СУ “Климент Охридски” и УНСС са най-желаните вузове

Софийският университет “Св. Климент Охридски”, УНСС и Пловдивският университет “Паисий Хилендарски” са най-желаните български вузове, а класацията на предпочитаните специалности се води от икономиката, следвана от компютърните науки и правото. Интересна особеност е, че когато става дума за висше образование в сферата на Националната сигурност, като водещо учебно заведение се посочва Институтът по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ), а академията на МВР е класирана на последно място.

Това показват данните от Национално представително изследване на Института за модерна политика (ИМП), извършено от 26 юни – 4 юли 2015 г. сред 1020 пълнолетни жители от 28–те области в цялата страна.

Мотивацията за избора на ВУЗ включва не само популярността на съответния университет и стремежа към желана специалност, но и редица практически съображения (близост до местоживеене, размер на такси, възможности за битово устройване и пр.). Разбира се, следва да се подчертае изрично, че това не съставлява „класация“ за нивото и качеството на отделните висши училища, а дава картина на разпознаваемостта и популярността на университетите сред широката общественост към момента на проучването, изтъкват авторите на изследването.

Най-често посочваните от респондентите като предпочитани български университети са:

– СУ „Св. Климент Охридски“;
– УНСС;
– Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“;
– Технически университет – София;
– Медицински университет – София;
– Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“;
– Нов български университет
– Университет по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ);
– Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“;
– Медицински университет – Пловдив;
– Бургаски свободен университет;
– Русенски университет „Ангел Кънчев“.

В проучването на ИМП има въпрос за предпочитаната специалност, за която анкетираните биха кандидатствали или биха препоръчали на свое дете, близък или приятел.

Специалността “Икономика” е класирана на първо място от 19% от всички анкетирани и от 14% от висшистите, участвали в допитването. “Информатика и компютърни науки” държи второ място, според предпочитанията на всички участници в проучването (16%), но има одобрението на най-голяма част от висшистите – 23%. На следващите три места в своебразната класация за най-желани специалности са “Право”, “Туризъм” и “Общо инженерство”. Едва на 10 място анкетираните са подредили специалността “Архитектура”, следвана от специалностите “Национална сигурност”, “Електротехника, електроника и автоматика”, “Машинно инженерство”, “Обществени комуникации и информационни науки”, “Политически науки” и “Психология”.

Изрично трябва да се подчертае, че получените мнения не представляват ранжиране само по „престиж“ на съответната специалност, а отразяват и реалистичната преценка на респондента коя специалност би била постижима и желана за него или за този, когото съветва, от гледна точка на възможности, финансово състояние, местонахождение и др., уточняват от ИМП. Освен това авторите на проучването допълват, че висшите училища имат разнообразна привлекателност в зависимост от специалността/професионалното направление, които интересуват хората и затова в изследването са включили въпроси, насочени към установяване на отношението към различните висши училища от гледна точка на няколко основни професионални направления:
– Право;
– Информатика и компютърни науки;
– Икономика;
– Обществени комуникации и информационни науки;
– Национална сигурност.

Според данните от проучването, първите пет най-често посочвани университета, които респондентите определят като подходящи за изучаване на специалности в тези професионални направления са както следва:

 Право:
Посочилите специалност „право“ определят като най-подходящи университети, в които биха изучавали или биха препоръчали на свои близки/приятели да изучават специалността „право“:
– СУ „Св. Климент Охридски”;
– Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”;
– УНСС;
– Югозападен университет
– Великотърновски университет „Св.Св.Кирил и Методий”.

 Информатика и компютърни науки:
Първите пет университета, които най-често посочват респондентите, изразили предпочитание към специалности в областта на информатиката и компютърните науки са:

– СУ „Св. Климент Охридски“;
– Университет по библиотекознание и информационни технологии;
– Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
– Нов български университет;
– Великотърновски университет „Св.Св.Кирил и Методий”.

 Икономика

Сред избралите специалности в направление икономика най-често са посочвани като предпочитани университети: УНСС, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Нов български университет, СУ „Св. Климент Охридски“, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“.

 Обществени комуникации и информационни науки:

Избралите специалности в областта на обществените комуникации и информационните науки най-често посочват като предпочитан от тях български университет, в който биха кандидатствали и/или препоръчали:

– СУ „Св. Климент Охридски“;
– УНСС
– Университет по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ);
– Нов български университет.
– Пловдиски университет „Паисий Хилендарски”.

 Национална сигурност:

По отношение на специалностите в областта на националната сигурност, респондентите най-често посочват следните български висши училища:

– Университет по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ);
– Военна академия „Г.С. Раковски“;
– Нов български университет;
– Национален военен университет «Васил Левски» – Велико Търново;
– Академия на МВР.
Интересна съпоставка може да се направи между предпочитанията и популярността на университетите и местоживеенето на посочилите ги респонденти. Забелязва се силна регионална поляризация на мненията – повече 90 % от посочилите конкретен университет извън София са от съответните географски региони (Североизточен за варненските, Южен централен за пловдивските, само от Благоевградска област – за ЮЗУ и т.н.).

Което вероятно е свързано с общите разходи на студента – не само съответните такси, но и плащането на квартира/общежитие, отдалеченост от постоянното местожителство, издръжка на живота в съответния град.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.