Отлага се основният ремонт на улици и пътища в Годеч

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Годеч за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на улици в град Годеч, основен ремонт на Общинска пътна мрежа ІV клас в община Годеч“.

Проучването установи, че комисията за провеждане на процедурата е изложила формални мотиви при оценяване на двата подпоказателя на техническото предложение на участниците – „Технологична последователност на строителните процеси” и „Управление на риска“. Членовете на комисията са присъдили оценки съгласно оповестената методика, без да посочат своите аргументи съобразно съдържанието на офертите.

КЗК приема, че по този начин оценителната комисия е издала протокол, от който не става ясно въз основа на какви доказателства е достигнала до определения брой точки, поради което този акт на конкурсната комисия се явява немотивиран.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и оценка на техническите предложения от плик № 2 на офертите при спазване на мотивите в решението.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.