НСИ: Разходите за социална защита са близо 18% от БВП

Финансирането на социалната защита в страната се осъществява чрез социално- осигурителни вноски или чрез пряко финансиране от държавния бюджет. През 2013 г. приходите от държавния бюджет за финансиране на социалната защита в страната са в размер на 7 690.8 млн. лв., а приходите от осигурителни вноски – 7 746.0 млн. лева. Спрямо предходната година се наблюдава увеличение на приходите от осигурителни вноски с 2.1 процентни пункта за сметка на вноските от държавния бюджет, които намаляват с 2.3 процентни пункта. Това сочат данните на НСИ за Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита. През 2013 г. разходите за социална защита са 14 452.6 млн. лв., което представлява около 17.6% от брутния вътрешен продукт на страната за същата година. Разходите за социални обезщетения остават

с най-висок дял от общите разходи (96.3%). За управление на схемите (административни разходи) и за други разходи се отделят съответно 2.3 и 1.5% от общите разходи. Най-висок относителен дял в oбезщетенията за социална защита отново заемат разходите по функция „Навършена възраст/Старост” (43.3%) с основен компонент разходи за пенсии. Значителен дял заемат и разходите по функция „Болест/Здравна грижа” (24.9%) и „Семейство/Деца“ (10.1%). Преобладаваща форма на получаване на социални обезщетения е изплащането на парични обезщетения (периодични или еднократна сума). През 2013 г. разходите за парични обезщетения са в размер на 9 765.2 млн. лв., или 70.2% от общо изплатените обезщетения за социална защита. Над 60% от паричните обезщетения се изплащат по функция „Навършена възраст/Старост” , като основната част от тях не се свързва с изискването за покриване на допълнителни условия при получаването им, тъй като са резултат от участие в социалноосигурителната система. Значителен дял заемат и паричните обезщетения, изплащани по функции „Инвалидност” и „Семейство/Деца”. През 2013 г. разходите за обезщетения в натура са в размер на 4 148.3 млн. лв., или с 5.2% повече в сравнение с 2012 година. При обезщетенията в натура преобладаващ е относителният дял (над 75%) по функцията „Болест/Здравна грижа”. Настъпилите промени в системата за социална защита в България през отделните години могат да бъдат проследени по функции и включените в тях видове обезщетения. Функцията „Болест/Здравна грижа” включва следните социални плащания: „парични плащания, които покриват изцяло или частично загубата на доходи от труд по време на временна неспособност за работа, която се дължи на болест или нараняване; медицинска грижа, осигурена в рамките на социалната закрила, за да поддържа, възстанови или подобри здравето за закриляните лица”. През 2013 г. по функция „Болест/Здравна грижа“ са изплатени 3 592.1 млн. лв., или 25.8% от всички разходи за социална защита. Разходите за парични обезщетения (периодични или еднократна сума) заемат 9.8% от изплатените обезщетения по тази функция. Периодичните парични обезщетения обхващат платен отпуск поради трудова злополука, професионална болест или общо заболяване, както и обезщетения при трудоустрояване поради заболяване. Като еднократни суми се включват предоставените финансови средства за лечение на лица под 18 години в чужбина. Изплатените обезщетения в натура през 2013 г. са в размер на 3 241.5 млн. лв. и обхващат всички плащания, извършвани от Националната здравноосигурителна каса, както и плащанията по здравни пакети, договорени чрез допълнителното здравно осигуряване. През 2013 г. относителният им дял от общите разходи по функцията е 90.2%. Функция „Инвалидност” обхваща социални плащания, които осигуряват: „доход на лица във възраст преди възприетата за пенсиониране в съответната схема, чиято способност за работа и получаване на доход е намалена вследствие на физическа или умствена инвалидност под определено ниво, залегнало в законодателството; рехабилитационни услуги, специфични за инвалиди”; както и „стоки и услуги, различни от медицинските грижи за лицата с инвалидност”. През 2013 г. разходите по функция „Инвалидност“ са в размер на 1 133.6 млн. лв., или 8.0% от общите разходи за социална защита. 82.2% от изплатените обезщетения по функцията са в парична форма. Периодичните парични обезщетения обхващат пенсии за инвалидност, добавка за чужда помощ и месечни добавки за интеграция на хората с увреждания. Преобладаващ дял (69.9%) от паричните обезщетения по функцията заемат разходите за пенсии за инвалидност, а за месечни добавки за социална интеграция на инвалидите се отделят 14.7%. Еднократните суми в размер на 45.4 млн. лв. са предназначени за финансиране на проекти за трудова реализация на хора с увреждания, както и за целеви помощи за хора с увреден слух или увредено зрение. Разходите за обезщетения в натура през 2013 г. са в размер на 201.5 млн. лв., или 17.8% от общите разходи по функцията. Основен дял заемат разходите за подпомагане за извършване на ежедневни дейности (Домашен социален патронаж и други социални услуги). Към обезщетенията в натура се включват още разходите, направени за домове за възрастни с увреждания, домове за деца и социални учебно-професионални заведения, класифицирани като разходи по настаняване, както и разходите, свързани с рехабилитация и дневни центрове за лица с увреждания. Функцията „Навършена възраст“ обхваща осигуряването на социална закрила срещу рисковете, свързани с напреднала възраст: загуба на доход, недостатъчен доход, липса на независимост при изпълнение на ежедневните дейности, намалено участие в социалния живот и т.н. Обхванати са обезщетения, които: осигуряват заместване на дохода, когато възрастният човек се пенсионира (оттегли от пазара на труда); гарантират определен доход, когато лицето е достигнало определена възраст; осигуряват стоки или услуги, които са специфични за индивидуалните или социалните условия на живот на възрастните. Разходите по тази функция заемат най-голям относителен дял от всички разходи за социална защита (около 43% за периода 2011 – 2013 г.). Към функцията се включват всички видове пенсии, отпускани след навършване на законоустановената възраст за пенсиониране. През 2013 г. по функция „Навършена възраст/Старост” са изплатени 6 263.1 млн. лв., от които 6 257.3 млн. лв. за парични обезщетения, свързани с участие в осигурителната система, и 5.7 млн. лв. за паричните обезщетения след прилагане на определени условия за получаването им. През 2013 г. по функция „Навършена възраст/Старост” са изплатени 35.3 млн. лв. обезщетения в натура (разходи за домове за стари хора и дневни центрове за стари хора), или 0.1% от общите разходи по функцията. Функцията „Наследници” включва обезщетения, които осигуряват временни или постоянни доходи на лица, които са във възраст преди установената за страната пенсионна възраст, които са претърпели загуба на съпруг/а или следващ близък родственик, в случаите, когато последният е основният, който изкарва прехраната на бенефициента; компенсират наследниците за направените погребални разходи и за страданията, причинени от смъртта на член на семейството. Наследници могат да бъдат съпруг/а, бивш съпруг/а на починалото лице, негови/нейни деца, внуци, родители или други роднини. Обезщетенията, отпускани по тази функция, не зависят от имотен ценз. През 2013 г. по функция „Наследници” са изплатени 798.3 млн. лв., или 5.7% от разходите за социална защита. Към функцията се включват наследствените пенсии, добавка към пенсията при починал съпруг/а, както и еднократните суми, изплатени на наследници на починало осигурено лице или пенсионер от Универсален/Професионален пенсионен фонд. По функция „Наследници” няма разходи за обезщетения в натура. Функцията „Семейство/Деца” включва парични обезщетения при раждане на дете, обезщетение по време на отпуск за отглеждане на малко дете, семейни и детски надбавки, еднократна помощ при раждане. Обезщетенията в натура се отнасят до целеви помощи за първокласници, разходи за детски ясли и социални надбавки в натура, изплащани от работодателя. През 2013 г. разходите за обезщетения по функция „Семейство/Деца” заемат 10.5% от всички обезщетения за социална закрила. Общият размер на изплатените обезщетения по функцията е 1 464.8 млн. лв. и спрямо предходната година нарастват с 6.6%. През 2013 г. за парични обезщетения, свързани с определени условия за получаването им, са отделени 414.4 млн. лв., или 28.3% от разходите по функцията. Без условия се отпускат обезщетения за бременност и раждане, платен отпуск за отглеждане на дете, помощи за отглеждане на дете с увреждания и еднократна помощ при раждане на дете. За този вид обезщетения са изплатени 528.5 млн. лева. Изплатените обезщетения в натура през 2013 г. са в размер на 521.9 млн. лв., или 35.6% от разходите по функция „Семейство/Деца”, като спрямо предходната година размерът на обезщетенията в натура е нараснал с 8.9%. Функцията „Безработица” обхваща обезщетения, които „заместват изцяло или частично дохода, изгубен поради загубата на работата; осигуряват минимален доход за поддържане на съществуването (или по-добър) за лица, излизащи за първи или пореден път на пазара на труда; компенсират загубата на доход поради частична безработица; осигуряват средства за квалификация/преквалификация на лица, търсещи работа; помагат при посрещането на разходите по пътуване на безработни с цел работа; осигуряват подходящи стоки и услуги за безработните лица”. През 2013 г. по функция „Безработица” са изплатени обезщетения в размер на 442.7 млн. лв., или 3.1% от общо изплатените обезщетения за социална защита. Спрямо предходната година разходите по функцията намаляват с 5.4%. Относителният дял на еднократните плащания от паричните обезщетения по функцията намалява от 13.8% през 2012 г. на 12.5% през 2013 г., или с 1.3 процентни пункта. Обезщетенията в натура се отнасят към активните мерки на пазара на труда и включват разходи при наемане на безработни извън населеното място по постоянен адрес, разходи за обучение и услуги по търсене и предлагане на работа. Относителният дял на обезщетенията в натура намалява от 9.4% през 2012 г. на 9.2% през 2013 г., или с 0.2 процентни пункта. Функцията „Жилищни нужди” се базира на посредничеството на обществените власти и цели подпомагане на домакинствата при посрещане на жилищните нужди. Съществен критерий за определяне на обхвата на функцията е съществуването на имотен ценз като база за определяне на обезщетението. В България този вид помощ се предоставя като обезщетение в натура. Предоставят се данни за целева помощ за наем на общинско жилище, предоставена на самотни родители, възрастни хора над 70 години, които живеят сами, и на деца сираци, завършили социални учебно-професионални заведения. Към функцията се включват и защитените жилища, които се предоставят на бедни семейства. През 2013 г. са изразходвани 9.5 млн. лв. за обезщетения в натура и спрямо предходната година техният размер намалява с 6.2%. Докато другите функции се отнасят до лица, които са обект на точно определени рискове или нужди (възрастните, инвалидите, безработните и т.н.), настоящата функция се отнася до „социално изключените” или до „тези, за които е налице риск за социално изключване” . Концепцията за социалното изключване е с много измерения: тя се отнася, на първо място, до недостатъчно ниво на доходите (бедност), но също и до несигурност по отношение на здравето, образованието и заетостта. През 2013 г. изплатените обезщетения по функцията са в размер на 209.3 млн. лв., или с 5.8% повече спрямо предходната година. За парични обезщетения са отделени 111.5 млн. лв., или 53.3% от общите разходи по функцията. Спрямо предходната година през 2013 г. средствата, отделени за парични обезщетения, нарастват с 1.1%, а относителният им дял от общите разходи намалява с 2.5 процентни пункта. Общият размер на изплатените обезщетения в натура през 2013 г. е 97.8 млн. лв., или с 11.8% повече спрямо предходната година. Относителният дял на изплатените обезщетения в натура в общите разходи по функцията възлиза на 46.7%, или с 2.5 процентни пункта повече през 2013 г. спрямо 2012 година.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.