Прокуратурата огласи годишен доклад за работата си през 2015 г.

Заловиха трима терористи у нас

По данни на МВР, през 2015 г. са регистрирани общо 107 870 престъпления, от които 10,5% – икономически. Общата регистрирана престъпност намалява с 5,4% спрямо 2014 г. (114 004 регистрирани), и с 1,7%, спрямо 2013 г. (109 744 регистрирани). Нивото на разкриваемост се е увеличило с 4,4 пункта, спрямо 2014 г., и с 4,7 пункта, спрямо 2013 г. През годината разкритите престъпления са 45 281 (42%), докато през 2014 г. са 42 839 (37,6%), а през 2013 г. – 45 566 (37,3%). Допълнително от предходни години са разкрити 10 984 престъпления, при 11 676 за 2014 г. и 12 542 за 2013 г.

Това се посочва в годишния доклад за дейността на прокуратурата през 2015 г., който може да се прочете в пълен обем (159 стр.) на сайта на институцията.

А ето и основните изводи и прогнози по отношение на престъпността:

 За поредна година общата регистрирана престъпност намалява и се е увеличила разкриваемостта.

 Нивото на престъпността в страната продължава да се определя от основни криминогенни фактори, като високото ниво на безработица, концентрация на населението в големите градове и обезлюдяване на малките населени места.

 Със значителна степен на вероятност тези фактори ще запазят интензивността си, поради което криминогенната обстановка няма да се промени съществено по отношение на битовата престъпност, особено в областите с по-слабо икономическо развитие. За успешното противодействие на този вид престъпност е необходимо увеличаване на полицейското присъствие и въвеждане на системи за видеонаблюдение.

 Процесите в Близкия Изток могат да доведат до активизиране на трансграничната престъпност по линия незаконно превеждане на лица през границата, трафик на хора и наркотици, контрабанда, изпиране на пари и др.

През 2015 година прокурорите са работили общо по 302 541 преписки (318 507; 291 037) и по 213 181 (222 839; 241 153) досъдебни производства (ДП). Участвали са в 148 802 съдебни заседания по наказателни, административни и граждански дела по общо 89 881 дела. Административните отдели в териториалните прокуратури са работили по 10 758 преписки (13 689; 17 315). До компетентните ведомства и контролно-административни органи са изпратени 873 (866; 511) предложения за отстраняване на констатирани нарушения и предприемане на съответните мерки, съобразно законовите им правомощия.

Прокурорите са се самосезирали в 2 565 (1 579; 1 503) случая, като по 262 от тях (115; 332) са образували ДП. Данните сочат на съществено активизиране по направлението – увеличението на случаите на самосезиране спрямо двете предходни години е съответно 62,4% и 70,7%.

Прокурорите продължават да считат, че са необходими сериозни промени в НК и НПК и дори изработването на изцяло нови – материален и процесуален, наказателни кодекси. Към предвидените в началото на 2016 г. предложения за изменения и допълнения на Наказателния и Наказателно-процесуалния кодекси, очакването им е, че те ще решат само част от проблемите, произтичащи от законодателството.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.