Отмениха Наредба на МОСВ поради липсата на доклад

С Решение № 481 от 2014 Г., обнародвано в “Държавен вестник” на 13 Юни 2014 г. Върховният административен съд, по жалба на “Ековалент” – ЕООД, подадена чрез адвокат Николай Лазаров, отмени Наредба № 2 от 22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, издадена от МОСВ.
По делото е установено, че проектът на наредба е публикуван на интернет страницата на МОСВ. Към публикувания проект не са приложени мотиви и доклад. В административната преписка липсват мотивите към проекта.
Приложимата норма на чл. 26, ал. 2 ЗНА изисква преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта да го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Мотивите за изработването на нормативния акт осигуряват реализиране на предоставената от закона възможност за изразяване на мнения и становища на заинтересованите лица и те задължително следва да бъдат налице при обсъждането им и при запознаването на заинтересованите страни с проекта.
В чл. 28, ал. 2 ЗНА са регламентирани и реквизитите, които следва да съдържат мотивите, съответно доклада към проекта. В случая по отношение на приетия проект за наредба това законово изискване не е спазено. На интернет страницата на МОСВ е публикуван само изготвеният проект на обжалваната наредба. От приложените по делото писмени доказателства се установява, че към публикувания проект на наредбата не е приложено мотивирано становище на вносителя, съответно доклад със съдържание по чл. 28, ал. 2 ЗНА, съгласно императивно предписание на закона. От приложен протокол № 04-00-883 от 18.01.2013 г., на който се позовава, се установява единствено, че проектът за наредбата е публикуван на интернет страницата на МОСВ в периода от 17.12.2012 г. до 31.12.2012 г. По делото липсват категорични доказателства, че към проекта са приложени мотиви или доклад, съдържащ необходимата, приложима и относима информация по чл. 28, ал. 2 ЗНА. Тези твърдения на ответната страна не намират подкрепа и в представената като доказателство снимка – разпечатка от интернет страницата на МОСВ, където фигурира единствено проектът за наредбата ведно със списък от приложения на предлаганите отчетни и информационни документи.

Пълният текст на решението можете да прочетете тук:
Reshenie 481 deinosti po otpadatsite

Свързани публикации

1 Comment

  1. Ама и хубава снимка сте сложили към тази снимка дето МОС я е дало.

Leave a Reply

Your email address will not be published.