Пак се отлага купуването на специализиран кораб за проучване на р. Дунав

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изп. директор на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД) за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Покупка на специализиран плавателен съд за хидрографски проучвания“.

Проучването установи, че техническото предложение на избрания за изпълнител участник Обединение „МТГ-Ломини“ е било променено при представените от него допълнителни разяснения, изискани от оценителната комисия в хода на процедурата.

ЗОП изрично указва, че когато се касае за информация, съставляваща част от съдържанието на плик № 2 – техническите оферти, тя не може да бъде изменяна или допълвана с нови факти. Предвид установеното КЗК приема, че комисията незаконосъобразно е приела, че техническото предложение на избрания за изпълнител участник отговаря на поставените изисквания и го е допуснала до етап оценяване.

В хипотезата на трима участника в обжалваната процедура, законосъобразно отстраняване на двамата жалбоподатели и констатиран порок в предложението на класирания – Обединение „МТГ-Ломини“, който не може да бъде поправен, за възложителя е налице задължението да прекрати процедурата след връщане на преписката поради обстоятелството, че нито една от подадените оферти не отговаря на предварително поставените изисквания.

КЗК веднъж вече излезе с подобно решение през септември 2013 година.

Свързани публикации

1 Trackback / Pingback

  1. simpleNewz - Коментатор - новини и анализи RSS Feed for 2014-12-08

Leave a Reply

Your email address will not be published.