Нов търг ще забави ремонта на МБАЛ – Велинград

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Велинград за класиране на участниците и  обявяване на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Ремонт, обновяване и оборудване на „МБАЛ Велинград” ЕООД”.

Производството установи, че жалбоподателят „Термикс ЕС“ ООД е отстранен незаконосъобразно от участие в процедурата, без да бъдат разгледани всички документи на кандидата във връзка с предложеното от него техническо лице за изпълнение на поръчката.

На второ място проучването показа, че техническото предложение на участника „Биад-С“ ООД е непълно и посоченото обстоятелство е следвало да бъде установено от помощния орган на възложителя. ЗОП не предвижда възможност за допълване на техническите оферти на участниците, поради което комисията следва да предложи този участник за отстраняване от процедурата.

Липсата на анализ на подробната писмена обосновка на участниците „ЦИД Атлас“ ЕООД и „Братя Пашкулеви“ ООД от страна на комисията, във връзка с  предложените от тях срокове за изпълнение на поръчката, КЗК приема за следващо нарушение на правилата за избор на изпълнител.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и оценка на документите за подбор в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.