Проверка на указа за назначаването на Цацаров иска Съюзът на съдиите

Съюзът на съдиите в официална позиция от днес поиска Конституционният съда да направи проверка на указа на президента Росен Плевнелиев за назначаването на Сотир Цацаров за главен прокурор. "Приетите от ВСС правила, които отхвърлиха избор чрез интегрална бюлетина, гарантираща тайната на вота и постигаща едновременно участие на кандидатите при гласуването, както и действията на председателстващия заседанието – министъра на правосъдието, който подложи на гласуване само един от тримата кандидати, допуснати до участие в процедурата за назначаване на главен прокурор на България, доведоха до приемане на предложението от членовете на ВСС в грубо нарушение на чл. 131 от Конституцията. Президентът на България издаде указ за назначаване на Сотир Цацаров за главен прокурор на Република България на 21.12.2012 г., без да упражни конституционното си правомощие да отклони предложението на ВСС съгласно чл. 129, ал. 2 от Конституцията. Според чл. 103, ал. 1 от Конституцията отговорността за назначаването на главния прокурор в нарушение на върховния закон е на президента, поради което именно неговият указ подлежи на проверка за съответствието му с Конституцията", коментират съдиите. Според тях българските граждани трябва да могат информирано и активно да проследят какви действия на всички, на които е предоставена възможността да сезират Конституционния съд за това нарушение на основния закон. "На 20.12.2012 г. станахме свидетели на безпрецедентна намеса на член на правителството при избора на висш орган на съдебната власт. Процедурата за избор на кандидат за главен прокурор на Република България чрез предложение от ВСС е разписана в чл. 173 ЗСВ. Законът съответства на изискването на чл. 131 от Конституцията всички кандидати, допуснати до участие в процедурата по назначаване на нов главен прокурор, да бъдат подложени на тайно гласуване, защото конституционната разпоредба не подлежи на различно тълкуване. Сравнителният анализ на чл. 173, ал. 8 и ал. 9 ЗСВ налага тълкувателния извод, че в първото тайно гласуване участие вземат всички допуснати кандидати. Избор чрез второ тайно гласуване от ВСС се провежда между двамата кандидати, получили най-много гласове, само когато от първото не е излъчен кандидат, който да е постигнал необходимото мнозинство (2/3 от членовете на ВСС). Недопустимо е чрез вътрешни правила ВСС да ограничи конституционно даденото му правомощие да подложи на обсъждане и гласуване в процедурата всички участващи кандидати за назначаване на главен прокурор. Самоограничения чрез вътрешен акт, който предвижда гласуване при участието само на един от всички допуснати от ВСС кандидати, е в противоречие с чл. 131, вр. чл. 129, ал. 2 КРБ. Тайното гласуване на един кандидат съответства на изискванията на основния закон, само когато той е единственият, допуснат от ВСС до участие в процедурата по предложение за назначаване на нов главен прокурор на Република България", пишат още в позицията си съдиите. На 20 декември след часове дебати и обсъждания членовете на ВСС избраха Сотир Цацаров за главен прокурор с 18 гласа "за", трима "против" и трима "въздържал се" .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.