Съветът на Европа ни укорява за ромите

Въпреки наличието на стратегии и документи, обществената политика за приобщаване на ромите в България не е достатъчно ефективна. Една от причините за това е липсата на достатъчно финансиране. Необходими са мерки срещу увеличаването на случаите на трафик сред ромското население, особено с разгръщането на повече възможности за тяхната заетост. Това се посочва в третия доклад за дейността на експертната група за действия срещу трафика на хора към Съвета на Европа (GRETA), който обхваща периода 1 август 2012 г. – 31 юли 2013 година. Подобряването на достъпа на ромите до образование, здравеопазване и грижи е основна мярка за пресичане трафика на хора сред това население в България, се посочва в документа.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.