Първи стъпки към електронни обществени поръчки

Народното събрание прие на първо четене изменения и допълнения в Закона за обществените поръчки, които на практика са и първа стъпка към електронните обществени поръчки. Предвидена е възможност техническите предложения към офертите да са под формата на електронен каталог, когато предмет на поръчката е доставка на стоки, които са стандартизирани или за които е възможно да се разработят или утвърдят собствени стандарти. В мотивите на вносителя –  Министерски съвет – се посочва, че даването на тази възможност ще позволи на доставчиците да участват в процедурите онлайн в целия вътрешен пазар.

Освен това, използването на електронни каталози от възложителите може да доведе до значителни икономии и до подобряване на резултатите от обществените поръчки, като се намалят загубите.

С измененията отпада задължението за участниците в процедурите за възлагане на обществени поръчки да купуват документацията за участие. Възложителите трябва да публикуват цялата документация в профила на купувача, с изключение на класифицирана или поверителна информация.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.