Столичани ще чакат още за Северната тангента заради гаф на АПИ

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на председателя на УС на АПИ за обявяване на класирането и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Определяне на изпълнител за проектиране и строителство на обект „Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540““, открита с Решение № 124/09.10.2012 г. на възложителя, по жалба на Консорциум „ХПВС- ССТ”.

В съобщението на сайта на антимонополната комисия се посочва, че предвид установените факти по преписката КЗК счита, че класираният на първо място участник Съвместно предприятие „Салини-Импреджило” не е представил доказателства, че предложените от него експерти за позиции „Ръководител на обекта”, „Заместник ръководител на обекта” и „Координатор по безопасност и здраве” отговарят на минималните изисквания на възложителя. Съгласно ЗОП неговата оферта е следвало да бъде отстранена от участие в процедурата, тъй като комисията вече е изискала допълнително документи и за тримата предложени експерти, т.е. възможността за допълване на плик № 1 е използвана и изчерпана.

КЗК връща процедурата за ново разглеждане на документите от офертите на участниците, представени в плик № 1 – „Документи за подбор”.

Преди около месец именно проектът за Северната скоростна тангента на София се оказа спасителен пояс за оперативна програма "Регионално развитие" (ОПРР).

"Това е единственият възможен вариант, към който можем да вървим за спасяване на средства по програмата (между 140 и 240 млн. лв.) и намаляване на риска до нула по отношение на загуба на средства от рискови проекти", заяви ръководителят на управляващия орган на ОПРР Деница Николова след дванадесетото заседание на комитета за наблюдение на тази оперативна програма, което се проведе в Трявна на28 май.

Първоначално пътният проект трябваше да се финансира по програма "Транспорт", тъй като е част от важни европейски пътни коридори. С новото развитие обаче апликационната форма, с която Агенция "Пътна инфраструктура" кандидатстваше за финансиране на проекта по програма "Транспорт", вече е изтеглена и е подготвена нова.

По данни на агенцията строителството и надзорът на северната тангента ще струват общо 250 млн. лв.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.