Отлага се дигиталната карта на поречието на Дунав

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район за откриване на „открита” по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на цифров модел на релефа чрез въздушно лазерно сканиране (LIDAR) на районите със значителен потенциален риск от наводнения”.

По жалбата на „ЕВРОСЕНС” ЕООД, гр. София, проучването установи, че е налице нарушение на ЗОП при определяне на минималните условия за допустимост, доказващи техническите възможности на участниците. Възложителят също така не е дал разяснение на поставени въпроси по документацията за участие, каквото задължение има по ЗОП.

КЗК счита, че констатираните нарушения са съществени за хода на процедурата и не могат да бъдат отстранени, поради което отменя решението за откриване на обществената поръчка като незаконосъобразно.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.