Практичен поглед върху категоризацията на заведенията

Ако сте решили да се занимавате с хотелиерска, ресторантьорска или друга сходна дейност, то със сигурност за Вас ще бъдат меродавни разпоредбите на Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, приета с ПМС № 357 от 27.12.2004 г. (по-надолу наричана Наредбата). Самата Наредба е остаряла и препратките в нея към отделни членове на Закона за туризма, въз основа на който е приета (по-точно на основание чл. 55, ал. 3 от отменения Закон за туризма), биха могли да заблудят читателя, тъй като са към текстове на вече отменения Закон за туризма (ЗТ), а не към новия, който е в сила от 26 март 2013 г. Затова, когато видите препращане, било за тарифата на услугите, които следва да заплатите, било за Националния туристически регистър, към разпоредба на ЗТ, не си правете труда да я търсите в новия ЗТ, тъй като там няма да я намерите в същите член и алинея.

За да функционира един от обектите, посочени в заглавието на Наредбата, предмет на настоящата статия, то този обект задължително следва да бъде категоризиран, т.е. компетентният орган трябва да му даде определена категория, изразяваща се в брой „звезди”. Преди да преминем към процедурата за категоризиране и изискванията към обекта, нека се спрем на обектите, които представляват изключение от принципа на категоризирането. Според чл. 1, ал. 4 от Наредбата на категоризиране не подлежат „заведения за хранене и развлечения, разположени в учебни и лечебни заведения, ведомства и предприятия, предназначени за ползване само от лица, числящи се към тях, както и бюфети, павилиони, каравани, баничарници и мекичарници с капацитет до 12 места за сядане.” Т.е. ако Вашият обект попада в изключението, няма смисъл изобщо да се занимавате с категоризирането му и с Наредбата. Ако обаче случаят не е такъв, то следващите редове са за Вас.

Категоризирането почива на обективни критерии, на които трябва да отговаря даденият обект. Те не зависят от субективната преценка на решаващия орган, който извършва категоризирането и са най-общо посочени в чл. 3, ал. 1 от Наредбата по следния начин: „минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и професионална и езикова квалификация на персонала”. Изпълнението на тези критерии се доказва от заявителя (т.е. от Вас, ако желаете да извършвате дейност чрез такъв обект) документално. Всъщност как става подаването на заявлението за категоризация, пред кой орган и какви приложения са нужни?

Самото заявление е по образец, който е предвиден в Приложения № 5 и 6 към Наредбата, а приложенията към заявлението документите, които удостоверяват спазването на формулираните по общ начин в чл. 3, ал. 1 изисквания. Следва да се отбележи, че лицето трябва да е регистрирано в Търговския регистър или да има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон, за което представя удостоверение. Представя и документ за платена държавна такса. Целият набор от приложения към заявлението е предвиден в чл. 6 или чл. 7 от Наредбата в зависимост от обекта, чието категоризиране се иска. Органът, пред който се подават заявлението и документите към него, се определя от категорията, която заявителят желае да се определи на обекта. Чл. 2 от Наредбата съдържа критериите за това като принципът е, че за категоризирането с по-малък брой „звезди” компетентен е кметът на общината по предложение на общинската експертна комисия по категоризиране (ОЕКК), а при повече „звезди” – министърът на туризма по предложение на Експертната комисия по категоризация на туристически обекти (ЕККТО). Т.е. в зависимост от категорията, която искате и на която смятате, че обектът Ви отговаря, подавате заявлението с приложенията към него или до ОЕКК или до ЕККТО. Ако отговаряте не изискванията, издава Ви се временно удостоверение за определен срок (чл. 8 и 9), което по-късно може да бъде заменено, след обстойна проверка на обекта, от Категорийна символика, включваща удостоверение и табела (чл. 16-18). Категорията на обекта може да се променя, а в някои случаи и трябва това да стане, като причините за промяната и задължените да я заявят лица са изчерпателно уредени в чл. 23. Това, на което следва да обърнете внимание, са Приложенията към Наредбата. В тях са посочени критериите, на които трябва да отговаря даден обект, за да му бъде определена съответната категория. При това в немалко случаи следва да се запознаете с повече от едно Приложение. Примерно Приложение №1 Ви дава обща категоризация на хотелите по видове, а тази категоризация Ви е необходима при разглеждане на критериите за категоризация със съответния брой „звезди” в приложение №2. Ако пък допуснете нередовност, документите ще Ви бъдат върнати с указания за корекции.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.