Правителството прие “Цели за здраве 2020”

След АМ "Хемус" премиерът Борисов прекрати още обществени поръчки за над 600 милиона лева

Министерският съвет прие Концепция „Цели за здраве 2020“. Концепцията формулира националните цели на България в областта на опазване на здравето на гражданите като фактор за устойчив растеж и определя дългосрочните приоритети на страната в областта на здравеопазването, съобщиха от правителствената информационна служба.
На базата на анализа на здравното състояние на населението в България в Концепцията се определят следните национални здравни цели до 2020 г.:
снижаване на смъртността при децата от 0-1 годишна възраст – до 6,8 на 1000 живородени деца;
снижаване на смъртността при децата от 1-9 годишна възраст – до 0,24 на 1000;
снижаване на смъртността до 0,28 на 1000 при подрастващите и младите хора от 10-19 годишна възраст;
повишаване на работоспособността и снижаване на смъртността при лицата в икономически активните групи от 20-65 години до 4,19 на 1000;
увеличаване на средната продължителност на предстоящия живот на хората след навършване на 65 годишна възраст до 16,4 години.
За постигането на тези цели са определени следните приоритети:
Осигуряване на финансова устойчивост на системата за здравеопазване;
Промяна на функционирането на здравната система чрез ориентиране към осигуряване на качество и резултати и постигане на националните здравни цели;
Активен подход за грижи и създаване на подкрепящи среди за специфични и уязвими групи от българското население;
Укрепване на капацитета на общественото здравеопазване.
Основополагащо при изпълнение на Концепция „Цели за здраве 2020“ е ефективното разходване на средствата за здраве. Това налага прегрупиране на финансовите ресурси чрез въвеждане на основен пакет здравни дейности, заплащани от НЗОК, насочен към профилактика, диагностика и лечение на основните заболявания и състояния, причиняващи смърт и загуба на работоспособността, детско и майчино здраве. Концепцията предвижда и допълнителен пакет здравни дейности, заплащани от НЗОК, които да позволят планиране чрез листа на чакащите; спешен пакет здравни дейности, заплащан от МЗ, който гарантира на всеки своевременен и равнопоставен достъп до медицинска помощ при спешни състояния.
Ключова мярка за постигане на здравните цели, заложени в Концепцията, е интеграцията и свързаността чрез изграждане на национална здравно-информационна система и осигуряване на достъп на гражданите до системата чрез електронен идентификатор. Единната информационна система на здравеопазване е базата, на която ще стъпи развитието на електронното здравеопазване с неговите основни съставни части – електронно здравно досие, електронна рецепта, електронно направление, електронен портал и т.н.
Ефективното управление в името на здравето, равнопоставеността и благосъстоянието предполага съвместните действия на здравната система и на останалите сектори, на публичните и частните субекти, както и на гражданите в полза на общия интерес. „Цели за Здраве 2020” осигурява платформа за партньорство и сътрудничество. Тя изисква ангажираност от цялото общество като отправна точка при планирането, разработването, осъществяването и наблюдението на здравната политика на всички равнища.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.