Съдът в Перник ще гледа 1200 дела за откази на възстановителна помощ

По информация на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане при Министерски съвет до момента са постъпили над 1200 обжалвания за неуважени искания за възстановителна помощ във връзка с преодоляване на последиците от земетресението от 22 май 2012 г.

В съдебното производство по правилата на подсъдността административните актове на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане следва да бъдат решавани от съда, в чиито район е седалището на органа издал акта. По тези правила Комисията до сега е изпращала тези дела за разглеждане във Върховен административен съд.

ВАС е приел, че решенията на Комисията не са му подсъдни и ги е изпратил на Административен съд София-град. Според статистиката всеки съдия в този съд разглежда средно на месец по повече от 48 дела. За да не бъдат бавени повече тези спорове, Софийският административен съд с определение от 31 май изпрати въпроса на Върховния административен съд, за да бъде определен друг равен по степен и близък до бедствието съд, където да бъде лесно насрочването и изслушването на вещи лица и делата на гражданите срещу отказите на Междуведомствената комисия да бъдат решени в относително кратки срокове.           Върховният административен съд прецени натовареността на Административен съд София-град, отчете характера на споровете и необходимостта от бързото приключване на делата за откази на възстановителна помощ и реши делата да бъдат насочени за разглеждане в Административен съд Перник, където натовареността на съдиите е относително по-малка.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.