НСИ: В края на 2013 г. безработните са близо 440 хиляди

В края на четвъртото тримесечие на 2013 г. безработните в България са били 439.8 хил., а коефициентът на безработица – 13.0%, показват публикуваните днес данни на Националния статистически институт (НСИ).  В сравнение с година по-рано броят на безработните е с 5.4% по-висок, а коефициентът на безработица – с 0.6 процентни пункта.

Статистиката показва, че увеличение на безработицата през посочения период се наблюдава както при мъжете, така и при жените. Коефициентът на безработица на мъжете се покачва с 0.6 процентни пункта, а на жените – с 0.8 процентни пункта, достигайки съответно 13.8 и 12.2%. Така от общия брой на безработните лица през четвъртото тримесечие на 2013 г. 249.5 хил. (56.7%) са мъже и 190.3 хил. (43.3%) – жени.

От всички безработни 13.9% са с висше образование, 56.0% – със средно, и 30.0% – с основно и по-ниско образование.

Продължително безработни (от една или повече години) са 263.7 хил., или 60.0% от всички безработни лица, като в сравнение с четвъртото тримесечие на предходната година делът им се увеличава с 4.9 процентни пункта. Коефициентът на продължителна безработица е 7.8%, като при мъжете е с 1.0 процентни пункта по-висок в сравнение с жените – съответно 8.3 и 7.3%.

През последната година се увеличава броят на безработните, които са имали предишна заетост, като достига 371.8 хил. (84.5% от всички безработни) при 347.7 хил. (83.3%) през четвъртото тримесечие на 2012 година. При безработните, търсещи първа работа, не се наблюдава съществена промяна.

През четвъртото тримесечие на 2013 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 – 29 навършени години е 22.2% – съответно 22.8% за мъжете и 21.5% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2012 г. този коефициент е по-висок с 1.5 процентни пункта, като увеличението му е еднакво за мъжете и жените.

През четвъртото тримесечие на 2013 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 2 931.6 хил. и в сравнение със същото тримесечие на 2012 г. намалява с 20.2 хиляди. От всички заети лица през четвъртото тримесечие на 2013 г. 1 555.6 хил. (53.1%) са мъже и 1 376.0 хил. (46.9%) – жени.

С висше образование са 902.7 хил., или 30.8% от всички заети лица, със средно – 1 729.8 хил. (59.0%), и с основно или по-ниско – 299.1 хиляди (10.2%).

От общия брой заети лица 4.3% (125.3 хил.) са работодатели, 7.8% (229.8 хил.) – самостоятелно заети (без наети лица), 87.2% (2 557.6 хил.) – наети лица, и 0.6% (18.9 хил.) – неплатени семейни работници. От наетите лица 1 832.4 хил. (71.6%) работят в частния сектор, а 725.2 хил. (28.4%) – в обществения.

В сектора на услугите работят 1 860.6 хил. (63.5%) от всички заети, в индустрията – 876.4 хил. (29.9%), а в селското, горското и рибното стопанство – 194.6 хиляди (6.6%).

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.