Подпомагат назначаването на работа на възрастни работници

За да се справи с проблемите, породени от все по-застаряващото население правителството подготвя стратегия за активен живот на възрастните хора в България. Стратегията ще се реализира в периода до 2030 г.

Очерталите се неблагоприятни демографски тенденции на застаряване на населението и тяхното влияние върху общественото развитие налагат предприемане на активни действия от държавните институции и гражданското общество и изискват целенасочени управленски въздействия, допълващи се политики, както и качествено развитие на човешкия капитал. Особено важно е тези въздействия да имат дългосрочен и комплексен характер с оглед постигането на устойчиви резултати през следващите десетилетия.

По данни на Националния статистически институт в края на 2017 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 481 908, или 21.0% от населението на страната. В сравнение с 2016 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта, а спрямо 2001 г. – с 4.1 процентни пункта.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 24.4%, а на мъжете – 17.4%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40.4 години през 2001 г. нараства на 41.2 години през 2005 г. и достига 43.6 години в края на 2017 година.

В резултат се очаква да се създадат условия за активен трудов живот на възрастните хора. Предвижда се и адаптиране на социално-осигурителната и пенсионна система към застаряването на населението, като се осигурят финансова стабилност, условия за активен и достоен живот в пенсионна възраст и за ограничаване на бедността сред пенсионерите. На възрастните хора ще се осигурят условия за достъп до учене през целия живот, професионално обучение и повишаване на квалификацията, участието им във всички сфери на обществения живот, в културни, спортни и обществени дейности. За възрастните хора ще се създадат условия за независим живот, извън бедността и в подходящи и безопасни жилищни условия с развитие, модернизиране и подобряване на качеството на  интегрираната дългосрочна грижа, равен достъп до социални услуги, развитие на т.нар. „сребърна икономика”.

Главният въпрос е защо правителството отменя съществуващата стратегия от 2012 година, която също е с обхват до 2030 г. Не е без значение и колко е струвала на данъкоплатците новата стратегия.

Целият текст на проекта на стратегия може да прочетете тук:

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4031

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.