НСИ отчете спад с 5,9 през 2014 г. на чуждестранните инвестиции

По предварителни данни преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор към 31 декември 2014 г. възлизат на 21 953 млн. евро, което е с 5.9% по-малко в сравнение с 2013 г.. Това показват данните в огласения анализ на Националния статистически институт (НСИ).

Най-много чуждестранни инвестиции през миналата година са направени в промишлеността и сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство). Общо 61.6% от общия обем на инвестициите са в тези два сектора, но относителният им дял намалява общо с 2.9 пункта спрямо 2013 г.

Най-голяма е стойността на преките чуждестранни инвестиции в промишлеността – 8945 млн. евро. В сектора на услугите чужди инвеститори са вложили 4576 млн. евро през 2014 г. Ръст се отбелязва в сектора “Строителство”, където преките чуждестранни инвестиции достигат 994 млн. евро, или със 7% повече в сравнение с 2013 г.

През миналата година нарастват и разходите, направени за придобиване на дълготрайни материални активи във всички сектори на икономиката. По предварителни данни те са на обща стойност 21 493 млн. лв., което е увеличение с 18.8 на сто в сравнение с 2013 г.

Най-много инвестиции в дълготрайни материални активи отново са вложени в промишления сектор – 6287 млн. лв., и в сектора на услугите – 4815 млн. лева, които формират 51.7% от общия обем разходи. В сектор “Строителство” инвестициите дълготрайни материални активи са 1928 млн. лв., или с 48.3% повече в сравнение с предходната година.

Със 7.1% до 46.1% нарастват инвестициите в сгради, строителни съоръжения и конструкции. Същевременно има намаление от 6.2% в инвестициите в машини, производствено оборудване и апаратура, които през миналата година са 27% от всички направени в нефинансовия сектор. Намаление спрямо 2013 г. се отчита и при разходите за земя – с 1.8% до 5.7%, както и при транспортните средства – с 0.4% до 11.1%.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.