Нови закони ще гарантират равни възможности за хората с увреждания

Правителството прие доклад по двугодишния План за действие за привеждане на нормативната уредба в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Планът очертава конкретните действия, които България следва да предприеме във връзка с прилагането на стандартите на Конвенцията, сроковете и отговорните институции. Състои се от три фази – разработване на концепции за промени в нормативните актове, приемане на промени в българското законодателство и въвеждане на координационен механизъм и механизъм за мониторинг по прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, както и повишаване капацитета на органите по нейното прилагане и популяризиране.

Основният извод в доклада е, че заложените цели са изпълнени частично. Причина за затрудненото изпълнение на плана са и интензивните политически промени на законодателната и изпълнителната власт. Към момента МТСП сформира междуведомствена работна група, която ще разработи нов план за действие с времеви период от пет години, като ще включи в него неизпълнените и частично реализираните досега дейности.

На днешното си заседание министрите одобриха и годишния доклад за 2014 г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания. В документа са отразени дейностите, осъществени през миналата година от отговорните за изпълнението на Плана институции, имащи отношение към проблемите на хората с увреждания в България.

Основните усилия са били насочени към успешното реализиране на процеса на деинституционализация на грижата за деца и предоставянето на услуги в общността и семейна среда, включително и за деца с увреждания, както и за подобряване качеството на предоставяните социални услуги за възрастни хора с увреждания.

Министерството на труда и социалната политика продължи изпълнението на мерки насочени към усъвършенстването на нормативната уредба в областта на осигуряването на комплексна медицинска и социална рехабилитация, помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия. По Оперативна програма „Регионално развитие” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството са изпълнени голям брой проекти, включващи мерки за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания. Министерството на образованието и науката, чрез ресурсни центрове продължи обезпечаването на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности.

Постигнатите резултати в създаването на равни възможности за хората с увреждания и тяхната интеграция показват, че през 2014 г. Планът за действие е изпълняван ритмично и заложените дейности и мерки са осъществявани отговорно от съответните министерства, другите държавни институции и местните власти.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.