От МОН спрели незаконно търга за платформата за Е-училище

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение министъра на образованието и науката, с което възложителят е прекратил процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка, внедряване и поддръжка на платформа за електронно обучение в системата на училищното образование в Република България”.

Проучването установи, че възложителят е прекратил процедурата на основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП, тъй като е установил нарушения при откриването или провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена. Съгласно разпоредбата на чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП възложителят следва да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато се установят такива нарушения, при откриването на които същите не биха могли да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена. В конкретния случай обаче КЗК е приела, че визираните от възложителя нарушения не могат да доведат да промяна на условията по настоящата процедура, тъй като посочените нарушения на чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП; на чл.27а, ал.3, във вр.с чл.27а, ал.1 от ЗОП и на чл.120а, ал.2, т.1 от ЗОП не са съществени и не са довели до ограничаване на правата на участниците, нито до увреждане на техните интереси.

Следващото основание на възложителя за прекратяване на процедурата е нарушение, изразяващо се в извършени действия по провеждането на процедурата в периода, в който същата е била спряна до произнасянето на ВАС по определение на КЗК, с което е оставено без уважение искане за налагане на временна мярка „спиране” на процедурата. Възложителят в този случай не се е съобразил със ЗОП и е продължил възлагането на обществената поръчка преди Определението да влезе в сила. В конкретния случай обаче КЗК е приела, че визираното от министъра на образованието и науката нарушение действително не може да бъде отстранено, но то по никакъв начин не води до промяна в начина на провеждане на процедурата и на крайния резултат, свързан с класирането на участниците и избора на изпълнител.

КЗК връща процедурата за сключване на договор с класирания на първо място участник.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.