Община Джебел, единствена от 550 администрации в страната със собствен Наръчник за обществени консултации

Във връзка с изготвянето на Годишен доклад за състоянието на обществените консултации в България екип на Сдружение “Журналисти за прозрачно управление” осъществява мониторинг на съществуващите практики в централната и местна администрации. Пре прегледа беше констатирано, че община Джебел разполага със собствен Наръчник за прилагане на Стандартите за обществени консултации.

Необходимостта от обществено консултиране при формирането и изпълнението на общински политики е израз на принципа на осигуряване прозрачност на процесите на политиката, икономиката, управлението и демокрацията.

Общественото консултиране създава по-голяма прозрачност в областта на общинската политика, а това е важен принцип на доброто управление. Консултирането осигурява възможност на общинското ръководство по-голяма яснота и откритост при провеждането на общинската политика. От друга страна, общинските политики, основани на обществена подкрепа водят до по-добри резултати и на по-ниска цена чрез уникалния принос на заин­тересованите страни. Общественото консултиране дава възможност на заинтересованите страни да изра­зят своите мнения по различни алтернативи на политиките. По този начин, процесът на вземане на решения става по-добре обосно­ван, по-точен и по-отговорен.

Консултирането помага на общината да разработва и прилага политики, които защитават по-добре обществените интереси в социалната сфера и екологията и осигуряват конкурентна среда, при ниски разходи. Консултации­те са част от основания на доказателства подход за разработване на политики, който е предназначен да засилва резултатите и разходната ефективност на об­ществената политика.

 

Наръчникът на община Джебел съдържа обособени раздели по основните етапи на провеждане на консултации:

1. Планиране на обществените консултации

2. Идентифициране на заинтересованите страни

3. Подготовка на консултационните документи

4. Методи за обществени консултации

5. Анализ на отговорите от обществените консултации

6.Осигуряване на обратна връзка

7. Форми за участие на гражданите в работата на общинския съвет

Екипът на Сдружение “Журналисти за прозрачно управление” поздравява ръководството на община Джебел за иновационната инициатива.

 

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.