Прокуратурата отказа да разследва лидерите на “Протестна мрежа”

Главният прокурор Сотир Цацаров: Оправдателните присъди станаха прекалено много

На 26 май 2015 г. Софийска градска прокуратура е отказала да образува досъдебно производство срещу Асен Генов, Антоанета Цонева, Николай Стайков и Константин Павлов, става ясно от съобщение на сайта на държавното обвинение.

Проверката срещу четиримата членове на “Протестна мрежа” започна след сигнал от собственика на агенция “ПИК” Недялко Йорданов, в който той бе изложил твърдения за възможни незаконосъобразни действия и престъпни деяния относно финансирането, приходите и разходите на лицата, членове на „Протестна мрежа”.

Постановлението за отказ от образуване на наказателно производство е подписано от прокурора от СГП Боряна Бецова. В него прокурор Бецова припом, че в сигнала си Недялков сочи и обстоятелството, че Асен Генов и Константин Павлов са учредители на фондация “Четиринадесети януари”, а Антоанета Цонева е председател на Управителния съвет на Института за развитие на публичната среда. Съгласно публично оповестяваните в средствата за масова информация данни, фондация “Четиринадесети януари” е получила финансиране в размер на общо 120 000 щатски долара от Институт “Отворено общество” и Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа. От своя страна Институтът за развитие на публичната среда е получил от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа съответно 76 500 щатски долара за периода 01.07.2011 г. – 01.10. 2012 г. и 75 000 щатски долара за периода 15.07.2012 г. -15.06.2013 г. по проектите “Граждански дневен ред 2.0” и “Програма за развитие и устойчивост”. Твърди се, че същата неправителствена организация е получила от фондация “Америка за България” 194 000 лева по проект “Гражданско общество и демократични институции”, като тази сума е следвало да бъде използвана за разработка на електронно ръководство в изборното законодателство, което ще бъде използвано в обучения, провеждани от Централната избирателна комисия за местната и областна изборна администрация. Според сигнала, Николай Стайков дълго време е бил Зам. главен редактор на в. “Капитал”, а издателят на последния – “Икономедиа” АД, е получил безвъзмездно от фондация „Америка за България” 3 000 000 лева по проект “В дигитално време”.

С оглед на това, Недялко Недялков моли извършването на проверка, относно финансирането, приходите и разходите на членовете на т. нар. „Протестна мрежа” – конкретно на лицата Асен Георгиев Генов, Антоанета Димитрова Цонева, Николай Георгиев Стайков и Константин Петров Павлов.

Софийска градска прокуратура е възложила проверка по реда на ЗСВ за изясняване на обстоятелствата , изложени в сигнала на Недялко Йорданов.
В хода на проверката е снето писмено обяснение от Антоанета Димитрова Цонева – Председател на Управителен съвет на фондация “Институт за развитие на публичната среда”. В него тя заявява, че не е получавала възнаграждения от фондация “Четиринадесети януари”. Сдружение “Институт за развитие на публичната среда” имало сключен договор с фондация “Америка за България”, по проект “Инициатива за честни и свободни избори” /договор № CIV.0068.20121010 от 14.03.2013 г./. Представени са копия от следните документи: Удостоверение № 026 на Министерство на правосъдието за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност на Фондацията и Решение № 3/05.09.2013 г. на СГС, относно извършени промени в Устава и вписване на нов Управителен съвет на фондация “Институт за развитие на публичната среда”.
Снето е писмено обяснение от Велико Иванов Шербанов – финансов директор на Фондация Институт „Отворено общество”, в което той заявява, че в началото на 2011 г. Институт „Отворено общество” е обявил конкурс “Повече плурализъм по време на криза”. В рамките на конкурса са постъпили 126 проектни предложения. Комисия по проекти от членове на Настоятелството на фондацията е разгледала постъпилите предложения и е взела решение за подкрепа на 36 проектни предложения. С вносителите на одобрените проекти са сключени договори за целево безвъзмездно финансиране и одобрените средства са били преведени по банков път. В сключените договори се съдържа и задължение за представяне на отчет, включително и финансов за изразходваните средства. В рамките на конкурса е одобрен проект на фондация “Четиринадесети януари” , с размер на финансиране – левовата равностойност на 14 253 щатски долара. Проектът е приключен и отчетен през 2012 год. Представени са копия от следните документи: Удостоверение № 003/14.11.2002 г. на Министерство на правосъдието за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност на Фондацията, Извлечение от годишен отчет за 2011 г. на Институт „Отворено общество”, Протокол за приемане на финансов отчет по договор 166/16.09.2011 г. между фондациите Институт „Отворено общество” и “Четиринадесети януари” и Протокол на разширено заседание на комисията за обсъждане на проекти до 50 000 евро № 5/19.07.2011 г. за одобряване на проекта на фондация “Четиринадесети януари”.
В хода на проверката е снето писмено обяснение и от Валентина Николова Цонева – финансов директор на “Икономедиа” АД. В него тя заявява, че “Икономедиа” АД е сключила договор за отпускане на грант за финансиране на проект “В дигитално време” с фондация “Америка за България” на 15.11.2011 г. на обща стойност от 3 000 000 лева. Периодът на финансиране е 36 месеца, като проектът е приключил успешно. Според Цонева, проектът е допринесъл за постигане на мисията на фондация “Америка за България” – укрепване на демократичното общество в България, като е подкрепил независими медии и утвърждавал високи професионални и етични стандарти в журналистиката. През 2014 год. на “Икономедиа” АД била извършена пълна данъчна ревизия за периода от 2007 – 2012 г. Не са констатирани данъчни нарушения, включително и при изпълнение на горецитирания договор.
Снето е писмено обяснение от Десислава Николова Тальолова – Изпълнителен директор на фондация “Америка за България”, в което тя сочи, че процедурата за одобряване и отпускане на грантове е целогодишно отворена за кандидатстване на различни организации в различни тематични области. Кандидатите следва да попълнят апликационна форма и да представят бюджет на проекта. Проектите се разглеждат и одобряват от Борда на директорите на Фондация “Америка за България”, а решенията се протоколират в съответен документ на борда. При одобрение на проекта, се сключва договор за дарение, подчинен на американското право. Потвърждава, че действително са отпуснати средства на “Икономедиа” АД и Институт за развитие на публичната среда. Представени са и копия от следните документи: Удостоверение № 009/10.11.2008 г. на Министерство на правосъдието за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност на фондацията, Копие от Решение № 1 от 19.09.2008 г. на СГС за регистрация на клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел “ФОНДАЦИЯ АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ – КЛОН”, Писмо за уверение, че грант № CIV. 0050.2010722 в размер на 3 000 000 лева за “Икономедиа” АД за проекта “В дигитално време” и грант № CIV.0068.20121010 в размер на 194 000 лева на Институт за развитие на публичната среда за проекта “Инициатива за честни и свободни избори” са одобрени съгласно вътрешните правила на фондацията /първият грант е одобрен от Борда на директорите, а вторият от Президента на Фондацията г-н Патрик Бракън, Договор и Анекс № 1 към него, относно клаузите, правата и задълженията на страните по грант № CIV.0068.20121010 между фондация “Америка за България” и Институт за развитие на публичната среда и Договор относно клаузите, правата и задълженията на страните по грант № 0050.2010722 между фондация “Америка за България” и “Икономедиа” АД.
Писмени обяснения са снети и от Анна Сергеева Ганева – Изпълнителен директор на фондация “Център за либерални стратегии”. Снемането на обяснението се е наложило от факта, че при проверка , относно безвъзмездно финансиране от страна на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа на проекти на фондациите “Четиринадесети януари” и “Институт за развитие на публичната среда”, в Интернет се отваря официалния сайт именно на “Център за либерални стратегии”. В обяснението си г-жа Ганева заявява , че е имало два проекта финансирани от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа. Проектите били приключени съгласно договорените условия. Анна Ганева заявява, че не са били в делови отношения и не са представлявали Тръста за България по никакъв начин. Ганева заявява ,че доколкото й е било известно, дейността на Тръста в България е прекратена през 2012 год. и в момента няма представители в страната.”
В хода на проверката са представени заверени копия от документи по регистрацията на фондациите “Институт за развитие на публичната среда” и “Четиринадесети януари”. Предоставени са решенията за вписване на двете фондации в регистъра на Софийски градски съд за юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, както и регистрацията на управителни съвети, председатели и изпълнителни директори, както и копия от протоколи на провеждани Общи събрания на фондациите, а също така и от уставите.
В хода на проверката СГП е изискала от Агенцията по вписванията и данни за притежаваните от лицата имоти и дялове от фирми.

След преценка на материалите по преписката намирам ,че в конкретния случай не са налице предпоставки за образуване на наказателно производство. Единствена преценка, която следва да извърши прокуратурата е относно това дали са налице данни за извършено престъпление от общ характер или не. Тази преценка е от компетентността на държавното обвинение. Няма данни за извършени престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната системи, изтъква прокурор Боряна Бецова.

Цялото постановление по казуса може да бъде намерено на сайта на прокуратурата.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.