Обжалване връща отначало търга за ремонт на улици и пътища в Пловдив

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Пловдив относно обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнители в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Текущ ремонт на улици и пътища, намиращи се на територията на община Пловдив, по обособени позиции“ – по обособени позиции 1 и 2: Текущ ремонт на улици и пътища в райони Централен, Северен и Западен.

По жалбите на „СТРАБАГ” АГ и „ЩРАБАГ” ЕАД проучването установи, че жалбоподателите са отстранени незаконосъобразно от участие, на основание свързаност помежду им. Оценителната комисия се е позовала на чл. 55, ал.7 от ЗОП, съгласно който свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

След справка в търговския регистър КЗК установи, че всяко от двете дружества е свързано лице с едноличния собственик на капитала, но между тях няма предпоставки, които да дават право на комисията да ги отстрани от участие в обжалваната процедура съгласно цитираната разпоредба на ЗОП. Законодателят изрично е показал, че свързаността между едно дружество и лице, притежаващо повече от 5% от дяловете/акциите с право на глас, не води до свързаност между това дружество и друго такова, в което същото лице притежава повече от 5% от дяловете/акциите с право на глас. В §.1 т.23а от ДР на ЗОП не съществува правило, че ако едно лице е свързано с две други, тези две лица са свързани и по между си. Трябва да се отчете и факта, че дори и дружествата да са свързани лица, правната им обвързаност в обществената поръчка е неотносима, тъй като „ЩРАБАГ” ЕАД и „СТРАБАГ” АГ-Австрия са участници по различни обособени позиции, доказано с комплект документи, приложени по преписката.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите в Плик 1 съобразно мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.