Парламентът започна гласуването на антикорупционния закон

Парламентът започна гласуването на първо четене на антикорупционния закон. Според депутатите проектът на МС отговаря на необходимостта от създаване на ефективен орган за противодействие на организираната престъпност, като се определят механизмите за борба с корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности.

Предвижда се създаването на единен независим антикорупционен орган (Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество), наричана Комисията.

Този орган ще се създаде на основата на сега действащата Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, като се предлага в нея да се влеят Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет, звеното от Сметната палата, свързано с дейността по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, както и съответната специализирана дирекция от Държавна агенция “Национална сигурност” за противодействие на корупцията сред лицата, заемащи висши държавни длъжности.

Вменява се задължение на Комисията да приема и проверява декларациите за имущество и интереси и за несъвместимост на лицата, заемащи висши публични длъжности, да осъществява проверки на имущественото състояние и да образува производства за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобито имущество. По отношение на магистратите се запазва редът за подаване и проверка на декларациите им от Инспектората към Висшия съдебен съвет, като при установено несъответствие между декларирани и установени факти в размер на не по-малко от 20 000 лв. е предвидено инспекторатът да уведомява Комисията, която извършва цялостна проверка на имущественото състояние.

Разширява се кръгът на лицата, задължени да подават декларации, както и кръгът на декларираните обстоятелства. Предвижда се подаване на една декларация за имущество и интереси на мястото на подаваните досега две отделни декларации, като производството за отнемане на незаконно придобито имущество се образува, когато проверката приключи с доклад за несъответствие от над 150 000 лв. между имуществото и нетния доход на проверявания.

Създава се възможност при сигнали за корупция и конфликт на интереси, Комисията да може да извършва проверки по сигнал на граждани и да се самосезира по публикация в медиите, когато те са достатъчно конкретни и при изключване на анонимността на подателя.

Предвижда се Комисията да се състои от петима членове – председател, заместник-председател и трима членове с мандат 6 години, без право на повторно избиране.
Въвежда се възможност председателят да се избира от Народното събрание с обикновено мнозинство по предложение на народните представители, а заместник-председателят и другите членове на Комисията да се избират от Народното събрание по предложение на председателя на Комисията. Предвидено е широко обществено участие в избора на членове на Комисията при спазване принципите на прозрачност, публичност и състезателност.

Предлага се в производствата по отнемане на незаконно придобито имущество, Комисията да може да иска от съда разкриване на банкова, застрахователна и търговска тайна.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.