Просрочените задължения на общините са 160.1 млн. лв.

Просрочените задължения на общините към 30 юни 2013 г. са 160.1 млн. лева, съобщиха от Министерството на финансите. Задълженията са формирани от 146 от общо 264 общини в страната. Забавените плащания на местните власти към 30 юни 2013 г. намаляват с 19 млн. лв. спрямо 30 юни 2012 г., с близо 14 млн. лв. спрямо края на 2012 г. и се увеличават с 3,5 млн. лв. спрямо март 2013 година. Това показва информацията за финансовите показатели на местните власти към края на първото полугодие на 2013 г., изготвена от Министерството на финансите. През първата половина на тази година спрямо същия период на миналата 108 общини отчитат намаление на просрочените задължения с общо над 43 млн. лева. Местните власти, които са увеличили своите забавени плащания с общо 24 млн. лв. са 61, а останалите 91 са приключили шестмесечието на 2013 г. без просрочени задължения. В делегираните от държавата дейности просрочените задължения са на стойност 5,4 млн. лв. или 3,3% от общия им размер.

Общинският дълг и общинските гаранции към 30 юни 2013 г. са на стойност 911,9 млн. лева. Вътрешният дълг е 440,7 млн. лв. (48,3%), а 471,3 млн. лв. е външният дълг, като Столична община 50,1% от целия размер на общински дълг. В сравнение с края на 2012 г. общинският дълг и общинските гаранции намаляват с 67 млн. лв., като това се дължи на редуцирането с 34,4 млн. лв. на вътрешните заеми и с 32,2 млн. лв. на външните заеми. По данните, предоставени от общините, се наблюдава и намаляване на общата задлъжнялост до нива от 41-45% спрямо собствените приходи и изравнителната субсидия.

В рамките на полугодието, а и текущо през 2013 г., се наблюдава трайна тенденция за задържане равнището на просрочените задължения, които през последните две тримесечия са около 7–8% спрямо собствените приходи и изравнителната субсидия за общините. Салдото по бюджетите на общините на касова основа към 30 юни 2013 г. е положително и е в размер на 359 млн. лева.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.