Обществена консултация, посветена на развитието на държавната служба

Обществена консултация за държавната служба

КОНТЕКСТ

Доверието на гражданите към институциите преминава през доверието към професионалната държавна служба. Само държавни служители, които са способни да намират правилните решения за справяне с проблеми и осигуряват среда за обществено развитие могат да преодолеят кризата в доверието на хората и да създадат среда за партньорство, добър жизнен стандарт и растеж на икономиката. Стратегията за развитие на държавната администрация до 2020 г. адресира посочените проблеми и проектира действия чрез Пътната карта за изпълнението й. Законът за държавния служител е един от инструментите за изпълнение на визията за компетентна, политически неутрална и обърната към нуждите на обществото, държавна администрация. Поради това, промените, които се налагат в него са обвързани с мерките, посочени в пътната карта. Те са насочени към:

– създаване на условия за подобряване на обективността и качеството на подбора при постъпване на държавна служба чрез въвеждането на централизиран и децентрализиран етап на конкурса (чл. 10-10ж);

– ограничаване на назначенията без конкурс – по заместване (чл. 15) и при непълно работно време (чл. 16а).

Предвидени са и други промени, насочени към усъвършенстване на правната рамка, във връзка с: ранга на служител, освободен в изпитателния срок (чл. 12); възлагане на нови функции на Института по публична администрация във връзка с предложените промени (чл. 35а); осигуряване на равнопоставеност на служителки по служебно правоотношение, които са бременни или в напреднал етап на лечение ин-витро (чл. 62) с тези по трудово правоотношение; основанията за прекратяване на служебното правоотношение (чл. 106, ал.1, т.6 и чл. 107) и прецизиране на разпоредбите относно компетентния орган, осъществяващ контрола по спазването на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба (чл. 127).

ЦЕЛ НА КОНСУЛТАЦИЯТА:

Да информира заинтересованите страни относно предстоящите промени и получи становища, мнения и предложения за бъдещи въздействия и ефекти от прилагането на предложената правна регламентация. Консултацията ще отчете всички гледни точки, както резултатите ще бъдат представени на авторите на законопроекта.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОМЕНИТЕ:

Промените в Закона за държавния служител целят повишаване на нивото на компетентност в администрацията. Основно промените са във въвеждане на два етапа от конкурсната процедура: централизиран и децентрализиран. Всички кандидати за държавни служители ще трябва да преминат през централизиран конкурс, който включва стандартизиран тест за проверка общите компетентности. Законът за изменение и допълнение на Закона за държавния служител е публикуван на Портала за обществени консултации www.strategy.bg.

Стандартизираният тест, който всички държавни служители трябва да покрият, ще се провежда централизирано от Института по публична администрация (ИПА). Само успешно преминалите централизирания конкурс кандидати за държавни служители ще могат да се явят на конкурса, провеждан от съответните администрации, т.нар. децентрализиран етап.

Целта на промените е да се гарантира общата компетентност на кандидатите, преди тяхното назначаване на конкретна длъжност със специфични изисквания. Единствено за младши експерти и за предвидените длъжности за хора с трайни увреждания, се допуска освобождаване от децентрализирания етап от конкурса поради това, че той е въведен и към момента. Мотивите към проектозакона са обосновани от „налагащото се през годините обществено мнение, че все повече държавни служители са некопметентни, че голяма част от конкурсите се провеждат „проформа“ при предварително избран кандидат“. От публикуваните на Портала за обществени консултации мотиви става ясно, че освен въвеждането на централизиран конкурс за държавните служители, са предвидени още няколко промени.

По съществените от тях включват ограничаване на назначенията без конкурс по заместване. Това се налага от създадената предпоставка за навлизане на служителите в администрацията, за които не е установено дали разполагат с необходимите компетентности. С новите промени, заместникът на отсъстващ държавен служител трябва да е преминал стандартизирания тест от ИПА. Тестът става задължителен също за всички кандидат държавни служители на непълно работно време и за презанчаваните на по-висока длъжност. Забранява се назначаването на ръководители на непълно работно време, след като подчинените им служители изпълняват задачите си на пълен работен ден.

Контрол по спазването на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, ще продължи да бъде осъществявана от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА „ГИТ“). Администрацията на Министерския съвет от своя страна ще следи за цялостното изпълнение на закона. За да се пресече практиката на „прехвърляне на топката“ между двете институции при сигнали за нарушения, както често се случваше до момента, е предвидена още една промяна в закона. С новите промени, администрацията на Министерския съвет ще може да дава само методически указания по прилагането на законодателството, а контролът ще бъде изцяло в правомощията на ИА „ГИТ“.

В тази връзка Асоциацията на юристите за развитие на правото в обществен интерес, съвместно със Сдружение „Журналисти за прозрачно управление” и Професионалното обединение на държавните служители приканват заинтересованите лица да участват в настоящата консултация.

За провеждането на обществената консултация е подготвен консултативен документ. В него са поставени въпроси, отговорите на които ще бъдат изключително полезни за крайния резултат на консултацията. Всички са поканени да дадат своите отговори и при възможност обосновка за тях.

Консултацията се провежда съвместно от Асоциацията на юристите за развитие на правото в обществен интерес, Сдружение „Журналисти за прозрачно управление” и Професионалното обединение на държавните служители в рамките на проект финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014.

Приканваме заинтересованите лица да участват в настоящата консултация.

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ, ВИ ПИТАМЕ:

 1. Усещате ли положителна промяна в работата на администрацията за последните 3 години?
 2. Въвеждането на централизиран конкурс ще повиши ли качеството на новоназначените държавни служители?
 3. С промените в закона ще се гарантира ли професионализма на входа на държавната служба?
 4. Кариерното развитие на държавните служители трябва ли да бъде обвързано с изпит?
 5. Провеждането на централизирания конкурс трябва ли да бъде присъствено в зала на ИПА в София?
 6. Провеждането на централизирания конкурс може ли да бъде дистанционно (всеки кандидат да може да участва без да е необходимо да присъства физически в София)? Този вариант крие ли някакви рискове?
 7. Може ли да се има доверие на системата за оценяване на служителите? Може ли да бъде гарант при провеждане на процедура за вътрешен подбор при преназначаване на по-висока длъжност?
 8. Смятате ли, че ако се въведе изпит за повишаване в длъжност това ще гарантира обективното кариерно развитие спрямо професионални качества?
 9. Смятате ли, че работещите по трудово правоотношение имат по-благоприятен статут и условия за работа от държавните служители?
 10. Одобрявате ли отпадането на отличия и награди за държавни служители?

6 Comments

 1. Професионално обединение на държавните служители says:

  В отговор на зададените въпроси в рамките на обществената консултация, като се има предвид областите на промени в проекта, както и че много от текстовете отразяват съществена част от предложенията на ПОДС за изменения на ЗДСл , предоставяни на три правителства, бих могла да изкажа следното мнение:.

  1. Не мислим, че се наблюдава подобрение в работата на администрацията в последните години.
  От 2012 г. до сега промените са по посока на влошаване на статута на държавните служители. Не само не бяха отстранени съществуващи проблеми, а бяха създадени нови.
  Създадоха се ненужни административни процедури, свързани с ползването на отпуските напр.
  Намалиха се наполовина обезщетенията при пенсиониране.
  Новият модел на заплащане не можа да се задейства като общо приложим мотивационен инструмент за задържане на висококомпетентни експерти и за мотивиране на тези, които развиват компетентностите си. Неравномерните възможности на администрации да осигурят достатъчно средства за разходи за персонала не позволяват в голяма част от администрациите да се предложи адекватно заплащане.
  Не може да се приеме за нормално, че минималното възнаграждение на държавен служител, с високи изисквания за образование, знания и умения и ограничения на права за допълнително възнаграждение извън тези предвидени в ЗДСл, да е равно на минималната заплата в страната.
  Стабилитетът на държавната служба се компрометира от ежегодни не винаги добре обмислени съкращения, при които често се освобождават експерти с отлични качества и потенциал.
  Подборът на входа не винаги е основан на честна оценка на качества, знания и умения.
  Администрацията страда от политизиране и снижен капацитет.
  Допусна се недобросъвестно заобикаляне на конкурсната процедура по заместване и на непълно работно време. Особено необяснимият 7 часов работен ден, който и в настоящия ЗИД не е забранен за експертни длъжности. Непълно работно време не би следвало да е повече от 4 или най-много 5 часа.
  2. Въвеждането на централизиран етап на конкурса създава условия и предпоставки за повишаване на качеството на новоназначените държавни служители
  3. В рамките на централизирания етап на конкурса не би имало реална възможност за политическа намеса, като издържалите с голяма степен на сигурност, се очаква да са показали най-общи базови компетентности за работа в държавната администрация.
  4. Кариерното развитие на държавните служители се определя и трябва да се основава на оценката на изпълнение на длъжността. И сега повишаването в длъжност предполага и преценка на потенциала и събеседване, но вътре в администрацията. Външен изпит би ерозирал важен мотивационен инструмент. В случай на заемане на първа ръководна длъжност както е предвидено в проекта на ЗИД може да се допусна външен тест за проверка на наличие на управленски компетентности и потенциал.
  5. Трудно е да се осъществи, като се има предвид че голяма част от администрациите, особено териториалните структури и общински администрации не са изцяло оборудвани с компютърна техника и не разполагат с експерти, които да я поддържат и осигуряват нейната надеждност. Стои въпроса и за осигуряване на ненамеса от страна на провеждащите конкурса.
  Предвид печалната практика в конкурсните процедури би могло да се породи съмнение за безпристратното им провеждане, независимо от защитите на софтуера.
  6. На този въпрос отговорихме в т.4.
  7. В много отношения статута на държавния служител отстъпва на защитите и някои преимущества , които имат служителите по трудово правоотношение.
  8. Не подкрепяме. Този тип възнаграждения бяха ограничени до една основна заплата за годината, което не е много. Но тази възможност се използваше за отличаване на „образцови” служители с особен принос и постижения. Тази възможност липсва, като възможност за отличие и отбелязване на особен или общ принос за продължителна образцова служба дори на „ключови“ служители. Такова възнаграждение следва да има, дори с ограничение до половин заплата.

 2. Ето и моето мнение по питанията :

  1. Усещате ли положителна промяна в работата на администрацията за последните 3 години?
  Има още какво да се желае. Личното ми впечатление е, че в определени администрации се работи към улесняване на клиентите (бенефициерите) откъм изискване на документи при подаване на формуляри за подпомагане.
  2. Въвеждането на централизиран конкурс ще повиши ли качеството на новоназначените държавни служители?
  Да, но имам горчив опит от явяване на такъв конкурс. Бяха назначени хора, които не знаеха основни понятия и термини от наредбите и процедурите. Как ли са решили теста при това положение? Досетихте се, нали?
  3. С промените в закона ще се гарантира ли професионализма на входа на държавната служба?
  Не. Професионализмът в държавната служба е така да се каже в желанието на самия държавен служител да се развива, като придобива нови компетенции и надгражда вече наученото. Не понасям служители, които веднъж заели “бройката” само гледат как да избутат работния ден и да си вземат заплатата. Същите тези лица нямат навика или по-скоро желанието да четат необходимите им в работата документи, донякъде и не разбират материята. Точно тези пропуски проличават при работа с клиенти и създават впечатление за некомпетентност в дадената администрация.
  4.Кариерното развитие на държавните служители трябва ли да бъде обвързано с изпит?
  Абсолютно да. Мотивите ми са в отговора на въпрос №3.
  5.Провеждането на централизирания конкурс трябва ли да бъде присъствено в зала на ИПА в София?
  По-скоро да. Ще видите конкуренцията 🙂
  А сега сериозно – технологиите са достатъчно развити, просто трябва да се подсигури достоверност, че лицата, които кандидатстват за държавна служба са именно те (а не някой друг да решава теста вместо тях) и че въпросите са генерирани в първата минута от започване на изпита.
  6.Провеждането на централизирания конкурс може ли да бъде дистанционно (всеки кандидат да може да участва без да е необходимо да присъства физически в София)? Този вариант крие ли някакви рискове?
  Отговорът ми съвпада с този, който дадох на въпрос №5.
  7. Може ли да се има доверие на системата за оценяване на служителите? Може ли да бъде гарант при провеждане на процедура за вътрешен подбор при преназначаване на по-висока длъжност?
  Не. Субективните фактори са много.
  8.Смятате ли, че ако се въведе изпит за повишаване в длъжност това ще гарантира обективното кариерно развитие спрямо професионални качества?
  Изпит трябва да има.Въпросът е колко коректно ще бъде проведен и съответно доколко оценяването ще е реално.
  9.Смятате ли, че работещите по трудово правоотношение имат по-благоприятен статут и условия за работа от държавните служители?
  Донякъде да.
  10.Одобрявате ли отпадането на отличия и награди за държавни служители?
  Не. Ако отличието/наградата е за наистина добре свършена работа или спасен човешки живот напълно е заслужена.Това е вид мотивация.

 3. Един скромен принос от мен по отношение на конкурсите. Ако човек веднъж е издържал конкурс по съществуващите към момента правила, минал е изпитателни срокове и т.н. но след време по някаква причина е напуснал, би следвало да може по по-блекчена процедура да се върне на държавна служба, вкл. ползвайки опцията по заместване. Свидетели сме на подобна практика и в други държави. Струва ми се дискриминационно някои служители никога през живота си да не са виждали конкурс, а други, които са минавали конкурси дори повече от веднъж да трябва да го правят отново, само защото към момента са по заместване. Може да изглежда частен случай, но по такъв начин също така ще се облекчи бързото завръщана на излезли по някаква причина от системата при необходимост.

 4. 1. Наблденията ми се изчерпват с работата на служителите по гишетата. Промяната е минимална и мисля, че има още доста да се работи в тази насока.
  2. Това зависи от начинът, по който да бъдат организирани конкурсите. Трябва да се затворят „вратичките“ за назначаване на некомпетентните чиновници и да се ограничи едноличния човешкия фактор при назначаванията.
  3. Това вече е извън обхвата от закона, а зависи от степента на отговорност на служителите.
  4. Задължително
  5. Не е задължително присъствието, има достатъчно технологични решения за това.
  6. Да, може да бъде дистанционно. Рисковете съществуват, но могат да бъдат ограничени.
  7. Не.
  8. Едва ли ще гарантира, но поне е стъпка напред в тази посока.
  9. Не мисля така.
  10 Не, следва да се потърят алтеранативи за някакво морално поощряване.

 5. Уважаема, г-жо Димитрова,

  По-долу представям своите отговори въпрос по въпрос:

  1. Усещате ли положителна промяна в работата на администрацията за последните 3 години?
  Малко ми е неудобно, но истината е – НЕ. Често ми се случва да използвам и зная повече от новите подходи и методи за справяне с дадени трудности, отколкото администрацията. Почти всички процедури за малкият бизнес са тромави и ненужни, още се изискват справки по 3 броя за всяко кандидатстване … не виждам оптимизация на работните процеси, съгласувани с “малките предприемачи”. Изискванията растат, а разграниченията между бизнесите не – каквото се изисква от мултимилионна компания се изисква и от малкият бизнес.

  2. Въвеждането на централизиран конкурс ще повиши ли качеството на новоназначените държавни служители?
  Според мен, ще овласти прекалено малък брой хора за подбор и търговията с влияние трябва да бъде наблюдавана. Централизираният конкурс може да бъде пречка за нуждите на малките общини.

  3. С промените в закона ще се гарантира ли професионализма на входа на държавната служба?
  Никъде в промените не видях клауза “обновяване на тестовете” в какъв срок ще е ? Нито зърнах електронен генератор на въпроси, с цел затрудняване износа на информация. Управлението на риска тук не ми бе ясно.

  4. Кариерното развитие на държавните служители трябва ли да бъде обвързано с изпит?
  За новоназначени служители – ДА, иначе НЕ – трябва да бъде обвързано с постигане на цели. Не досгашните смешни контролни листове… Съвместна работа с развитите западни страни – просто да се съгласим да ползваме техните модели – няма нужда нашата администрация, dating from 1989 да открива топлата вода. Има страхотни добри практики, които са доказани, че работят и които изискват малко напасване към нашите “рамки” с експерти по нормативни актове и законодателство. В информационния век ли се правим, че откриваме топлата вода ? Дори студент-бакалавър може да извади модела на Белгия или подхода от Харвард. И как от тест ще разберете единственото важно за назначаване на ФИЛАНТРОПИЧЕН ПОСТ (бизнес=пари, държавна длъжност = престиж и подобряване на статуквото, т.е. това е ПРИЗВАНИЕ, където основните оценими качества би трябвало да бъдат мотивация и надграждане/оптимизация. Ситката трябва да е такава.

  5. Провеждането на централизирания конкурс трябва ли да бъде присъствено в зала на ИПА в София?
  За новоназначаване – ДА, иначе – не разбирам.

  6. Провеждането на централизирания конкурс може ли да бъде дистанционно (всеки кандидат да може да участва без да е необходимо да присъства физически в София)? Този вариант крие ли някакви рискове?
  Крие известни рискове, но не непридвидими – използвайте risk assessment tools на OECD – упз само БНБ и един тръст в България са абонирани към публикациите …. ако искате да разберете рисковете > абонирайте ИПА към OECD library, прочетете малко и приложете подходите. Крие разходи, които нископлатените държани чиновници е по-добре да заделят за своите деца и бит. Централизацията е стъпка назад.

  7. Може ли да се има доверие на системата за оценяване на служителите? Може ли да бъде гарант при провеждане на процедура за вътрешен подбор при преназначаване на по-висока длъжност?
  НЕ. Система … т.е. тест. Смятам, че трябва да им се дават КАЗУСИ, които да разрешават, които реално да са трудни ситуации, с които предходният или по-предходният индивид на “по-висока длъжност” е успял/не успял да разреши. Т.е. в ситуацията този нов кадър по-добър ли е или не е ? КАЗУСНО ОЦЕНЯВАНЕ, а не тестче за зубър, който следва без да мисли (въпреки, че тези се манипулират и заплашват по-лесно).

  8. Смятате ли, че ако се въведе изпит за повишаване в длъжност това ще гарантира обективното кариерно развитие спрямо професионални качества?
  За да не се повтарям, прочетете отговора на въпрос №7 – problem-based learning или case based learning – проучете подходите и приложете (предупреждение – ще падне четене).

  9. Смятате ли, че работещите по трудово правоотношение имат по-благоприятен статут и условия за работа от държавните служители?
  ДА. Най-престижната работа-призвание … пропадна на “сделка с чичко паричко”, защото са им НИСКИ ЗАПЛАТИТЕ. Прочетете поущрения за мотивация и вижте, че само 5% от хората обичат потупване по рамото. Моля сменете финансовите приоритети от ВИК и “3км път” на ВИСОКИ ДЪРЖАВНИ ЗАПЛАТИ, за да се гордеем с нашите чиновници, да има стимул и престиж, целенасоченост и гордост/идентичност. Целият Ви проблем драги е смешното разпределение на бюджета, който само от СМС 1302, 1303 в гр. София, по мои изчисления Ви се губят няколко стотин милиона – ВДИГНЕТЕ ИМ ЗАПЛАТИТЕ – от страна на бизнеса ще се радвам да ме обслужват ЩАСТЛИВИ ХОРА, които могат да издържат децата си и да им купят колело преди да са навършили 18г. !

  10. Одобрявате ли отпадането на отличия и награди за държавни служители?
  Разбира се, че не. Вие на ДЕМОТИВИРАЙ МЕ ли си играете ? Има доста механизми за поущрение с цел развитие на кадрите и идентичност, достойнство, мотивация. На кратко – НЕ. Поне почивки/сертификати/обучения ? Според мен трябва и да се възнаграждават и да се санкционират. Има Х брой държавни бази за отдих – мотивация си е почивка на семейството за най-много постигнати резултати. Още веднъж: ие на ДЕМОТИВИРАЙ МЕ ли си играете ?

  Благодаря Ви за възможността да изкажа свободно мнението си! Чрез моят творчески стил, изразих своето становище по въпроса, без ограничения и без задръжки. Успех на Вашият екип !

 6. 1. Усещате ли положителна промяна в работата на администрацията за последните 3 години?
  НЕ
  4. Кариерното развитие на държавните служители трябва ли да бъде обвързано с изпит?
  ДА
  5. Провеждането на централизирания конкурс трябва ли да бъде присъствено в зала на ИПА в София?
  НЕ

Leave a Reply

Your email address will not be published.