Отмениха наредба за местните такси, тъй като в нея е гласуван текст, липсващ в публикувания за обществено обсъждане проект

С Решение №159 от 2014 г. Административен съд – Хасково отмени Решение № 511/06.12.2013 г. на Общински съвет – Хасково, с което се изменя Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково в частта му по т.2, касаеща промяна в чл. 26, ал.3 от Наредбата, в частта в която се изменя б.”а” от ал.3 и същата алинея се допълва с нова б.”в”.

Допуснатите нарушения, които общинските съвети и останалите административни органи не бива да повтарят са няколко:

1. Гласуван е текст, който не е бил включен в проекта за изменение на наредбата, представен за обществени консултации. Пуснат е за съгласуване безобиден текст, който после се допълва без никой да разбере.

2. Липсва финансова обосновка за допълнителното увеличение.

3. Липсват мотиви.

Съдът приема, че е допуснато съществено процесуално нарушение по смисъла на чл. 26, ал.2 от ЗНА се констатира и при приемане на изменението в чл. 26, ал.3 б.”а” от Наредбата. При обсъждането на тази разпоредба първоначално предложеното изменение на същата е претърпяло корекции. Съдът счита, че така направеното по време на проведеното заседание на ОбС ново предложение за изменение текста на чл. 26, ал.3 б.”а” от Наредбата съществено измененя първоначалния проект за изменението на подзаконовия нормативен акт в тази му част. В тази връзка с оглед разпоредбата на чл. 13, ал.1, т.3 от Указ № 883/24.04.1974 г. за прилагане на ЗНА, е следвало да се изготви втори проект, който да се публикува заедно с мотивите за предложеното изменение и по този начин да се даде възможност на заинтересованите лица да изложат становище и да направят предложения, едва след което да се внесе за обсъждане и приемане от компетентния орган.

Съдът констатира и друго съществено процесуално нарушение по отношение на приетото изменение в чл. 26, ал.3 б.”а” от Наредбата. За предложеното увеличение на постоянната част от таксата с 20.00 лв липсва финансова обосновка, изисквана по смисъла на чл. 28, ал.2, т.3 от ЗНА. Такава няма и как да бъде налице с оглед обстоятелството, че предложението за промяна само в съотношението между постоянната и диференцираната част на таксата, при запазване на общия й размер, е направено на самото заседание на ОбС. Във връзка с последното, така направеното предложение за изменение не съдържа мотиви по смисъла на чл. 28, ал.3 от ЗНА, поради което не е следвало да бъде обсъждано и приемано. Нещо повече, това предложение е прието без изобщо да бъде обсъдено. Безспорно в случая финансова обосновка на така направеното предложение е била необходима, тъй като то по размер надвишава първоначалния проект за изменение на таксата в постоянната и част.

Пълният текст на решението можете да прочетете тук:

Resenie_ot_30062014_g_na_AdmS_Haskovo_po_adm_d_52014_g

1 Comment

  1. Само могат да се отменят закони, а не могат да направят закон за благото на народа

Leave a Reply

Your email address will not be published.