Нова Наредба за класификация на отпадъците

Министерството на околната среда и водите публикува за обществено обсъждане проект на нова Наредба за класификация на отпадъците. Проектът ще замени досега действащата Наредба № 3/2004 г. за класификация на отпадъците.
С наредбата се определят условията и редът за класификация на отпадъците по видове и свойства.
Целта на наредбата е класифициране на отпадъците, осигуряващо екологосъобразното им управление в съответствие със ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
В проекта на наредбата са отразени и промените свързани със ЗУО, чрез който в българското законодателство се транспонира Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви, както и са направени някои промени спрямо досега действащата наредба с цел подобряване прилагането и намаляване на административната тежест.
Въпроси на komentator.bg за консултация:
1. Необходима ли е нова наредба?
2. Съгласни ли сте с изискваните документи, които се представят в РИОСВ, в това число от Регионалната здравна инспекция?
3. Имате ли предложения за опростяване на изискванията и реда за класификация, в това число намаляване на изискваните документи и честотата на предоставяне на информация?
4. Така предложените условия и ред за класифициране създават ли предпоставки за корупционни практики? Искан ли Ви е подкуп досега, свързан с изпълнение на ангажиментите по действащата наредба?
Очакваме Вашите коментари до 2 април. Следващото изменение в наредбата може да бъде след 10 години.
Целият текст на наредбата може да прочетете тук:
Doklad_do_ministar (1)Proekt_new_Naredba_klasifikacia_otpadacite (1)

1 Comment

  1. Благодаря за настойчивата покана да коментираме наредбата-
    Като документ, по който работим от години наредбата е добре подреден документ. Предлагам да се помисли за по-удачно регламентиране на участието на РЗИ в процеса на класификация.
    На първо място защо в чл.8 няма срок, в който РЗИ се произнася. Вие нали това питате – как може да се регламентира процедура, при която няма срок за произнасяне. Липсата на срок е предпоставка за корупция.
    На второ място защо трябва да носим в РЗИ всички документи по чл.7, да чакаме да дадат становище и после пак да носим копия от същите документи в РИОСВ? Не можете ли щом държавата държи да има два отделни органа да не ни занимавате да носим едни и същи документи в РЗИ, после в РИОСВ? Предлагам да се помисли за подаване на документите в РЗИ, а те като станат готови със становището, с установен ясен срок, да го изпратят до РИОСВ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.