК счита, че разминаването между предвидените в проекта и в количествената  сметка видове работи и технически изисквания поставя участниците в невъзможност да съставят бюджет и да ги остойностят, поради което решението за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Враца, 17.5.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Враца за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца – ЕТАП1”.
В настоящия случай възложителят е прекратил процедура, по която КЗК се е произнесла с решение през м. декември 2011 г., като е констатирала две нарушения при избора на изпълнител. Това са немотивираност при оценяване на участниците по техническите подпоказатели и незаконосъобразно прилагане на ЗОП при представяне на доказателства за покриване на изискванията за икономически възможности от страна на класирания на първо място участник. И двете нарушения са отстраними с повторно разглеждане на представените оферти съобразно указанията в мотивите на КЗК, без да се налага прекратяване на самата процедура.
Комисията връща процедурата за продължаване от етап разглеждане на съответствието на документите в плик No 1 съобразно изискванията за подбор.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Враца, 30.5.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Враца за класиране на участниците и избор на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на храни и напитки за нуждите на Общинско предприятие „Социални дейности”, детски и социални заведения на територията на община Враца по пет обособени позиции”, в частта по Обособена позиция № 5.
Производството установи, че възложителят е включил към оценителната комисия външен експерт, който няма необходимата квалификация и опит съобразно предмета на обществената поръчка. КЗК счита, че това е съществено нарушение на административно-процедурните правила и разпоредби на ЗОП, поради което е основание за отмяна на решението за избор на изпълнител. Основният критерий при избора на външен експерт е наличието на образователна степен или квалификация, които гарантират специфични и задълбочени познания в областта на обществената поръчка.
КЗК връща процедурата от етап издаване на заповед за назначаване на комисия за провеждане на процедурата съгласно мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Кресна, 30.5.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Кресна за обявяване на класирането и определяне на изпълнител в обществена поръчка с предмет „Извършване на строително – монтажни работи на обект: СОУ „Св. Паисий Хилендарски” град Кресна – подобряване на енергийната ефективност” по договор BG161PO001/4.1.-01/2007/060 – Грижата за децата – бъдеще за община Кресна”.
КЗК установи липса в документацията на класирания на първо място участник -„Аделина стил-99” ЕООД. Дружеството е следвало да представи към застраховка „професионална отговорност” и декларация, според която, ако бъде избран за изпълнител, ще продължи действащата застраховка до срока на изтичане на договора, тъй като представената не покрива срока за изпълнение на поръчката. В случая оценителната комисията е следвало да констатира липсата на документа и да определи срок, в който участникът да го представи допълнително.
КЗК връща процедурата на етап преценка за допустимост на представените документи в плик № 1 при спазване на мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Велинград, 31.5.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Велинград за класиране на участниците и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Избор на изпълнител на СМР за подобряване на енергийната ефективност на учебните заведения в Община Велинград”.
Производството установи, че в документацията за участие и методиката за оценка възложителят не е поставил изисквания, на които следва да отговарят диаграмата на работната ръка и коефициентите, които следва да се изчислят при изготвянето на техническите предложения. Освен това мотивите на комисията за недостатъци на техническите предложения на жалбоподателите са основани на въведени от нея нови, несъществуващи в документацията и методиката за оценка изисквания, което е недопустимо. Предвид това КЗК счита, че оценяването на комисията не е мотивирано в съответствие с изискванията на закона и на правилата за провеждане на конкретната обществена поръчка и е основание за отмяна на обжалваното решение за класиране.
КЗК връща процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на офертите, при спазване на мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Столична община, район „Възраждане“, 31.5.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на Столична община – район „Възраждане” за предварителен подбор в процедура по договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на общинските детски заведения, по обособени позиции плодове и зеленчуци, тестени и хлебни изделия, млечни и месни продукти и бакалия”
Проучването установи, че оценителната комисия неправилно е отстранила и по трите обособени позиции в процедурата жалбоподателя „Марже” ЕООД. Основанието за отстраняване е липса на протокол от изпитване на доставяните от дружеството млечни продукти от лабораторията на Националния референтен център по безопасност на храните. Тъй като документът се отнася единствено до позицията за млечни храни, възложителят не е следвало да отстрани жалбоподателя и по позициите за плодове и зеленчуци и тестени изделия, за които позиции не е разгледал представените от дружеството документи. 
КЗК връща процедурата на етап ново разглеждане на документите за подбор, при спазване на мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Хитрино, 5.6.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Хитрино за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Оптимизиране на системата за сметосъбиране чрез изграждане на станция за битови отпадъци в землището на с. Близнаци, община Хитрино”.
Проучването установи, че избраният за изпълнител на обществената поръчка участник ДЗЗД „Рени-Масс-Тича” не отговаря на минималните изисквания на възложителя. Обединението от три юридически лица е следвало да представи удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци от съдружника с най-голям дял, като вместо това го е представило от дружеството с 5% дял. 
КЗК счита, че изборната комисия не е спазила процедурата, като не е изискала документа от съответния съдружник, а е допуснала обединението до етапа на разглеждане на техническите предложения.
КЗК връща процедурата от етап проверка на наличието и редовността на представените документи в плик № 1 при спазване на мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Своге, 6.6.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Своге за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в Община Своге, извозването и депонирането им до регионално депо Костинброд”.
Производството е образувано във връзка с постъпилa жалбa от страна на Искър 2000” ЕООД.
КЗК установи, че в документацията на процедурата са включени редица незаконосъобразни изисквания. Поставено е прекомерно условие участниците да разполагат със собствен капитал минимум 590 000 лв. за всяка една от последните три финансови години, както и всеки от членовете на определено обединение-участник да има положителен финансов резултат за всяка една от последните три години. Допуснато е съществено противоречие в документацията, което води до неяснота на какъв стандарт задължително следва да отговарят транспортните средства, които се предлагат за изпълнението на поръчката. Комисията счита, че образецът на банкова гаранция, съставен от възложителя противоречи на императивната разпоредба на чл. 61, ал. 2 от ЗОП, което също е основание решението за откриване на процедурата да бъде отменено.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Плевен, 12.6.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Плевен за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефония за нуждите на Община Плевен”.
Производството установи, че възложителят не е съобразил методиката си за оценка по подпоказател Qт1 с императивни разпоредби на ЗОП.
КЗК счита, че заложената максимална оценка при деклариран максимален брой географски номера от даден участник не доказва качество при изпълнение на поръчката. При нормативно съществуващата възможност всеки оператор може да получи нови географски номера, поради което е необосновано условието да се определя оценка на база броя на съществуващите географски номера. С посоченото изискване се дава необосновано предимство на потенциален участник в процедурата, с което се нарушават принципите за равнопоставеност на участниците и за свободна и лоялна конкуренция при провеждане на процедурите за обществени поръчки.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Казанлък, 15.6.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Казанлък за избор на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на малка обществена поръчка с три обособени позиции във връзка с провеждане на иновативно културно събитие „Празници в долината на тракийските царе”: 1. „Избор на доставчик на сглобяема сцена”; 2. „Избор на доставчик на сглобяема шатра” и 3. „Избор на доставчик на преместваеми изложбени конструкции”, предвидени по проект „Докоснати от древността””.
Производството установи няколко нарушения на процедурата за избор на изпълнител.
Комисията, определена от възложителя, е  оценила участниците без даде мотиви към направеното класиране по брой точки, като в протокола от работата й липсва кратко описание на отделните предложения.
Класираният на първо място участник не отговаря на предварително обявените условия, като е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не отговаря на крайния срок, определен от възложителя.
Оценителната комисия е изискала подробна писмена обосновка на предложено време за реакция в нарушение на ЗОП – при невъзможност да се определи средна стойност на останалите оферти, тъй като до този етап на процедурата са допуснати само двама кандидати.
КЗК връща процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на офертите, при спазване на мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Сливен, 15.6.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на Община Сливен за класиране на участниците и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Почистване на нерегламентирани сметища около населените места на територията на Община Сливен”.
Производството е образувано във връзка с постъпилa жалбa от страна на „СОРИКО” ЕООД.
КЗК установи, че възложителят не е обосновал оценяването на участниците и се е позовал на протоколи, в които не са описани параметрите на отделните предложения. Този пропуск в обжалваното решение представлява съществено нарушение, което води до немотивираност на издадения административен акт.
Комисията връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап – разглеждане и оценка на ценовите предложения, при стриктно спазване на изложените мотиви.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Дългопол, 21.6.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Дългопол за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР по проект „Съвременни образователни институции – гарант за устойчиво местно развитие в община Дългопол”.
Производството установи, че комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите неправомерно е предложила за отстраняване участника „Пътстрой- Варна” ЕООД, в резултат на което решението на възложителя за избор на изпълнител е незаконосъобразно. На етап проверка на документацията за доказване на опит в подобен род строежи, оценителната комисия неправилно е преценила, че представените договори за изпълнени обекти от дружеството не съответстват на предмета на поръчката.
КЗК връща процедурата на етап проверка на съответствието на документите в плик №1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор на възложителя, при съобразяване с мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Чипровци, 22.6.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Чипровци за обявяване на класирането и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет ”Изпълнение на СМР по проекти на община Чипровци” в частта по обособена позиция № 2 „Изпълнение на СМР, по проект „Подобряване средата на живот в община Чипровци чрез реконструкция, ремонт и изграждане на тротоари, улично осветление и улична мрежа”.
Производството установи нарушения на процедурата за избор на изпълнител от страна на оценителната комисия, свързани с липса на обосновка на поставените оценки и кратко описание на предложенията на участниците, в съответствие с изискванията на закона и правилата за провеждане на обществената поръчка.
КЗК връща процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците при съобразяване с мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Чипровци, 25.6.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Чипровци за обявяване на участниците и определяне на изпълнител по обособена позиция 1 на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР по проекти на община Чипровци, обособена позиция 1: Изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и модернизация на спортен комплекс –стадион, съблекалня и басейн, гр. Чипровци, област Монтана”, финансиран по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”
Производството установи, че оценителната комисия не е изпълнила задължението си да направи описание на техническите предложения на участниците, като директно е посочила общия брой точки, които присъжда. Това представлява съществено нарушение на правилата на ЗОП, с оглед на което КЗК приема, че е налице основание за отмяна на обжалваното решение за класиране.
КЗК връща процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците при съобразяване с мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Генерал Тошево, 26.6.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Генерал Тошево, с която се определя изпълнител на малка обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст от общинските училища на територията на Община Генерал Тошево през учебната 2011-2012 г.”
Производството установи, че възложителят незаконосъобразно е сменил състава на оценителната комисия и не е изискал удължаване на срока на валидност на офертите, които към момента на заседание на комисията вече са били изтекли.
Проучването показа, че са били налице обективни причини за смяна само на двама от членовете на комисията, а цялостната подмяна представлява нарушение на процедурата за избор на изпълнител и е предпоставка за  отмяна на решението по същество.
КЗК връща процедурата от етап назначаване на законосъобразен състав на оценителната комисия, съобразно мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Брезник, 29.6.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Брезник за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи за саниране и внедряване на енергоефективни мерки в СОУ „Васил Левски”, гр. Брезник”.
Производството установи, че възложителят е нарушил процедурата за избор на изпълнител, като незаконосъобразно е сменил двама членове от състава на оценителната комисия, което е предпоставка за  отмяна на решението по същество.
Също така проучването показа, че комисията не е изпълнила задължението си да изложи конкретни мотиви за присъдените точки на участниците по техническите подпоказатели Технологична последователност на строителните процеси и Управление на риска, които да са базирани на анализ на предложенията.
КЗК връща преписката на възложителя от етап назначаване на комисия за провеждане на процедурата, съобразно мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Ямбол, 4.7.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Ямбол за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане за обезпечаване провеждането на фестивал „Отворени пространства” от бюджета на проект „Долината на Тунджа – палитра от цветове, музика и танци”.
Производството установи, че техническите оферти на класирания на първо място участник ЕТ „2002 – Константин Димитров” и на „Кейбъл тех” ООД са непълни и  не отговарят на изискванията на възложителя, а оценителната комисия вместо да ги предложи за отстраняване от участие, незаконосъобразно е изискала от тях допълнителни документи и ги е допуснала до класиране.
КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите в плик № 2 -„Техническо предложение” от офертите на участниците при спазване на мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Попово, 9.7.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Попово за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР за обекти” и по двете обособени позиции – обособена позиция № 1: „ Алтернативно водоснабдяване на група села от шахтов кладенец „Манастирица” и обособена позиция № 2: „Интегрирано водоснабдяване на селата Ковачевец, Водица и Осиково, община Попово от дълбок сондаж на помпена станция ”Посабина”.
Производството установи, че оценителната комисия не е изпълнила задължението си да изиска подробна писмена обосновка от единия участник, предложил техническа оферта с 50% по-благоприятна от средната стойност на останалите 6. По показателите „Условия за изпълнение на гаранционните задължения – време за реакция” и „Предложени условия за изпълнение на гаранционните задължения – време за отстраняване на повредата, „Девня Трейд" ООД е предложило 0,5 дни, а останалите 6 дружества са оферирали по 1 ден.
КЗК приема, че това нарушение е съществено и е основание за отмяна на постановеното решение за класиране. Комисията връща процедурата на етап разглеждане и оценка на техническите предложения в плик 2, в съответствие с изискванията на възложителя и при спазване на мотивите, изложени в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Чирпан, 11.7.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Чирпан за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР на обект Реконструкция/ рехабилитация на водопроводна мрежа на селата Гита, Свобода и Зетьово на територията на община Чирпан” по жалбата на Консорциум „Одесос – Девня”.
Производството установи, че жалбоподателят е изпълнил изискването на възложителя и е доказал наличие на финансов ресурс не по-малък от 3 400 000 лв., поради което незаконосъобразно и на формално основание е отстранен от участие в процедурата. Проучването показа, че представените банкови удостоверения от двамата партньори в консорциума удостоверяват, че участникът ползва рамкови договори за кредитни линии в изискуемия от възложителя размер, като е изрично записано, че средствата ще се използват за изпълнение предмета на обществена поръчка.
КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите в плик 1 от офертата на Консорциум „Одесос – Девня” съобразно изложените в решението мотиви.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Черноочене, 12.7.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед на кмета на община Черноочене за определяне на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет „Предоставяне на електронни съобщителни (мобилни и фиксирани) услуги за потребностите на община Черноочене в частта по обособена позиция № 2.
Производството установи, че класирането по обособена позиция 2 е незаконосъобразно, като неправилно е приложена методиката при оценяване на показателя за включени безплатни минути извън мрежата на оператора.
КЗК намира извършеното нарушение за съществено, тъй като води до промяна в крайното класиране. Комисията връща процедурата от етап разглеждане и оценка на ценовите предложения в плик 3, съобразно изложените мотиви.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Перник, 16.7.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Перник за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски заведения, гр. Перник по обособени позиции” в частта по обособени позиции № 1, 2, 5, 6 и 9.
Производството установи, че дружеството, класирано на първо място по обособена позиция 1 и участникът, получил най-много точки по позиции 2, 5, 6 и 9 не са представили всички изискуеми документи и не отговарят на поставени от възложителя квалификационни изисквания, поради което офертите им се явяват непълни.
КЗК връща процедурата на етап ново разглеждане на документите на участниците в плик № 1 „Документи за подбор” по обособени позиции № 1, 2, 5, 6 и 9 съобразно изложените в решението мотиви.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Варна, 18.7.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на Община Варна за обявяване класирането на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на предпроектни проучвания, идейни проекти, инженерно – геоложки проучвания и технически проекти на ВиК инфраструктура за 16 обекта на територията на община Варна и изработване на план за управление на водите на община Варна по обособени позиции от 1 до 4”.
Производството е образувано във връзка с постъпилa жалбa от страна на „Свеко Енергопроект” АД.
КЗК установи, че назначената от възложителя комисия е допуснала съществено нарушение по хода на процедурата, като не е констатирала, че представените документи на класирания на първо място участник не отговарят на изискванията на възложителя, не е описала констатираните нередовности в протокол и не е посочила документите, които следва да се представят от страна на дружеството.
Комисията връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап – преценка за допустимост на представените документи в плик № 1, съобразно мотивите изложени в настоящото решение.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Борово, 25.7.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Борово за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на реконструкция и строителни работи по проекти: "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Горно Абланово", "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Батин" и "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Екзарх Йосиф" по договори за безвъзмездна финансова помощ между община Борово и Държавен фонд "Земеделие" по ПРСР 2007 – 2013 г. с три обособени позиции: 1. Извършване на реконструкция и строителни работи по проект "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Горно Абланово, община Борово"; 2. Извършване на реконструкция и строителни работи по проект "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Батин, община Борово”; 3. „Извършване на реконструкция и строителни работи по проект "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Екзарх Йосиф, община Борово”.
Производството е образувано във връзка с постъпила жалбa от страна „КО КОРЕКТ”ЕООД, гр. София.
КЗК установи, че възложителят неправомерно изисква от участниците да се съобразят с максимално определени стойности на елемент на ценообразуване – а именно средна часова ставка за работна ръка за СМР – до 3,50 лв./ден. Тъй като в предмета на поръчката се включват разнообразни строителни дейности, при офериране на екип само от квалифицирани работници, участниците обективно не могат да се съобразят със заложената пределна стойност на средна часова ставка за работна ръка.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Трявна, 31.7.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Трявна за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет „Осигуряване на подкрепа и съдействие във връзка с организация и управление на инвестиционен проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води – гр. Трявна и довеждащ колектор към нея.”
Производството установи, че е налице немотивирано оценяване на офертите на участниците по техническите показатели и липсва обосновка на това, защо допълнително представените документи на класирания на първо място участник в плик 1 са приети и той е допуснат до класиране.
Комисията връща процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците, при спазване на указанията в мотивите на решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Петрич, 1.8.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Петрич, с което е открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт и асфалтиране на улична мрежа”- Община Петрич.
КЗК счита, че предвид естеството на конкретната поръчка, поставеното условие от възложителя кандидатите да са изпълнили през последните 5 години най-малко пет договора със сходен предмет, е завишено и може да доведе до необосновано стесняване на кръга на участниците в процедурата. Изискването ограничава тези дружества, които по-късно от определения период са започнали своята дейност, имат необходимия реализиран оборот, но нямат минималния брой изпълнени договори.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Созопол, 1.8.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Созопол за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на целогодишно поддържане и почистване на съществуващите зелени площи и прилежащите им алеи, градини и площадки, целогодишно поддържане на парковата мебел, на детските съоръжения, на поливните системи, на питейните фонтанки и др. на територията на Община Созопол, както и извършване на дейности по оформяне на нови зелени площи,  доставка и монтаж на нова паркова мебел, нови детски съоръжения, нови поливни системи, питейни фонтанки и др.”
Производството е образувано във връзка с постъпила жалбa от страна  „БОРЕЛА” ЕООД, гр. Бургас.
КЗК установи, че в процедурата е допуснато съществено нарушение, като не са отстранени участниците Консорциум „Благоустрояване и озеленяване”, гр. Бургас и Консорциум „Озеленяване-Б”, гр.Бургас, чиито оферти не са подписани собственоръчно, поради което не са отговаряли на поставените в документацията изисквания.
Комисията връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане на документите в Плик № 1 „Документи за подбор” от офертите на участниците при спазване на изложените мотиви.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Георги Дамяново, 2.8.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на Община Георги Дамяново, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и изграждане на канализационна система с пречиствателно съоръжение – с. Копиловци.”.
Производството е образувано във връзка с постъпила жалба от страна на „ ДЗЗД „Хидро АДП”.
Проучването показва, че при оценка на предложението на един от участниците по подпоказател „Технология на изпълнение“, комисията на възложителя не се е съобразила с предварително одобрената методика за оценка.
КЗК връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап класиране на подадените оферти при спазване на мотивите, изложени в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Столична община, 3.8.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед на кмета на Столична община за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за служебните пътувания в Столична община”.
Производството е образувано във връзка с постъпила жалба от страна на „Бългериан Вип Травъл” ООД.
Проучването установи, че определянето на „България Ер” АД за изпълнител на обжалваната обществена поръчка е незаконосъобразно, тъй като участникът не е представил копие от сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008, отговарящ на предмета на поръчката. КЗК счита, че констатираният пропуск е основание за отмяна на извършеното класиране.
Комисията връща процедурата на етап ново разглеждане на документите, представени в плик № 1 „Документи за подбор” на участниците, при съобразяване с изложените мотиви.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Радомир, 6.8.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Радомир за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Техническа помощ на ЗИП при управление за изпълнението на проект „Интегриран воден проект за град Радомир”, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013”, Приоритетна ос 1, Процедура BG161PO005/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”, Договор за БФП № DIR-51011119-C005, Проект № DIR-51011119-4-16”.
Проучването показа, че по два показателя от техническото предложение -„Оценка на предлаганата методология и стратегия за изпълнение на проекта” и „Оценка на организацията за изпълнение на проекта” оценителната комисия необосновано е завишила оценките на класирания на първо място участник, като  не е направила пълни констатации с оглед действително съдържащи се в предложението му факти, поради което самото оценяване се явява незаконосъобразно.
КЗК връща процедурата за ново разглеждане на документите в Плик № 2 от офертите на допуснатите участници при спазване на мотивите, изложени в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Горна Малина, 13.8.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Горна Малина за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на строително- ремонтни работи: „Подмяна на магистрален водопровод с. Долно Камарци – с. Стъргел; Изграждане на допълнителен акумулиращ обем – напорен резервоар с 250 куб.м.; Подмяна на главен водопроводен клон в с. Горна Малина от О.К 1 до О.К. 209; Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Долно Камарци”.
Производството установи, че жалбоподателят „Хидромонтаж” ДЗЗД е отстранен незаконосъобразно от процедурата. КЗК счита, че дружеството е отговорило на изискванията на възложителя, като е удостоверило по безспорен начин, че е изпълнило качествено и в съответствие с нормативните изисквания договор за рехабилитация и/ или реконструкция и/ или изграждане на довеждащи или селищни водопроводи на стойност не по-малко от 2 800 000 лв. без ДДС през последните 5 г.
Също така КЗК не споделя констатациите на оценителната комисия, според които представените от участника сертификати по стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и ISO 18001:2007 не съответстват на изискванията на ЗОП.
Комисията връща процедурата от етап проверка на съответствието на документите в плик № 1 с изискванията за подбор, съобразно мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Радомир, 17.8.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Радомир за обявяване на класирането и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет ”Техническа помощ за подготовка на проект „Интегриран воден проект за град Радомир”, финансиран по ОП „Околна среда 2007- 2012”, Приоритетна ос 1, Процедура BG161PO005/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации на 10 000 е.ж.”, Договор за БФП № DIR-51011119-C005, Проект № DIR- 51011119-4-16”.
Производството установи, че участникът Консорциум „Радомир ТП-2012” е класиран незаконосъобразно на първо място и е следвало да бъде отстранен от участие в процедурата, тъй като не е представил доказателства, че предложеният от него експерт за длъжност „ръководител проектантски екип” отговаря на минималните изисквания, поставени от възложителя.
КЗК връща процедурата за ново разглеждане на документите в плик № 1 съобразно мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Летница, 24.9.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Летница за класиране и избор на изпълнител на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи по Проект „Реконструкция и подмяна на главни и второстепенни водопроводни клонове на с. Горско Сливово, община Летница – първи етап и реконструкция и подмяна на главни и второстепенни водопроводни клонове на с. Крушуна, община Летница – първи етап” по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)”.
Производството е образувано във връзка с постъпила жалба от страна на „Геострой” АД, гр. София.
Анализът по преписката показва, че процедурата е проведена при незаконосъобразен състав на комисията на възложителя, което води до порочност на издадените от нея актове, а оттам и незаконосъобразност на акта на възложителя.
Процедурата следва да бъде върната на етап промяна в състава на комисията и включване на надлежен външен експерт, с участието на който да бъдат извършени отново всички процесуални действия.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Варна, 24.9.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на Главния секретар на община Варна за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне и разпространение на информационни материали” –дейност 7 по проект: „е-община Варна – ефективна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите” по Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по договор No А09-31-37-С/01.06.2009г. Приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса в това число чрез развитие на електронното управление”, бюджетна линия BG051РО002/08/3.1-02.”
Производството установи, че класираният на първо място участник „Медиа Бокс” ЕООД не отговаря на условията за допустимост, тъй като не е представил доказателство за минимален 10-годишен опит на един от предложените от участника ключови експерти.
КЗК връща процедурата от етап преценка по критериите за допустимост на офертите на участниците съобразно мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Столична община, район „Лозенец“, 25.9.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед на кмета на район „Лозенец”, Столична Община, за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Охрана на училища и детски градини на територията на район „Лозенец”.
Проучването установи, че конкурсната комисия немотивирано е оценила техническите оферти на участниците, като не е дала кратко описание на предложенията и своите съображения за поставения брой точки.
КЗК приема, че обжалваната заповед е незаконосъобразна и следва да бъде отменена, поради което връща процедурата на етап разглеждане на документите в плик № 2 от офертите, съобразно мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Раднево, 25.9.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Раднево за класиране на участниците и избор на изпълнител в открита процедура по реда на ЗОП с предмет „Доставка и монтаж на съоръжения, оборудване и нематериални активи за Археологически парк „Нов живот за миналото” – гр. Раднево.
Проучването установи, че оценителната комисия незаконосъобразно е отстранила от участие в процедурата жалбоподателя „Вахс” ЕООД. Комисията не е спазила предварително обявената методика за оценка, доколкото техническото предложение на участника включва всички изискуеми параметри, поради което същото е следвало да получи и съответния брой точки според методиката.
КЗК връща процедурата на етап разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците, в съответствие с мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Габрово, 26.9.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Габрово за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи за внедряване на енергоспестяващи мерки в обект: сгради на ЦДГ „Първи юни” и ЦДГ „Радост” – база 1 в община Габрово, възлагана в изпълнение на проект BG161PO001-1.10.9-0039 „Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством мерки за енергийна ефективност”.
Производството е образувано във връзка с постъпила жалба от страна на „Термикс Ес” ООД, гр. Пазарджик.
Проучването по преписката сочи, в документацията за участие няма неясноти и противоречия относно начина за определяне на цената за изпълнение на дейностите.  Комисията на възложителя е установила различни подходи при определяне на ценовите предложения на участниците и е следвало да упражни предоставените си от законодателя правомощия да изиска от участниците разяснения за заявените от тях цени и начина на остойностяването им вместо да прекратява процедурата.
КЗК връща процедурата на етап ново разглеждане на документите, представени в плик № 3 „Предлагана цена” на участниците, при съобразяване с мотивите на настоящото решение.


Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Панагюрище, 27.9.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Панагюрище за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Строителен надзор и инвеститорски контрол на инженеринг на проект ”Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор за гр. Панагюрище, община Панагюрище за обект – „ПОСВ, гр. Панагюрище” и обект „ВиК мрежа”, гр. Панагюрище
Производството установи, че съставът на оценителната комисия е незаконосъобразен, тъй като съответните лица не притежават необходимата професионална квалификация и практически опит, поради което не отговарят на изискванията на закона.
КЗК връща процедурата от етап назначаване на комисия, при спазване на мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Нова Загора,  27.9.2012 г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Нова Загора за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изграждане, преустройство, реконструкция, саниране и основен ремонт на сгради общинска собственост, изграждане и реконструкция на ВиК мрежи, изграждане, реконструкция и основен ремонт на зони за обществен отдих на територията на община Нова Загора и други възникнали СМР на обекти, включени в списъка на капиталовите разходи на община Нова Загора.
Производството установи, че оценителната комисия немотивирано е приела писмената обосновка на един от участниците в процедурата по отношение на заложения нисък процент транспортни разходи.
КЗК връща процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на офертите съобразно мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Ново село, 28.9.2012 г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Ново село за класиране на участниците и определяне на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително- монтажни работи по проект „Ремонт на църква „Успение Богородично”- с. Ново село, община Ново село, финансиран по договор №05/322/00455 с ДФ „Земеделие”, по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от „Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.”
Производството установи, че квалификацията на членовете на оценителната комисия не отговаря на предмета на обществената поръчка, като в състава й не фигурира лице с професионален опит по извършване на строително – монтажни работи.
КЗК връща процедурата от последното законосъобразно действие – назначаване на комисия за провеждане на обществената поръчка.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Костинброд, 1.10.2012 г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Костинброд за обявяване класирането на участниците и определянето на изпълнител в малка обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по проект „Подобряване качеството на общинската образователна инфраструктура чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност на гр. Костинброд”, по отношение на обособена позиция № 2 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в СОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Костинброд”.
КЗК установи, че оценителната комисия не е спазила изискванията на ЗОП, като за два от техническите показателя не е изискала подробни писмени обосновки от част от участниците, чиито технически предложения са значително по-благоприятни от средната стойност на офертите на останалите участници. Нарушението е съществено и е самостоятелно основание за отмяна на решението по същество.
КЗК връща преписката на етап разглеждане, оценка и класиране на офертите съобразно мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Сунгурларе, 2.10.2012 г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно  решение на кмета на Община Сунгурларе за класиране на участниците и избор на изпълнител в процедура за възлагане на малка обществена поръчка (отрит конкурс по реда на НВМОП- отм.) с предмет: Строителство по „Интегриран проект за устойчиво развитие на Община Сунгурларе” по обособена позиция: ЛОТ 1 – за обект „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Подвис”.
КЗК не споделя констатациите на оценителната комисия за конфликт на интереси при кандидатурата на жалбоподателя „Северни води” ООД и счита, че няма наличие на свързаност между кмета на община Сунгурларе като възложител и участника, незаконосъобразно отстранен от процедурата. Дружеството има автономни органи на управление, които не се избират или назначават от възложителя, в този смисъл то е независим икономически субект и самостоятелно формира волята си при приемане и изпълнение на решенията си.
КЗК връща преписката от последното законосъобразно действие – повторно разглеждане на представените документи за подбор от офертата на „Северни води” ООД, при стриктно спазване на мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Поморие, 3.10.2012 г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на зам.-кмета на община Поморие за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:  „Промотиране на иновативни културни събития и провеждане на информация и публичност на проект” Фестивал „Палитра на изкуства”,финансиран по ОП „РР-2007-2013г.”, по договор №BG 161РО001/1.1-1082010/030 между община Поморие и УО на ОПРР”.
Производството е образувано във връзка с постъпила жалба от страна на „Хермес Гифт” ЕООД, гр. София.
Проучването показва, че решението за класирането на участниците по техническите показатели е незаконосъобразно, тъй като възложителят е допуснал липса на кратко описание на предложенията, на констатации на комисията за оценяването по отделните показатели, както и липса на конкретни мотиви.
КЗК връща преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществената поръчка на етап ново разглеждане и оценка на документите в плик № 2 от офертите при спазване на изложените мотиви.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Столична община, район „Триадица“, 4.10.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно  решение на кмета на район „Триадица” – Столична община за класиране на участниците и избор на изпълнител в процедура за възлагане на малка обществена поръчка (открит конкурс по реда на НВМОП (отм.), с предмет: „Доставка и монтаж на техническо оборудване за нуждите на Втора Английска Езикова Гимназия „Томас Джеферсън”.
По закон възложителят назначава комисия за провеждане на процедура за малка обществена поръчка от нечетен брой членове – най-малко трима, един от които задължително е правоспособен юрист, а останалите са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с обекта и сложността на поръчката. Възложителят може да привлече като членове или консултанти на комисията и външни експерти. В случая, при определяне на числеността на комисията за провеждане на процедурата, възложителят е нарушил императивната забрана същата да се състои от нечетен брой членове, което се явява съществено нарушение на административно-процесуалните правила и е основание за отмяна на решението по същество.
КЗК връща процедурата от етап издаване на заповед за назначаване на комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите съобразно мотивите и указанията в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Поморие, 5.10.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно  решение на зам.- кмета на община Поморие за определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на НВМОП (отм.) с предмет ”Доставка на оборудване за проект „Фестивал „Палитра от Изкуства”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007г.-2013г.”- ОПРР, съфинансирана от Европейския съюз по Договор № BG161PO001/1.1-10/2010/030 между община Поморие и Управляващия орган на ОПРР”.
Производството установи, че съставът на оценителната комисия е незаконосъобразен, тъй като включените лица не притежават необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с обекта на поръчката. Извършеното процесуално нарушение от възложителя е съществено и е основание за отмяна на постановеното решение за класиране на участниците.
Комисията връща процедурата от етап назначаване на оценителна комисия, при спазване на мотивите на настоящото решение.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Видин, 8.10.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно  решение на кмета на община Видин за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Придобиване на съоръжения, оборудване и нематериални активи за фестивал на изкуствата „Дунавски вълни”.
Производството е образувано по жалба на „Динакорд България” ЕООД.
Проучването установи, че оценителната комисия не е изложила никакви мотиви за приемането на писмената обосновка по направеното значително по-благоприятно положение по показател „Гаранционен срок” от класирания на първо място участник „Фактор ТС” ЕООД. Това е нарушение на един от основните принципи на ЗОП – за публичност и прозрачност при възлагане на обществените поръчки.
Комисията връща процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Аврен, 8.10.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Аврен  за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване в населените места на територията на община Аврен”.
Производството е образувано във връзка с постъпили жалби от страна на „Технокар” ЕООД, гр. Варна.
КЗК установи, че заложената от възложителя методика за оценка на офертите противоречи на ЗОП, нарушава принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, като същевременно предоставя възможност на конкурсната комисия за субективно оценяване на техническите предложения на участниците.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Ситово, 10.10.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Ситово за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за „Реконструкция на улици в община Ситово по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от ПРСР 2007-2013”
Производството е образувано във връзка с постъпила жалба от страна на „Пътстроймонтаж” ООД.
Анализът на преписката показва, че комисията на възложителя не е изискала писмена обосновка от участника Сдружение „Ситово-СТ” относно начина на ценообразуване, а само относно крайната предложена цена за изпълнение на поръчката. КЗК счита, че този пропуск е съществено процедурно нарушение и основание за отмяна на административния акт.
Комисията връща  преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане и оценка на ценовите оферти на участниците съгласно изложените в настоящето решение мотиви.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Сливен, 10.10.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Сливен за обявяване резултатите от класирането на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал”.
Проучването установи, че комисията, назначена от възложителя не е спазила изискването на ЗОП да отвори ценовите предложения на участниците само след като е приключила с оценяването и е оповестила техническите оферти. Действията по провеждане на процедурата имат строга последователност, с която комисията не се е съобразила. 
Нарушението е съществено и не може да бъде поправено, поради което КЗК отменя класирането и връща преписката на възложителя за издаване на решение за прекратяване на процедурата.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Пещера, 12.10.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Пещера за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа в селата Радилово и  Капитан Димитриево и изграждане на ПОСВ в с. Капитан Димитриево, община Пещера, област Пазарджик, с четири подобекта”.
Проучването установи, че оценителната комисия не е спазила разпоредбите на ЗОП при разглеждане на писмената обосновка на жалбоподателя ДЗЗД „Еко Арнаудов”. Комисията е излязла извън посочените обстоятелства за срока на изпълнение, гаранционния срок и процента неустойка на ден и е обсъждала други елементи на техническото предложение. По този начин участникът е отстранен незаконосъобразно от процедурата.
КЗК връща преписката за ново разглеждане, оценка и класиране на техническите предложения на участниците, съобразно изложените в решението мотиви.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Велинград, 16.10.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Велинград за класиране на участниците и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет ”Избор на изпълнител на СМР за подобряване на енергийната ефективност на учебни заведения в община Велинград”.
Проучването установи, че оценителната комисия е допуснала нарушения при оценяването на техническите предложения, като не е спазила методика за оценка при оценяване на подпоказател Б1 – Технологично-строителна програма – и незаконосъобразно е въвела допълнителни изисквания, въз основа на които е оценявала. Нарушението е основание за отмяна на решението на възложителя по същество.
КЗК връща преписката за ново разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците, при спазване на указанията в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Кресна, 17.10.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията установи незаконосъобразност на решение на кмета на община Кресна за избор на изпълнител в процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-монтажни работи на обект СОУ „Св. Паисий Хилендарски”, гр. Кресна – подобряване на енергийната ефективност” по договор BG161РО001/4.1-01/2007/060 „Грижата за децата – бъдеще за община Кресна”.
Проучването по жалбата на „МБ-2001” ООД установи непълнота на представената обосновка от класирания на първо място участник „Аделина стил 99” ЕООД. КЗК счита, че помощният орган е следвало да проучи задълбочено аргументите в дадената обосновка и тяхното съответствие с изискванията на ЗОП.
Тъй като е налице сключен договор с избрания участник при допуснато предварително изпълнение на решението за избор на изпълнител от страна на КЗК, но има нарушение на процедурата за избор на изпълнител, Комисията налага имуществена санкция на кмета на община Кресна в размер на 21 000 лв.
Съгласно ЗОП, когато е допуснато предварително изпълнение, но при постановяване на решението КЗК установи нарушение на закона, засегнало възможността на лицето, подало жалбата, да участва в процедурата или да бъде определено за изпълнител, налага санкция от 10 на сто от стойността на договора.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Горна Оряховица, 19.10.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Горна Оряховица за класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Бюджетно звено „Общински социален комплекс” – БЗ „ОСК” – при община Горна Оряховица за 2012/2013 г. по обособени позиции”, в частта по обособена позиция № 5 „Риба и рибни продукти” и обособена позиция № 8 „Варива, подправки и др.”
КЗК установи, че възложителят незаконосъобразно е определил нов състав на оценителната комисия. Съгласно ЗОП подмяната на членовете на новата оценителна комисия следва да се извърши по определен ред, като е допустимо единствено да се издаде заповед за определяне на нов член на оценителната комисия в съответствие със законовите предпоставки. Подмяната на членовете на оценителната комисия е изключение, а не правило и до нея трябва да се стига само при наличните за това предпоставки. В случая възложителят е включил на състава на оценителната комисия нови членове, като при тяхното назначаване не е спазил всички предвидени в ЗОП предпоставки.
КЗК намира, че поради определения от възложителя състав на комисията, несъобразен  със законовите изисквания на ЗОП и опорочаващ цялата процедура, всички действия и взети решения от помощния орган са неправилни и незаконосъобразни, приети са в нарушение на процедурните правила, поради което останалите твърдения в жалбата следва да се оставят без разглеждане.
КЗК връща процедурата от етап назначаване на комисия, при спазване на мотивите, изложени в настоящото решение.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Ардино, 25.10.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на Община Ардино, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР по проект „По Дяволския мост – към райските пътеки в Ардино”.
Проучването установи, че класираният на първо място в процедурата Обединение „Райски мост” е предложил размер на авансово плащане 0.00000005 %, при заложено изискване в методиката за оценка участник да бъде отстраняван, ако предложи 0 % авансово плащане. Налице е нереална цена на авансово плащане, която не би могла да бъде преведена по сметка на участника и противоречи на Закона за Българската народна банка, който урежда минималната допустима парична единица в Република България.
На второ място КЗК установи, че оценителната комисия е приела писмените обосновки на участниците без да изложи своите съображения и конкретни мотиви за това решение. Незаконосъобразните действия на комисията нарушават принципите на ЗОП за публичност и прозрачност при провеждане на процедурите за обществени поръчки и са основание за отмяна на крайния акт на възложителя.
КЗК връща процедурата от етап разглеждане и класиране на подадените оферти при спазване на мотивите, изложени в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Първомай, 29.10.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Първомай за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на електронна далекосъобщителна услуга чрез обществена електронна мобилна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност за нуждите на община Първомай”.
Производството установи, че оценителната комисия не е изискала представянето на подробна писмена обосновка за 20% по-благоприятното предложение на класирания на второ място участник „Космо България Мобайл” ЕАД по показател „Отстъпка при закупуване на мобилни телефони – К6”, като директно е преминала към оценяване на предложенията на участниците по този показател. КЗК счита този пропуск за съществено процедурно нарушение и основание за отмяна на административния акт на възложителя.
На второ място оценителната комисия е нарушила принципа за публичност и прозрачност при възлагане на обществените поръчки, като не се е аргументирала на какво основание приема писмените обосновки на „БТК” АД и „Космо България Мобайл” ЕАД по показател „Най-ниска пакетна цена на минута за разговори в собствена, стационарна и други мобилни мрежи извън пакетите безплатни минути-К3”.
КЗК връща процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците, в съответствие с изискванията на закона и мотивите, изложени в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Русе, 30.10.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на зам.-кмета на община Русе за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Упражняване на строителен надзор на обекти – №1: „Ремонт и консервация на фасадата на сградата на Регионален исторически музей – гр. Русе, пл. „Батенберг”; №2: „Преустройство и реконструкция на сградата на ул. „Етър”№ 3 за разширение на експозицията на Регионален исторически музей – Русе”; №3: „Регионална библиотека „Любен Каравелов” – ремонт и укрепване на основите и експониране находяща се в гр. Русе”
Проучването показа, че оценителната комисия е нарушила процедурата като не е установила дали единствения кандидат, неотстранен от участие и избран за изпълнител, „Билдконсулт” ООД, отговаря на минималните технически изисквания на възложителя. Участникът е следвало да докаже, че е изпълнил поне един договор на определена стойност преди датата на подаване на офертата.
КЗК връща процедурата на етап ново разглеждане на документите от офертата на „Билдконсулт” ООД със задължителното указание участникът  да представи доказателства, че е изпълнил поне един договор за строително-ремонтни дейности преди датата на подаване на офертите.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Гурково, 31.10.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на  кмета на община Гурково за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на община Гурково”.
Производството е образувано във връзка с постъпила жалба от страна на „Соф Ко” АД.
Анализът на преписката показва, че класираните на първо и второ място участници са подали оферти, в които декларирания минимален разход на гориво на предлаганите автомобили не съответства на техническите им характеристики от производителя. Предприятията е следвало да бъдат отстранени от процедурата поради предоставяне на документи с невярно съдържание.
Комисията връща  преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане на плик 2 от офертите на участниците и преценка достоверността на съдържащите се данни в документите при спазване на изложените мотиви.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Несебър, 1.11.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на зам.-кмета на община Несебър за класиране на участниците и избор на изпълнител в открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет „Избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали, офис оборудване и материали за работа с деца, съобразно нуждите на Община Несебър”.
Проучването показа, че оценителната комисия е нарушила процедурата по избор на изпълнител като не се е аргументирала защо приема писмената обосновка на класирания на първо участник Кооперация „Панда”. Комисията е посочила единствено мотиви от общ характер, като оригиналност и икономичност на предложението. Съгласно ЗОП помощният орган на възложителя е задължен да изиска подробна писмена обосновка от участник, направил предложение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на останалите оферти, като анализира обективността на посочените обстоятелства и прецени по целесъобразност.
КЗК връща процедурата на етап разглеждане и оценка на писмена обосновка, при спазване на указанията в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Добрич, 1.11.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Добрич за класиране на участниците и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет ”Реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Добрич, Етап I” по Проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр. Добрич- Фаза 1”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, в частта по обособена позиция № 4 по жалба на ДЗЗД „Водоснабдяване- Добрич”.
Проучването установи, че при оценяване на техническото предложение на жалбоподателя, оценителната комисия неправилно е приложила методиката за оценка на офертите и необосновано му е присъдила по-малък брой точки.
На второ място, комисията не е изпълнила и задължението си по ЗОП да направи описание на техническите предложения преди да ги оцени, като директно е посочила общия брой точки, които присъжда по показател Б1 – Технологично-строителна програма. Това нарушение на правилата на ЗОП е съществено. Липсата на описание на техническите предложения, когато критерият е икономически най-изгодна оферта, опорочава провеждането на процедурата и нарушава принципите за публичност и прозрачност при възлагане на обществените поръчки. С  оглед на това КЗК приема, че е налице основание за отмяна на обжалваното решение за класиране.
Комисията връща процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците, при спазване на указанията в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Георги Дамяново, 5.11.2012г.
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Георги Дамяново за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на канализационна система с пречиствателно съоръжение – с. Копиловци”.
Проучването установи, че оценителната комисия е нарушила методиката за оценка на офертите, като е присъдила по-висок брой точки на техническото предложение на избрания за изпълнител участник „Джи Пи Груп” ООД по подпоказател „Технология за изпълнението”. Комисията е констатирала пропуски в офертата и е отбелязала, че „технологията за изпълнение на канализационни колектори не е разработена подробно и в пълно съответствие с техническите спецификации”, поради което е следвало да присъди 5 вместо 10 точки.
КЗК връща процедурата от етап оценка предложението на участника „Джи Пи Груп” ООД по подпоказател „Технология на изпълнението”, при спазване на мотивите, изложени в решението.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.