Правителството ще оптимизира своята политика при таксите

Пред широк кръг представители на централната администрация, работодателски, профсъюзни и неправителствени организации бяха представени резултатите от проект на Министерски съвет „Политика за таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление”, изпълняван по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Основните дейности по проекта завършиха успешно. Направен е правен и финансово-икономически анализ на действащата нормативна уредба по отношение на таксите. Той  дава ясна картина на законодателната уредба и изяснява важни въпроси като: събират ли се такси без правно основание, допринасят ли таксите за постигане на целите на политиките, какви са практиките за актуализиране на размера и начина на плащане на таксите, как се изразходват таксите.

Въз основа на направените анализи и на проучването на опита на седем страни-членки на ЕС в областта на политиката за таксите се разработиха два варианта на концепция. Те бяха обсъдени с всички заинтересовани страни. Разработеният окончателен вариант от изпълнителя на дейността  поставя основата на единна, ясна и прозрачна политика за таксите. Концепцията дава отговор на всички принципни въпроси, свързани с таксите: приложно поле на закона, формиране на размера на таксата, оценка на въздействието от таксата, като инструмент за реализацията на политика, включително субсидирани такси или освобождаване от заплащане на такси на някои социални групи, управление на средствата от такси, изисквания към законите, за прилагането на които се събират такси, институционализиране на политиката за таксите.

Направена е оценка на въздействието на предложената концепция за нова политика в областта на таксите в социално-икономически и бюджетен аспект и нейното отражение върху специалното законодателство по отношение на таксите.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.