Промените в закона за заетостта минаха на първо четене

Народното събрание одобри на първо четене изменения и допълнения в Закона за насърчаване на заетостта, подготвени от Министерски съвет.

Първата група промени се отнасят до регламентиране на нови дейности и мерки за търсещи работа лица и работодатели сред които: регламентиране на нов подход за разработване, одобряване и финансиране на регионалните програми за заетост и обучение; въвеждане на дуално обучение за безработни лица без квалификация чрез предоставяне на суми на работодатели; въвеждане на възможност за аутсорсване на услуги за безработните лица, а именно лица, регистрирани да предоставят посреднически услуги по заетостта ще могат да кандидатстват за предоставяне на суми за всяко безработно лице с увреждания или за лицe от други групи в неравностойно положение на пазара на труда.

Регламентира се и възможност за осъществяване на съвместни действия между Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта и социалните партньори за разработване на политики с национален обхват;
Предоставя се възможност за всяко разкрито работно място, на което е наето безработно лице с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработно лице до 24-годишна възраст или безработно лице с основно и по-ниско образование, или безработно лице на възраст над 50 години, насочено от поделението на Агенцията по заетостта, на работодателя да се предоставят суми за времето, през което лицето е било на работа, но за не по-малко от 3 месеца и не повече от 12 месеца.

Разширява се и обхвата на посредническите услуги по заетостта чрез включване на дейности за мотивиране за активно поведение на пазара на труда;

Втората група промени се отнасят до отмяна на неефективни мерки за заетост и обучение като: еднократно изплащане на суми за транспортни разходи за преместване на покъщнината на безработни, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта и наети на работа за срок, не по-малък от 6 месеца, извън границите на населеното място по регистрация; Месечното изплащане на суми на лица, започнали работа без посредничество на Агенцията по заетостта, които са били регистрирани като безработни в нейните териториални поделения и са получавали месечни социални помощи за период не повече от 12 месеца.

Занапред работодателят, наел безработни лица, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта, за обучение и работа на работното място за времето, през което заетото лице е на обучение за период не повече от 6 месеца,ще получава субсидиране. Субсидиране ще получи и работодател, разкрил работно място, на което е наето лице от 50- до 60-годишна възраст, придобило право за професионална пенсия за ранно пенсиониране, насочено от поделение на Агенцията по заетостта, за период не повече от 12 месеца.

Третата група промени се отнасят до обединяване и допълване на съществуващи мерки за търсещи работа лица и работодатели, а именно: обединяват се мерките за наемане на безработни младежи до 29-годишна възраст, завършили средно или висше образование, и без трудов стаж в една обща мярка по чл. 36, като се въвежда понятието „първа работа по специалността“ и се удължава периодът за субсидиране за не повече от 18 месеца.

Обединяват се мерките за наемане на безработни лица с трайни увреждания, включително военноинвалиди, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта, за които на работодателя се предоставят суми за времето, през което лицата са били на работа, но за не повече от 12 месеца.

Обединяват се мерките за субсидиране на работодател, наел безработни лица – самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта за работа на пълно или непълно работно време за период не повече от 12 месеца.
Целевата група на възрастните безработни се променя от „над 50 г.“ на „над 55 г.”. Целта е по-ефективно насочване на финансовия ресурс към групата на безработните лица в предпенсионна възраст, която е сред най-уязвимите на пазара на труда.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.