Съд в Пазарджик отмени по-високите заплати на общинските съветници

Нов проектозакон опрощава дългове до 150 хиляди лева

Общинските съветници в Пазарджик се разминаха с гласуваното от тях самите увеличение на заплатите и то заради форвално нарушение на правило, с което съветниците би трябвало много добре даса запознати. С решение от 31 март Административният съд в областния град стопира увеличението, като отмени промяната в правилника за работата на Общинския съвет и общинската администрация в Пазарджик, касаеща увеличаването на възнагражденията на съветниците. В мотивите за решението си съдия Стефка Кемалова посочва, че не е спазено императивното изискване на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, съгласно който проектът на нормативен акт следва да се публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите или доклада, така, че заинтересованите лица да имат възможност да предоставят своите предложения и становища по проекта в 14-дневен срок от публикуването му. Това нарушение на административно-производствените правила е съществено и само по себе си налага отмяна на оспорения текст, в който смисъл е и константната практика на Върховния административен съд. На следващо място, съдът счита, че не е спазена и разпоредбата на чл.28, ал.2 от ЗНА, която регламентира задължителните реквизити, които следва да съдържат мотивите или докладът, придружаващи проекта на нормативния акт. В предложението на вносителя се съдържат само причините, които налагат изменението на Правилника за организацията и работата на общинския съвет. Не са посочени целите, които се поставят, финансовите и други средства, необходими за прилагане на новата уредба, очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива и анализ за съответствието на текста с правото на Европейския съюз, информира “Фокус”.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.