Парламентът прие на второ четене промени при обществените поръчки

В Народното събрание бяха гласувани на второ четене законови промени, свързани с ангажирането на външни експерти при обществени поръчки. Занапред възложителят ще назначава комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка, в чийто състав ще се включва задължително един юрист, а най-малко половината от останалите членове ще са лица, притежаващи професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Изборът на външен експерт ще става чрез жребий, в който ще се включват всички експерти с професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Жребият ще се организира от Агенцията по обществени поръчки. Парламентът прие и текстове, свързани с оценката на офертите при обществени поръчки, когато критерият е икономически най-изгодната оферта.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.