Приключи успешно изпълнението на Проект „Създаване на условия за качествена информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост на ИАНМСП“

1403255495_5_559x

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия приключи успешно изпълнението на Проект „Създаване на условия за качествена информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост на ИАНМСП“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

фонд

С изпълнението на проекта ИАНМСП разшири услугите, които предлага в подкрепа развитието на малкия и средния бизнес в България:

  • Електронно кандидатстване за участие в обучения, международни панаири, търговски мисии, бизнес делегации, форуми, конференции, сесии на Националния иновационен фонд и други инициативи, организирани от агенцията;

  • електронни информационни услуги по конкретни запитвания на малки и средни предприятия.

    Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на финансите.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.