Обществена консултация за достъп до архитектурна среда

Българската държава ратифицира Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (Конвенцията) в началото на 2012 година. За обезпечаване на нейното по-ефективно прилагане през 2016 година българското правителство приема План за действие на Република България за прилагане на Конвенцията (2015 – 2020) и Концепция за промени в националното законодателство, свързани с прилагането на чл. 9 „Достъпност” от Конвенцията. Въпреки тези стъпки основният проблем, свързан с достъпността при съществуващите сгради и съоръжения за обществено обслужване, включително елементите на достъпната среда в урбанизираната територия не е решен и до днес и немалка част от тях са частично или изцяло недостъпни за хората с увреждания и тези с намалена подвижност. Установени са и конкретни проблеми, свързани с необходимостта от въвеждането на мерки за усъвършенстване на нормативните изисквания и механизмите за контрол по отношение на достъпността на архитектурната среда, преодоляването на дефицитите при осъществявания мониторинг спрямо изградената достъпна среда, липсата на стимули за привеждане на съществуващите сгради и съоръжения в съответствие с нормативните изисквания за достъпност и недостатъчната информация за осигурената достъпност.

Центърът за оценка на въздействието на законодателството и „Евроконсултантс България С.А.” АД като партньори в Обединението „Евро РИА”, в изпълнение на обществена поръчка с предмет „Оценка на въздействието на действащите политики и законови разпоредби и на упражнявания мониторинг по отношение на осигуряване на достъпна архитектурна среда в съществуващите сгради и съоръжения, както и разглеждане на възможни сценарии за допълването им и/или за въвеждането на нови подходящи политики и органи за мониторинг”, възложена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, организират обществена консултация, посветена на усъвършенстването на действащите политики и норми и на упражнявания мониторинг по отношение на осигуряването на достъпна архитектурна среда.

КОНТЕКСТ

Българската държава ратифицира Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (Конвенцията) в началото на 2012 година. За обезпечаване на нейното по-ефективно прилагане през 2016 година българското правителство приема План за действие на Република България за прилагане на Конвенцията (2015 – 2020) и Концепция за промени в националното законодателство, свързани с прилагането на чл. 9 „Достъпност” от Конвенцията. Въпреки тези стъпки основният проблем, свързан с достъпността при съществуващите сгради и съоръжения за обществено обслужване, включително елементите на достъпната среда в урбанизираната територия не е решен и до днес и немалка част от тях са частично или изцяло недостъпни за хората с увреждания и тези с намалена подвижност. Установени са и конкретни проблеми, свързани с необходимостта от въвеждането на мерки за усъвършенстване на нормативните изисквания и механизмите за контрол по отношение на достъпността на архитектурната среда, преодоляването на дефицитите при осъществявания мониторинг спрямо изградената достъпна среда, липсата на стимули за привеждане на съществуващите сгради и съоръжения в съответствие с нормативните изисквания за достъпност и недостатъчната информация за осигурената достъпност.

 

ЦЕЛ НА КОНСУЛТАЦИЯТА

Центърът за оценка на въздействието на законодателството и „Евроконсултантс България С.А.” АД, като партньори в Обединението „Евро РИА”, в изпълнение на обществена поръчка с предмет „Оценка на въздействието на действащите политики и законови разпоредби и на упражнявания мониторинг по отношение на осигуряване на достъпна архитектурна среда в съществуващите сгради и съоръжения, както и разглеждане на възможни сценарии за допълването им и/или за въвеждането на нови подходящи политики и органи за мониторинг”, възложена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, организират обществена консултация. Нейната основна цел е да се установи дали са налице набелязаните проблеми, както и да бъде получена обратна връзка от всички потенциални заинтересовани страни относно евентуалното наличие на други значими проблеми предизвикателства в тази област.

 

ПЕРИОД НА КОНСУЛТАЦИЯТА

Консултацията се провежда в периода 15 септември – 15 октомври 2017 г.

Консултативният документ и въпросникът са достъпни на български език и могат да бъдат намерени тук:

 

Консултативен документ

Въпросник

 

КАК ДА ИЗПРАТИТЕ ВАШИТЕ ОТГОВОРИ, МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Консултацията се провежда по интернет и е открита за всички заинтересовани страни, организации и граждани.

Попълнените въпросници, както и всички други коментари и становища във връзка с обществената консултация следва да бъдат изпращани по електронна поща на следния електронен адрес: [email protected].

Получените мнения ще бъдат публикувани на тази страница.

Отговорите, за които е посочено да бъдат третирани като „анонимни“, ще бъдат публикувани без личните данни.

Отговорите, за които изрично е посочено да не се публикуват, няма да бъдат публикувани.

1 Comment

  1. Разходите за достъпност са твърде големи спрямо хората, които ги ползват.

Leave a Reply

Your email address will not be published.