Скок на адвокатските хонорари

Дългоочакваното увеличение на адвокатските хонорари е факт. Решението за промени в Наредба №1 на Висшия адвокатски съвет за минималните размери на адвокатските възнаграждения е гласувано в средата на февруари и се очаква публикуването му в “Държавен вестник”. Корекциите не са козметични – увеличението е в пъти, в повечето случаи минималните възнаграждения скачат двойно. Изрично е въведено изискването хонорарите да се плащат авансово към датата на сключване на договора за правна помощ. Но ще може и да се разсрочват на няколко вноски.

За преобразуване на търговско дружество хонорарите се увеличават с 50 на сто. С 50 лв. повече ще се плаща за някои трудови дела, със 100 лв. поскъпва разводът. При другите неоценяеми брачни дела ръстът е двоен, а делата за издръжка поскъпват тройно – от 100 на 300 лева. По гражданските дела с материален интерес хонорарите нарастват различно, според размера му. В повечето случаи е увеличена както твърдата сума, така и процентът върху горницата над минималния интерес в съответния интервал. По дела за несъстоятелност и по делби минималното възнаграждение нараства от 400 на 800 лева. Ако делото продължи повече от две съдебни заседания, за всяко следващо заседание ще се заплащат допълнително по 100 лева.

Още по-голямо е поскъпването в хонорарите по административни дела. При липса на материален интерес цените скачат от 150 на 350-400-600 лева. Нарастването е най-голямо при делата по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър. Специално е предвиден хонорар от 500 лева по дела по Закона за обществените поръчки. При административните дела с материален интерес пък е изоставен сегашният подход за ползване на разбивката за гражданските дела. Въведена е отделна разбивка, при която праговете на материалния интерес достигат 10 000 000 лева. В същия порядък са коригирани нагоре и хонорарите по административно-наказателни дела, в които се обжалва наказателно постановление.

Сериозно поскъпват касационните жалби – най-евтината вече ще струва 600 лв., без адвокатът да се явява в съдебно заседание. Минимум 500 лв. ще се плаща и за изготвяне на отговор по касационна жалба, както и за посочване на основания за допускане на касационно обжалване. Двойно по-скъпи ще са и частните жалби, както и молбите за отмяна на влязло в сила решение. Двойно нарастват и минималните хонорари по изпълнителни дела за изготвяне на частни жалби, обжалване на действията на съдия-изпълнител, на нотариуса или откази за вписване в Агенцията по вписвания.

Защитата в досъдебното производство също поскъпва почти двойно и ще се определя вече по методиката за изчисление на хонорарите за защита в съдебна фаза – според предвиденото наказание за съответното престъпление. Хонорарите в тази скала също нарастват почти двойно. За проучването на дело, без участие в наказателното производство, пък ще се плаща три пъти повече. По две са умножени и сегашните минимални хонорари по дела по законите за здравето, за закрила на детето, за защита от домашно насилие, за дребно хулиганство, както и по някои специфични производства.

Запазват се минималните цени на някои базови правни услуги – устен съвет и справка в съдебни и административни органи; писмена консултация; проучване на дело с даване на мнение по него; тъжби до прокуратура и полиция; нотариални покани, молби за приемане или отказ от наследство, за отказ или възстановяване на българско гражданство; изготвяне на книжа за нотариално вписване; съставяне на завещание. Непроменена остава и таблицата за съставяне на писмени договори и нотариални актове, която е разбита на отделни ценови нива според материалния интерес. Няма увеличение и в минималната цена за текущата правна помощ по договор с юридическо лице или с едноличен търговец – тя остава 400 лева. Разширен е обаче обхватът на допълнителните услуги, за които на адвоката се дължи отделно възнаграждение. Това ще става не само при явяване по дела на търговеца, както беше досега, а за всички прояви на процесуално представителство, защита и съдействие по тези дела, както и за изготвянето на книжа по възлагане от търговеца.

Адвокатите са направили и една отстъпка като своеобразна компенсация за клиентите. Тя засяга случаите, в които заплатеното от страната възнаграждение за адвокат е прекалено високо спрямо действителната правна и фактическа сложност на делото. За да не бъде натоварена прекомерно насрещната страна с плащането на разноски, съдът може по нейно искане да присъди по-нисък размер на разноските. Намалението обаче е ограничено от долен праг. Досегашната наредба за минималните адвокатски хонорари определяше присъденото възнаграждение да не може да бъде по-ниско от трикратния размер на възнагражденията, посочени в нея. С промените намалението ще може да стига до двукратния им размер.

Именно проблемът с правото на съда да намалява присъдените разноски е една от основните причини за промени в наредбата. Конфликтът между съда и адвокатурата за границите, в които това може да става, е заложен в закона. Както Гражданският процесуален кодекс, така и Законът за адвокатурата определят долен праг за намаляване на хонорарите до посочените в наредбата минимални размери. “Параграф 22” вече писа, че Върховният касационен съд излезе преди броени месеци и с тълкувателно решение, в което прие, че законни са именно тези минимуми, а не въведената в наредбата с допълнителен текст забрана съдът да намалява хонорарите под трикратния им размер. Вероятно именно това е подтикнало адвокатурата да пристъпи към рязко повишение на минималните хонорари, които съдът няма право да коригира. Ходът е логичен, макар че увеличението ще постави за пореден път въпроса за ограничения достъп до правна помощ. Адвокатският труд не е социална помощ, а адвокатите не са на сигурна държавна заплата с куп социални екстри като съдиите.

Източник

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.