Почтеността на съдиите и законовите гаранции

Доверието на хората в справедливостта на актовете на прокуратурата и на съда се изгражда не само от правилното приложение на законите и безпристрастното решаване на споровете, но и от поведението на магистратите. В приетия през 2009 г. от Висшия съдебен съвет (ВСС) Кодекс за етично поведение на българските магистрати принципът за почтеност е определен така: „Почтен е този магистрат, който извън рамките на закона не приема материални или нематериални облаги, независимо от естеството им и които могат да поставят под съмнение неговата независимост и безпристрастност“. Със същото определение си служи и изготвеният от Министерството на правосъдието Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗСВ), който се обсъжда в правната комисия на Народното събрание. С него се определя предметът на проверката за почтеност на съдии, прокурори и следователи, която Инспекторатът към ВСС ще извършва съобразно новите правомощия, възложени му с последните изменения на Конституцията на РБългария.
Аналогично на принципа за независимост в етичния кодекс, в пакета промени е дефиниран и предмета на проверката за независимост, част от новите конституционни правомощия на Инспектората. А именно: „установяване дали при изпълнение на служебните си задължения лицето упражнява или се поддава на натиск, заплахи, стимули, преки или косвени влияния от представители на публичната власт или частно влияние, вътрешни или външни за съдебната система“.
Сп. Икономист

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.