НСИ: Населението на България намалява и застарява

Към 31 декември 2015 година населението на България е 7 153 784 души, което представлява 1.4 процента от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2014 година населението на страната намалява с 48 414 души, или с 0,7 процента. Това става ясно от огласените данни на НСИ за таселението и демографски процеси през 2015 г.

Мъжете са 3 477 177 /48,6 на сто/, а жените – 3 676 607 /51,4 на сто/, или на 1 000 мъже се падат 1 057 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 53 години. С нарастването на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

Продължава процесът на застаряване на населението. В края на 2015 година хората на 65 и повече навършени години са 1 461 786, или 20.4 на сто от населението на страната. В сравнение с 2014 година делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта, а спрямо 2001 година – с 3.5 процентни пункта.
Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 23.7 процента, а на мъжете – 17 процента. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея- на по-ниската средна продължителност на живота при тях.нси-1

В регионален аспект делът на хората на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин /28.5 на сто/, Габрово /25.7 на сто/ и Ловеч /26.1 на сто/. Общо в осемнадесет области този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София – 16.8 на сто, Благоевград и Варна – по 18.0 на сто.
Към 31.12.2015 г. децата до 15 години са 998 206, или 14.0 на сто от общия брой на населението, като спрямо 2014 година този дял се увеличава с 0.1 процентни пункта.

През 2015 г. в страната са регистрирани 65 950 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 1 635 деца.
Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен – 18.1 на сто, и Бургас – 15.3 на сто от населението на областта. Общо в петнадесет области този дял е под общия за страната, като най-нисък е в област Габрово – 11.3 на сто, следвана от област Смолян – 11.4 на сто, и областите Перник и Кюстендил – съответно 11.8 на сто и 11.9 на сто.

Към края на миналата година общият коефициент на възрастова зависимост е 52.4 на сто, или на всеки човек в зависима възраст /под 15 и на 65 и повече навършени години/ се падат по-малко от двама души в активна възраст. За сравнение, през 2005 и 2014 година този коефициент е бил 44.5 и 51.2 на сто. Това съотношение е по-благоприятно в градовете- 47.8 процента, отколкото в селата – 66.4 процента.
нси-2
Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40.4 години през 2001 г. нараства на 41.2 години през 2005 г. и достига 43.3 години в края на 2015 г.
Процесът на застаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 42.3 години, а в селата – 46.1 години.

Населението на страната продължава да намалява и застарява, задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението; намалява абсолютният брой на живороденитe и коефициентътна обща раждаемост, посочи Костова. Тя допълни, че се увеличава броят на умрелите и коефициентът на обща смъртност. Като положителни тенденции се очертава намаляването на детската смъртност; увеличава се броят на сключените граждански бракове, а броят на бракоразводите намалява. Очакваната средна продължителност на живота се задържа на нивото от 2014 година.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.