Отмениха изменение на Наредбата за частните съдебни изпълнители поради липсата на доклад

С Решение № 3768 от 19 март 2013 г. по дело № 1828 от 2012 г. Върховният административен съд отмени § 2 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители.
В жалбата се изтъква, че оспорената разпоредба противоречи и на чл. 14 от Закона за нормативните актове (ЗНА), тъй като с извършеното изменение без изрична разпоредба е придадено обратно действие на правна норма в подзаконов нормативен акт. Иска се отмяна на цитираната разпоредба със законните последици от това.
Съдът приема жалбата за основателна в административната преписка липсват мотивите към проекта, съответно докладът към него. Наредбата е издадена от министъра на правосъдието, изпратена е за обнародване в ДВ на 10.11.2011 г. и е обнародвана на 15.11.2011 г., без по този проект за изменение и допълнение да са приемани и обсъждани становища.
При издаването на оспорената разпоредба на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители е допуснато нарушение и на чл. 28 ЗНА. В административната преписка липсват мотиви, съответно доклад, които съгласно цитираната по-горе норма имат минимално задължително съдържание. Съгласно разпоредбата на чл. 28, ал. 3 ЗНА проект на нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, не се обсъжда от компетентния орган. В случая, независимо че липсват мотиви или доклад, проектът на нормативния акт е приет от компетентния орган. Посоченото нарушение е самостоятелно основание за отмяна на оспорената разпоредба.
Поради гореизложеното настоящият състав на Върховния административен съд приема, че нормата на § 2 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители е незаконосъобразна, поради което следва да бъде отменена.
Пълният текст на решението можете да прочетете тук:
Наредба за частни съдебни изпълнители

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.