Разпределиха 9 милиона по схемата на Фонд “Наука”

Познатата схема, по която парите от Фонд „Научни изследвания“ се раздават по странни критерии на приятелски фирми, е приложена и в Националния иновационен фонд (НФИ), установи проверка на klassa.bg и на Сдружение „Журналисти за прозрачно управление“. Вместо да отидат наистина за иновативно развитие на малкия и среден бизнес, 9 милиона лева от бюджета са разпределени по неясен начин в предприятия, които са заложени в банки, както и във фирми със спорен капацитет и неоповестени финансови отчети за 2011 година в Търговския регистър. Скандалното в случая е, че в правилата на фонда е записано, че не се финансират предприятия в затруднение.
„Въз основа на предоставената от фирмите документация за участие в конкурсната сесия няма данни да е отпускано финансиране на предприятие в затруднение“. Така ни отговори Мариана Велкова, изпълнителен директор на Агенцията за малки и средни предприятия на въпрос дали фондът е финансирал закъсали фирми 
Сред най-шокиращите случаи, които излизат от  съпоставката на списъка с печелившите проекти с  правилата на фонда и информацията в Търговския регистър, е финансирането с половин милион лева на „Ваптех“ ЕООД. Проектът е за  създаването на екологична иновативна турбина тип „Каплан“.   Предприятие „Ваптех“ е собственост на „ВАП ИНДЪСТРИ“, което  пък е собственост на „Вапцаров холдинг“. От Търговския регистър е видно, че ВАПТЕХ е длъжник по залог на дружествен дял и залог на търговското предприятие за повече от 20 милиона евро към българска банка. А правилата на фонда ( „Чл. 236, ал. 4) гласят, че Фондът не финансира предприятие в затруднение. Вторият шокиращ факт е, че по ІV сесия на НИФ вече е финансиран проект „проектиране, изработка, изследване и развитие на прототип на нисконапорна турбина „Каплан“. Проектът е бил на  фирма „РЕДИ“ ООД.  И за него са били отпуснати 100 хил лева.


Шуменски автотранспорт – най-иновативни

Сред печелившите тази година е  и Шуменското предприятие за градски автотранспорт. То е известно на обществеността с  автобусите си тип „консервни кутии“, срещу които има сериозни протести от страна на гражданите. Това не пречи предприятието да бъде финансирано от  НИФ за  проекта  „Подобряване на екологичните характеристики и намаляване енергийните разходи на автобусния транспорт чрез конверсиране на конвенционален дизелов автобус в електрически". Впечатляващо е, че Шумен пътнически автотранспорт редовно печели проекти по НИФ. Това е трети спечелен проект.  Излиза, че е най-иновативната фирма в сектора „Автобусен транспорт“ заела се с амбициозния проект „електрически автобус“.  Може би като начало е добре да се види как е внедрен резултата от първия осъществен проект на Шуменската фирма „Технология за възстановяване на експлоатационния ресурс на индустриално оборудване“.

Любимци на НИФ

Десетина от спечелилите само тази година  фирми  са редовни бенефициенти на Фонда. Тези 10 фирми имат спечелени минимум по три проекта за общо 6 сесии на фонда. Което логично означава, че ако тези фирми нямат впечатляващи резултати във внедряването на продуктите, които са разработвали, Фондът се явява техен работодател и донор.  Като например  фирма  „НИПТИАТ“ ООД или преведено "Научноизследователски и приложно-технологичен институт по автомобилен транспорт" ООД. Тази фирма няма празна сесия. От 6 сесии 5 проекта по които е бенефициент и още други, по които е партньор.  Тази фирма е получила финансиране повече от 400 000 лв за  техникоикономически проучвания и разработване на иновативни продукти. Колко бяхме озадачени обаче като се запознахме с финансовите отчети на фирмата /видни в търговския регистър/. Първо фирмата не е публикувала финансови отчети за 2011г, но тъй като тя получава субсидии от 2005г, то кумулативен ефект от внедряването на финансираните иновации трябваше да се види и в отчетите за 2010г. Обаче нищо такова не се вижда. За 2008, 2009, 2010 година фирмата не е реализирала никакви приходи от продажби на стоки и услуги. От финансовите отчети се вижда единствено получени приходи от финансирания. И тук възниква въпросът за какво се дават субсидии за иновации – за самоцелни проучвания и разработки, или просто има фирми на дотация от НИФ.
Тази мистерия може да бъде обяснена единствено с факта, че фирмата е играла с още някой, който е взел парите, но това не е отразено в публичната информация на Агенцията.  Примерно: кандидатства фирма „НИПТИАТ“ ООД като координатор, има си партньор научна организация.  „НИПТИАТ“ ООД взима от субсидията само толкова,  колкото да си покрие разходите за една  заплата /това се вижда от фин. отчети/, а другата част от субсидията отива при учените „иноватори”. И така година след година, иновация след иновация

Защо е така?

В Оценяващия комитет, който е разгледал проектите на 67 фирми и е одобрил 37 липсват икономисти и финансисти, както и специалисти от приоритетните области, които би трябвало да финансира фонда. За сметка на това има добре оформена компания от сферата Автоматизация, автоматика и мехатроника. 4  от общо 7  члена на Оценяващия комитет са такива инженерни експерти. Няма нито един представител, който да е специалист в приоритетните области, които финансира фонда – биотехнологии, фармация, химия, нови материали и нанотехнологии, екотехнологии и третиране на отпадъци, енергоспестяващи технологии и възобновяеми енергийни източници. От Агенцията отказаха да ни дадат списъка с имената и длъжностите на оценителите и ни отвориха, че  „тези хора са безспорно доказали се в своята област професионалисти, покриващи в максимално широка степен целия спектър от научни области“.  По наша информация фондът е проверяван от миналата седмица от инспектората на МИЕТ именно заради  „скандалния начин“ на оценяване.

Кой оценява проектите в България?

Нашето разследване се добра до членовете на Оценяващия комитет. Това са:  ст.н.с.ІІ ст. Бенислав Ванев- зам. председател на „Съюз по автоматика и информатика“, Доц. д-р инж. Коста Бошнаков – зам. Председател на „Съюз по автоматика и информатика“ и катедра „ Автоматизация на производството“ ХТМУ, Проф. Д-р инж. Тодор Нешков – Катедра „Автоматика и механика“ ТУ – София, Ст.н.с.ІІст д-р Костадин Костадинов – секция „Мехатроника „ Институт по механика на БАН, Румен Атанасов – Председател на Камара по електротехника, Проф. дтн Камен Фильов, факултет „Компютърни системи и контрол“ ТУ – София, Доц. д-р Мая Нусторова, катедра „Екология“, ЛТУ.
Присъствието на представители от сектора автоматика в Оценяващия комитет вероятно обяснява защо фирмите от този „широк спектър“ са имали информация за светкавичната VI сесия и са успели да си подготвят проектите си и в някои в доста случаи партньорски проекти само за 30 дни и то така, че да получат финансиране.
На фона на този инженерен феномен изпъква и друга  изненада – Доц. д-р Мая Нусторова  от Лесотехнически университет . Тя е експерт в областта на почвена микробиология, микробиологични аспекти на рекултивация на нарушени терени; микробен статус на замърсени почви. Сериозен специалист, но фондът не финансира проекти в областта на селското стопанство и лесовъдство и в този смисъл не е ясно какво прави доц. Нустерова в НИФ като негов постоянен член още от създаването му.   По информация на наши източници от МИЕТ отсъстват икономисти и финансисти и сред независимите експерти, които оценяват проектните предложения. И в този смисъл е неясно как се оценяват проектите по показател „Икономическа перспективност на предложението”, което формира 40% от оценката на проекта.  Вероятно по интуиция? А може би  пък има  друг иновативен начин, който очакваме да ни разкрият от Агенцията за малки и средни предприятия. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.