Промени в политиките за културното наследство

Функционален анализ на политиките за културното наследство, извършен от обединение „Ню Ай“ – „Сиела Норма“ с възложител дирекция „Модернизация на администрацията“ в МС в рамките на Оперативна програма „Добро управление“ предлага промени в нормативната уредба на паметниците на културата в осем основни направления. Едно от основните направления е да се промени досегашният модел на финансиране, което означава държавата да освободи от административни такси собствениците на такива паметници, да се подобри координацията между министерствата, отговорни за паметниците на културата, за да има по-сериозен контрол върху спазването на закона, както и да стане ясно разпределението на правата и задълженията на собствениците и държавата. В момента секторът е недофинансиран, в масовия случай собствениците трудно получават разрешения за пребоядисване на фасадите и за ремонт от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) и не получават приходи, което ги демотивира да поддържат имотите. Общините в много редки случаи се намесват да ремонтират рушащи се паметници на културата, въпреки че имат такова задължение по закон. Една от причините е страхът, че няма да могат да си възстановят средствата, които са вложили, тъй като част от сградите са с неясна собственост. Сред препоръките е и да се промени отношението на държавата към културните ценности, като се осигури финансиране за тяхното опазване. Паметниците на културата у нас се делят, според културната и научната им стойност, на такива със световно значение – 7 на брой, с национално значение – 11 459, с местно – 6887, а 2402 са регистрирани „за сведение“, т. е докладвани са като паметници на културата в НИНКН, но не са получили постоянен статут. Сред предложенията , които ще залегнат в промените в Закона за културното наследство, най-сериозен интерес сред всички заинтересовани страни будят финансовите стимули. Те включват отпадане на таксите за административни услуги на собствениците на сгради, които са с национално значение. В момента за едно разрешение за ремонт на фасадата на къща се плащат около 2000 лв. Отделно собствениците плащат за издаване на документи за консервация и регистрация, а боядисването трябва да се извършва от реставратор, което оскъпява много услугата. Предлага се и част от курортните такси, които се събират от общините, да се насочват за ремонт на паметници на културата с национално значение. Предлагат се и стимули за дарения в полза на национални културни ценности,  както и включването на такива сгради в туристически маршрути от страна на Министерството на туризма, за да могат собствениците да имат някаква възвръщаемост на средствата, които влагат за консервация. Предлага се и да има възможност добросъвестните собственици на такива къщи да кандидатстват за финансова помощ за ремонт и консервация в специален фонд към Министерството на културата. Според експертите с промяна на средата ще се промени и отношението на собствениците на недвижими културни ценности към тях .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.